Protokół nr XXIII/17 z dnia 17 października 2017 r.

Protokół nr XXIII/17

z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu  17 października 2017 r. w godz. od 15:30 do 16:50 w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

XXIII Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych  w sesji bierze udział 13 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy. Nieobecni radni –  Adrich Jakub i Deinowski Mariusz.
W sesji brali udział także zaproszeni goście.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek  obrad sesji:


1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a)  dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2017 rok,
  b)  zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2017-2022,
  c)  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu,
  d) udzielenia dotacji dla jednostki OSP Miedzno na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej,
  e) udzielenia dotacji celowej dla Gminnej Przychodni w Osiu,
  f) uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie gminy Osie na 2018 rok,
  g) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Osiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową
w Osiu,
  h) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
w Brzezinach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Brzezinach,
  i) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
w Wierzchach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wierzchach,
  j) przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży działki nr 240/123 w miejscowości Osie, gmina Osie,
  k) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego.
7. Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017.
8. Informacja dot. oświadczeń majątkowych radnych, wójta, sekretarza gminy, skarbnika  
i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
9. Wolne wnioski i dyskusja.
10. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 3.

W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 13.09.2017 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy i oświaty oraz na stronie internetowej BIP-u.
Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag.

Ad. 4.

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do radnych czy na dzisiejszej sesji zgłaszają interpelacje.

Radna Pani Katarzyna Górecka zgłosiła interpelacje o następującej treści:
1) W imieniu osób nowo podłączających się do sieci wodno-kanalizacyjnej zwracam się z prośbą o przeanalizowanie i zmianę w Uchwale nr XX/150/17 Rady Gminy Osie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia opłaty za zajęcie pasa drogowego. Proszę o zmniejszenie wysokości stawki rocznej w § 3.1. za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej. Osoby te ponoszą już i tak sporo kosztów związanych z podłączeniem, a wspominana coroczna opłata jest dodatkowym obciążeniem.
2)  W imieniu osób mieszkających przy ul. Hoffmanna zwracam się z prośbą o wycięcie przydrożnych krzaków przy wyjeździe z ulicy Hoffmanna na ulicę Dworcową. Zasłaniają one widoczność kierowcom wyjeżdżającym z ulicy co stwarza pewne niebezpieczeństwo. Dodatkowa proszę  o rozpatrzenie możliwości ustawienia lustra, które ułatwiłoby wyjazd z ulicy Hoffmanna. Poprawiłoby to widoczność pojazdów nadjeżdżających od strony Świecia w kierunku Osia – centrum.

Radny Pan Wojciech Kater
wnioskował o zwrócenie się do Zarządu Dróg Wojewódzkich z prośbą o zmianę ograniczenia prędkości na drodze wojewódzkiej Osie – Warlubie na odcinku od Rybna do Płochocina z 60 km/h do 80 km/h. Po ostatnich remontach wzrosło bezpieczeństwo ruchu i tak drastyczne ograniczenie prędkości jest nieuzasadnione.

Radny Pan Kazimierz Nastróżny wnioskował o:
1) zamontowanie barierek od strony Szkoły Podstawowej w Osiu, a ul. Ks. Semraua w celu poprawy bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży
2) podjęcie ponownej interwencji w sprawie odwodnienia pobocza drogi powiatowej w Osiu na ul. Dworcowej (naprzeciwko Policji w Osiu)

Radny Pan Przemysław Siekierkowski wnioskował o  ustawienie na głównych skrzyżowaniach w Wałkowiskach tabliczek kierunkowych z numerami posesji. Ułatwi to możliwość szybszego dotarcia służb ratunkowych jak i firm kurierskich.

Radny Pan Jacek Bocian wnioskował o naprawę lampy oświetlającej miejsce koło Gminnego Ośrodka Kultury na ulicy Rynek.

Ad. 5.

Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami. Odpowiedział na zgłoszone interpelacje podczas ostatniej sesji, iż zostały one już wykonane bądź będą wykonane w najbliższym czasie.
Zapoznał  także obecnych z informacją o podmiotach, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz prace społecznie użyteczne przez osoby skazane oraz przedstawił opinię Prezesa Sądu Rejonowego w Świeciu w tym temacie.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych uwag .
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Informacja o podmiotach oraz opinia Prezesa Sadu Rejonowego w Świeciu (648kB) pdf


Ad. 6.

