Protokół nr VII/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Protokół nr VII/15

z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu  27 sierpnia 2015 r. w godz. od 15.30 do 17.10   w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

VII Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych  w sesji bierze udział 13 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy. Nieobecni radni – Pan Kazimierz Nastróżny i Pan Michał Recki.
W sesji brali udział także zaproszeni goście. 
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy Osie
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a)  zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2015 – 2020,
  b) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2015 rok,
  c) pozbawienia statusu pomnika przyrody,
  d) nadania nazw ulicom w Osiu,
  e) przeznaczenia do sprzedaży działki nr 118/3 położonej w miejscowości  Brzeziny,  gmina Osie,
  f) przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osie".
7. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Osie
8. Okolicznościowe wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy Osie 
9. Wolne wnioski i dyskusja
10. Zamknięcie obrad.

Ad. 3.
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 5.06.2015 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy i oświaty oraz na stronie internetowej BIP-u.
Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag.

Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do radnych czy na dzisiejszej sesji zgłaszają interpelacje.

Radny Pan Wojciech Kater:
- prosił o ustawienie znaku drogowego – ograniczenie prędkości do 70 km/h na odcinku drogi powiatowej Tleń-Łążek. Dokładna lokalizacja to – ul. Tleńska w Łążku, okolica przystanku autobusowego i przejścia dla pieszych przy posesji „ul. Tleńska 1” i skrzyżowania z ul. Topolową. Pan radny wniosek swój uzasadnił potrzebą zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Roman Waśkowski zwrócił się z prośbą o złożenie wniosku do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu o ustawienie znaku  C16/C13 (droga dla pieszych i rowerów) na ścieżce pieszo-rowerowej Tleń – Osie. Według Pana Waśkowskiego znak powinien być ustawiony na początku w/w ścieżki od strony Tlenia przy restauracji „Przystanek Tleń”.
Przewodniczący Rady stwierdził, że aktualnie część rowerzystów korzysta z jezdni utrudniając przejazd  pojazdów samochodowych.

Ad. 5. 
Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Pan Wójt nawiązał do interpelacji zgłoszonych na ostatniej sesji przez :
- Radnego Pana Dawida Warzyńskiego dot. wytyczenia i oznaczenia przejścia dla pieszych na             ul. Dolnej w Osiu. Pan Wójt poinformował, że udał się z radnym Panem Dawidem Warzyńskim na wizję terenową. Stwierdził, że istnieje potrzeba oznaczenia przejścia dla pieszych w tym miejscu        i podczas większej przebudowy powróci się do tematu. Wójt Gminy nawiązał do kolejnej interpelacji Radnego odnośnie ustawienia barier w Grzybku – poinformował, że bariery zostały zamontowane przed i za mostem. 
- Radną Panią Katarzynę Górecką odnośnie ustawienia znaku zakazu postoju na ul. Kościelnej w Osiu . Wójt Gminy stwierdził, że jest problem z brakiem miejsc parkingowych w okresie letnim, jednak na jesień powróci się do tematu.

Ad. 6. 
W tym punkcie obrad Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

a) Uchwałę nr VII/41/15 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2015 – 2020
Przewodniczący posiedzenia poinformował, że wszystkie projekty uchwał były przedstawiane przez Wójta Gminy, po czym były analizowane i szczegółowo omawiane  na posiedzeniach komisji stałych.
Następnie odczytał i poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym powyższą uchwałę przyjęła jednogłośnie.

b) Uchwałę nr VII/42/15 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2015 rok Przewodniczący obrad Roman Waśkowski przedstawił projekt w/w uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
Rada Gminy powyższą uchwałę przyjęła jednogłośnie.


c) Uchwałę nr VII/43/15 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody 
Powyższy projekt uchwały odczytał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski.  
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

d) Uchwałę nr VII/44/15 w sprawie nadania nazw ulicom w Osiu
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt powyższej uchwały z nazwami ulic, które zostały zaakceptowane przez komisje stałe na posiedzeniach. Dodał, że Komisje przychyliły się do dwóch  propozycji wystosowanych przez  Radę Sołecką Osia tj. ul. Malinowa i ul. Jagodowa.
Rada Gminy powyższą uchwałę przyjęła jednogłośnie.


e) Uchwałę nr VII/45/15 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 118/3 położonej w miejscowości  Brzeziny,  gmina Osie 
Do przedstawionego przez Pana Romana Waśkowskiego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag        i przyjęli ją  jednogłośnie.

f) Uchwałę nr VII/46/15 w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osie"
Przewodniczący posiedzenia zapoznał obecnych z treścią w/w projektu uchwały. Poinformował, że projekt został szczegółowo omówiony przez Pana Marka Lejk na posiedzeniach komisji.
Za przyjęciem powyższej uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.


Ad. 7.
W tym punkcie posiedzenia głos zabrała Kierownik GOPS-u Pani Mirosława Felczykowska, która przedstawiła radnym zasoby pomocy społecznej gminy Osie, określone w załączniku do niniejszego protokołu. Obejmują one w szczególności dane dotyczące sytuacji demograficznej i społecznej , infrastrukturę niektórych podmiotów realizujących zadania polityki społecznej. Ocena zawiera także informacje dotyczące osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej,  rodzaje  udzielonej  pomocy i świadczeń. Przedstawia również zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia  oraz kadrę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej.
Pani Mirosława Felczykowska stwierdziła, że przedstawiona ocena zasobów wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny. Na zakończenie wnioskowała o zapewnienie wystarczających środków finansowych, aby w sposób skuteczny i efektywny móc udzielać pomocy. 
Przewodniczący obrad Pan Roman Waśkowski poprosił Przewodniczącego Komisji Społecznej            o rekomendację do przedstawionej oceny zasobów pomocy społecznej. Pan Jacek Bocian stwierdził, że zawarte w ocenie zasobów dane ukazują obecny stan potrzeb i problemów pomocy społecznej.        W związku z tym istnieje potrzeba dalszych nakładów finansowych na ten cel. Komisja Społeczna przedstawiony stan zasobów pomocy społecznej uznała za wystarczający a  działania w zakresie pomocy społecznej oceniła bardzo dobrze.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie udzielenie rekomendacji dla oceny zasobów pomocy społecznej.
Rekomendacja dla oceny zasobów pomocy społecznej została udzielona następującym stosunkiem głosów: Za-12 radnych Przeciw- 0  Wstrzymujących się- 1 radny.
Ocena zasobów pomocy społecznej (618kB) pdf


