Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi...

Projekt uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osie w 2012 roku”

UCHWAŁA NR ………………
RADY   Gminy   OSIE
z dnia ......................... r.

w sprawie  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osie w 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm. )  uchwala się , co następuje:

§ 1.Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osie w 2012 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osie.
§ 3. . 1.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Kujawsko – Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ………………….. 2012 r.
U z a s a d n i e n i eW związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) zmieniony został art. 11a, który zobowiązuje Radę Gminy do określania w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osie w 2012 roku, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak:
1)    zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2)    opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3)    odławianie bezdomnych zwierząt;
4)    obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5)    poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6)    usypianie ślepych miotów;
7)    wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8)    zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Projekt programu został przekazany został do zaopiniowania powiatowemu lekarzowi weterynarii, dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze Gminy Osie oraz poprzez obwieszczenie Wójta Gminy Osie na stronie internetowej Gminy Osie – www.osie.pl organizacjom społecznym, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, działające na terenie Gminy Osie.


Załącznik do
uchwały Nr …………….
Rady Gminy Osie z dnia  ..…………………….. r.

Program
opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Osie w 2012 r.

WPROWADZENIE

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Z uwagi na fakt, że skala bezdomności psów i kotów jest w Gminie Osie najbardziej zauważalna, większość działań określonych w Programie dotyczy bezdomności tych zwierząt.  

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1)    Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko prowadzone przez , Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DANIEL” mieszczący się przy ul. Nad Torem w Grudziądzu;
2)    Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osie w 2012 roku.
§ 2. 1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Osie przy pomocy Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Osie
2. Realizatorami Programu są:
1) na poziomie Gminy Osie – Wójt Gminy Osie  przy pomocy  Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Osie
2) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące z Gminą Osie.
3) schronisko dla bezdomnych zwierząt.

Rozdział 2
CEL PROGRAMU3. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osie oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

Rozdział 3
REALIZACJA ZADAѧ 4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Osie realizują:
1)    Schronisko - poprzez wyłapywanie oraz przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do schroniska przez Policję lub inne uprawnione podmioty oraz mieszkańców, po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem Gminy;
2)    Wójt Gminy poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich;
3)    Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.

§ 5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:
1)    Wójt Gminy poprzez:
a)    zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących;
b)    podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji pozarządowych lub/i przedstawiciela Urzędu;
c)    podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących;
2)    organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.

§ 6. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Osie realizują:
1)    Schronisko na podstawie zawartej umowy w tym zakresie;
2)    Organizacje pozarządowe, które posiadają przedstawicieli przeszkolonych w zakresie odławiania zwierząt domowych, a także odpowiedni sprzęt. Odłowione zwierzęta pozostają pod opieką organizacji lub przekazywane są do Schroniska, po wcześniejszym uzgodnieniu z Wójtem Gminy.

§ 7. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt realizują:
1)    Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek;
2)    organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących z terenu Gminy Osie;
3)    Wójt Gminy poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji.

§ 8. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1)    Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;
2)    Wójt Gminy poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska oraz prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. poprzez ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Osie www.osie.pl;
3)    organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.

§ 9. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują:
1)    Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów;
2)    Wójt Gminy Osie poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt.

§ 10. Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich  w  2012 r. wskazuje się gospodarstwo prowadzone przez Pana Jerzego Kuziemskiego, które znajduję się w miejscowości Radańska 9, 86-150 Osie.

§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizują:
1)    Schronisko poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii;
2)    Wójt Gminy poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt w zakresie opieki weterynaryjnej udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu Gminy Osie.

Rozdział 4
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW

§ 12. Wójt Gminy Osie w ramach Programu prowadzi we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy Osie (tj. jednostkami oświatowymi i ośrodkiem kultury), Wdeckim Parkiem Krajobrazowym w Osiu, Nadleśnictwem Osie i Nadleśnictwem Trzebciny oraz  organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej
i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz „czipowania”, a także adopcji zwierząt bezdomnych.

Rozdział 5
FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 13. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone  są w budżecie Gminy Osie na rok 2012.

Jednostka realizująca:
Urząd Gminy Osie
ul. Dworcowa 6
86-150 Osie

Środki finansowe (zł): 34 000,00

Zadania jednostki:
1.    zapewnienie opieki i miejsca w schronisku bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Osie;
2.    sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;
3.    odławianie bezdomnych zwierząt
4.    obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku bądź azylu dla zwierząt;
5.    poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6.    usypianie ślepych miotów;
7.    wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8.    zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
9.    edukacja mieszkańców Gminy Osie w zakresie opieki nad zwierzętami.


§ 14. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).


metryczka


Wytworzył: Marek J. Lejk (13 lutego 2012)
Opublikował: Marek Lejk (14 lutego 2012, 11:42:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6220