W dalszym punkcie sesji Rada Gminy przystąpiła do podjęcia następujących uchwał:

a) Uchwała nr XXIII/168/17 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2017 rok

Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poinformował obecnych, że wszystkie projekty uchwał  były przedstawiane przez Skarbnika i Wójta Gminy i szczegółowo omawiane na posiedzeniach Komisji.
Następnie odczytał projekt powyższej uchwały, radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

b) Uchwała nr XXIII/169/17 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2017-2022
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski.  
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

c) Uchwała nr XXIII/170/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu Przewodniczący obrad zapoznał obecnych z treścią powyższej uchwały oraz poddał  ją pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższej uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

d) Uchwała nr XXIII/171/17 w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki OSP Miedzno na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący Rady Gminy, ponieważ nie było pytań poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy głosowała jednogłośnie za przyjęciem powyższej uchwały.

e) Uchwała nr XXIII/172/17 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminnej Przychodni w Osiu
Powyższy projekt odczytał Przewodniczący Rady Gminy, po czym poddał go pod głosowanie.
Za przyjęciem w/w uchwały radni głosowali jednogłośnie.

f) Uchwała nr XXIII/173/17 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie gminy Osie na 2018 rok
Z treścią w/w uchwały zapoznał Przewodniczący posiedzenia, ponieważ nie było pytań poddał ją pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższej uchwały radni głosowali jednogłośnie.

g) Uchwała nr XXIII/174/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Osiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Osiu,
Przewodniczący obrad zapoznał obecnych z treścią powyższej uchwały oraz poddał  ją pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższej uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

h) Uchwała nr XXIII/175/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Brzezinach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Brzezinach,
Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski.  
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

i)  Uchwała nr XXIII/176/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wierzchach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wierzchach
Do przedstawionego przez Przewodniczącego Rady Gminy projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

j) Uchwała nr XXIII/177/17 w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży działki nr 240/123 w miejscowości Osie, gmina Osie,
Po przeczytanie przez Przewodniczącego projektu uchwały radni przyjęli ją jednogłośnie.

k) Uchwała nr XXIII/178/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego
Powyższy projekt uchwały odczytał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski.  
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie

Ad. 7.

W tym punkcie posiedzenia Wójt Gminy Osie  przedstawił informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017.
Pan Wójt w skrócie zapoznał obecnych z danymi dotyczącymi m.in. ponoszonych wydatków na oświatę, kadry pedagogicznej, awansu zawodowego nauczycieli, liczby dzieci, bazy szkół, dowozu uczniów, średniego wynagrodzenia nauczycieli, przeprowadzonych remontów, wyników sprawdzianu na koniec VI klasy i egzaminu gimnazjalnego, stypendiów socjalnych, darmowych podręczników oraz dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
Wójt Gminy Michał Grabski dodał, że informacja ta jest do wglądu na stronie internetowej BIP Gminy Osie jako załącznik do zarządzenia nr 217/17 Wójta Gminy Osie, a także będzie dostępna do pobrania przy protokole z odbytej sesji.
Do przedstawionej informacji radni nie wnieśli żadnych uwag.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Osie w roku szkolnym 2017/2017 (1542kB) pdf

Ad.8.

W tej części sesji Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poinformował, że zgodnie z art. 24 h ust.12 ustawy o samorządzie gminnym - podmioty dokonujące analizy oświadczeń majątkowych  w terminie do dnia 30 października każdego roku powinny przedstawić Radzie Gminy informację  o osobach, które nie złożyły oświadczeń lub złożyły je po terminie; o  nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach oraz o działaniach podjętych  w związku ze stwierdzonymi uchybieniami. Odczytał sporządzone notatki przez Wójta Gminy i Przewodniczącego, które zawierały błędy w złożonych oświadczeniach majątkowych.
Następnie odczytał pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świeciu dotyczące przeprowadzonej weryfikacji oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych gminy Osie, kierowników jednostek organizacyjnych, sekretarza gminy i skarbnika. Z pisma tego wynika, że wszyscy złożyli oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie;  w niektórych wystąpiły uchybienia,  lecz zostały one uzupełnione.
Do przedstawionej informacji radni nie wnieśli żadnych uwag.

Ad. 9.

Dyskusji i wolnych wniosków brak.


Ad. 10.

Ze względu na wyczerpanie tematyki Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył        XXIII Sesję Rady Gminy Osie formułą „zamykam sesję Rady Gminy Osie”.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Roman Waśkowski

 Protokołowała   
                                                                      
(-) Agnieszka Nowak         

Do pobrania:

Protokół Nr XXIII/17 Protyokół nr XXII/17 (1761kB) pdf                                                        

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Nowak (30 października 2017)
Opublikował: Agnieszka Nowak (9 listopada 2017, 10:30:57)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Nowak (24 listopada 2017, 10:21:29)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 405