Ad. 8. 
Przewodniczący Rady Pan Roman Waśkowski zwrócił się do zebranych z krótkim wystąpieniem nawiązującym do jubileuszu 25-lecia samorządu. Poinformował, że I sesja Rady Gminy Osie odbyła się dnia 6 czerwca 1990 r. Przybliżył strukturę organizacyjną pierwszych wyborów i przedstawił kolejno wybieranych Wójtów. Stwierdził, że reforma samorządowa jest sukcesem i zasługą wszystkich samorządowców na poszczególnych szczeblach. Wyraził wdzięczność samorządowcom za dobre pomysły i za decyzje podejmowane dla dobra wspólnoty.  Pan Waśkowski złożył podziękowanie dla Wójta Gminy,  który  od 20 lat  z zaangażowaniem współpracuję z Radą Gminy.
Następnie głos zabrała Wojewoda Kujawsko-Pomorski – Pani Ewa Mes. Poinformowała, że tez jest samorządowcem od 25 lat. Stwierdziła, że  wiele jest osób, które poświęcały swój czas na rzecz małej lokalnej ojczyzny. Były to trudne czasy i ogromne wyzwanie,  żeby wytypować ludzi, którzy wezmą na siebie ciężar i zaczną decydować o losach własnego środowiska. Pani Ewa Mes uznała, że trud nie poszedł na marne, samorządowcy poradzili sobie i mogą być dumni, że powoli budowali swoje małe ojczyzny. To zasługa wszystkich tu obecnych. Nawiązała do trąby powietrznej, która przeszła przez Gminę Osie w 2012 r. stwierdzając, że Pan Wójt ma wspaniały zespół ludzi, którzy poradził sobie ze skutkami nawałnicy. Następnie Pani Wojewoda pogratulowała tym, którzy mimo wielu lat mają mandat zaufania wśród mieszkańców i pełnią do tej pory  funkcję wójta, radnego czy sołtysa. Na zakończenie wypowiedzi życzyła wszystkiego najlepszego na następne 25 lat.
Głos zabrał Starosta Świecki Pan Franciszek Koszowski, który podzielił się z obecnymi swoimi wspomnieniami związanymi z początkiem samorządności. Stwierdził, że ustawa o samorządzie to jedna  z ustaw, która się sprawdziła. Wystarczy przejechać się po wsiach i od razu widać, że pięknieją. Podziękował wszystkim obecnym za współpracę i zaproszenie. Przypomniał o uroczystości obchodów 25-lecia samorządności, która odbyła się w Świeciu. Na wspomnianej uroczystości złożone były podziękowania na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Osie.  Na zakończenie poinformował    o zmianach dotyczących Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu.  
Pani Beata Jagła, która współtworzyła podstawy odrodzonego samorządu Gminy Osie oraz Pani Irena Kozłowska, która nieprzerwanie od ponad 30 lat jest sołtysem w Gminie Osie za swoje szczególne zaangażowanie w sprawy naszego samorządu otrzymały decyzją Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy brązową statuetkę z herbem Gminy Osie.
W dalszej części imienne statuetki otrzymały osoby, które od 25 lat pracują w samorządzie oskim       i tworzą dobry wizerunek Urzędu Gminy Osie:
- p. Danuta Noga
- p. Mirosława Felczykowska
- p. Gabriela Suchomska
- p. Iwona Ostrowska
Wojewoda Kujawsko Pomorski wręczyła pamiątkową statuetkę  oraz  dyplomy uznania dla osób uprzednio wyróżnionych.
Na zakończenie tej części posiedzenia Przewodniczący obrad wraz z Panem Wójtem wręczyli pamiątkowe statuetki jubileuszu 25-lecia samorządności radnym, sołtysom  i zaproszonym gościom.
Wójt Gminy podziękował Wojewodzie i Staroście, że zaszczycili swoją obecnością dzisiejszą sesję Rady Gminy Osie.

Ad. 9.
W tej części posiedzenia Przewodniczący obrad poinformował, że 31 grudnia 2015 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych.
W związku z tym Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy  zwrócił się do Rady Gminy Osie  
z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników (1 ławnika do orzekania w sprawach               z zakresu prawa pracy) do Sądu Rejonowego w Świeciu  na nową kadencję  2016-2019.
W  terminie do dnia 30 czerwca 2015 r. można było zgłaszać kandydatów na ławników, jednakże     w Gminie Osie nie dokonano żadnego zgłoszenia.

Ad. 10.
Ze względu na wyczerpanie tematyki Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył VII Sesję Rady Gminy Osie formułą „zamykam sesję Rady Gminy Osie”.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy 
(-) Roman Waśkowski


Protokołowała
(-) Michalina Wiśniewska

Do pobrania:
Protokół nr VII/15 (2067kB) pdfmetryczka


Wytworzył: Michalina Wiśniewska (8 września 2015)
Opublikował: Michalina Wiśniewska (8 września 2015, 13:46:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 458