Protokół nr VIII/19 z dnia 19 listopada 2019 r.

Protokół nr VIII/19

z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu  19 listopada 2019 r. w godz. od 15.30 do 16.50                            w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

VIII Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych  w sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy. 
W sesji brali udział także zaproszeni goście. 
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Pan Roman Waśkowski poinformował, że na dzisiejszej sesji  przeprowadzenie głosowania za pomocą urządzeń nie jest możliwe z przyczyn technicznych i wyjaśnił procedurę głosowania imiennego.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2019-2023,
  b) dokonania zmian w  budżecie gminy Osie na 2019 rok,
  c) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
  d) uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie gminy Osie na 2020 rok,
  e) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020,
  f) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku,
  g) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
7.  Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019
8.  Informacja dot. oświadczeń majątkowych radnych, wójta, sekretarza gminy, skarbnika  
     i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
9. Wolne wnioski i dyskusja
10. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 3.

W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 29.08.2019 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze ds. obsługi rady gminy oraz na stronie internetowej BIP-u. Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. >>> (223kB) pdf

Ad. 4.

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do radnych czy na dzisiejszej sesji zgłaszają interpelacje.
Radny Pan Jacek Bocian  wnioskował o naprawę oświetlenia ulicznego w Osiu na ulicy Szkolnej przy posesji nr 20a i na ulicy Mickiewicza przy posesji nr 18.

Radna Pani Hanna Rink  prosiła o zorganizowanie spotkania z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu w celu ustalenia możliwości organizacji przejścia dla pieszych w okolicy skrzyżowania ulic Dworcowej, Hoffmanna i Stary Tartak w Osiu.

Radny Pan Michał Recki prosił o usunięcie suchych drzew ( co najmniej 4 sztuki) na drodze powiatowej od ulicy Szkolnej w Osiu do Starej Rzeki.

Radna Pani Mariola Antoszewska wnioskowała o zwrócenie się do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu z pilną prośbą naprawienia, załatania dziur na drodze powiatowej w m. Brzeziny na odcinku od S.P.  w Brzezinach do skrzyżowania Brzeziny – Wałkowiska.

Ad. 5. 

Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i złożył informację  z działań podejmowanych za okres między sesjami. Odpowiedział na zgłoszone interpelacje podczas ostatniej sesji, iż zostały one już wykonane bądź będą wykonane w najbliższym czasie.
Zapoznał  także obecnych z informacją o podmiotach, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz prace społecznie użyteczne przez osoby skazane oraz przedstawił opinię Prezesa Sądu Rejonowego w Świeciu w tym temacie.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych uwag .
Do powyższych informacji nie zgłoszono uwag, stanowią one załączniki do niniejszego protokołu. Informacja o podmiotach (60kB) pdf

Ad. 6. 

W tej części sesji Rada Gminy przystąpiła do podjęcia następujących uchwał: 

a) Uchwała nr VIII/60/19 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2019-2023.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poinformował obecnych, że wszystkie projekty uchwał  były przedstawiane przez Skarbnika i Wójta Gminy i szczegółowo omawiane na posiedzeniach Komisji.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Irena Kozłowska odczytała projekt powyższej uchwały.
Radni nie wnieśli uwag i  w głosowaniu jawnym przyjęli ją  jednogłośnie. 
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. >>> (228kB) pdf

b)  Uchwała nr VIII/61/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2019 rok.
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy .
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. >>> (220kB) pdf

c)  Uchwała nr VIII/62/19 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Irena Kozłowska odczytała projekt powyższej uchwały.
Radni nie wnieśli uwag i  w głosowaniu jawnym przyjęli ją  jednogłośnie. 
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. >>> (222kB) pdf

d)  Uchwała nr VIII/63/19 uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie gminy Osie na 2020 rok

Projekt powyższej uchwały przedstawiła Wiceprzewodnicząca Rady Gminy.
Do w/w projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.
 Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. >>> (245kB) pdf

e)  Uchwała nr VIII/64/19 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Irena Kozłowska odczytała projekt powyższej uchwały.
Radni nie wnieśli uwag i  w głosowaniu jawnym przyjęli ją  jednogłośnie. 
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. >>> (233kB) pdf

f) Uchwała nr VIII/65/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
Projekt powyższej uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy. Pan Roman Waśkowski poinformował, że podatek wzrośnie o ok. 6 %. Dodał, że jesteśmy jedną z nielicznych gmin która od 5 lat nie podnosiła podatku od nieruchomości.
Do w/w projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. >>> (227kB) pdf

g) Uchwała nr VIII/66/19 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy .
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. >>> (221kB) pdf

Ad. 7. 

W tym punkcie posiedzenia Wójt Gminy Osie  przedstawił informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.
Pan Wójt w skrócie zapoznał obecnych z danymi dotyczącymi m.in. ponoszonych wydatków na oświatę, kadry pedagogicznej, awansu zawodowego nauczycieli, liczby dzieci, bazy szkół, dowozu uczniów, średniego wynagrodzenia nauczycieli, przeprowadzonych remontów, wyników sprawdzianu na koniec VI klasy i egzaminu gimnazjalnego, stypendiów socjalnych, darmowych podręczników oraz dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
Wójt Gminy Michał Grabski stwierdził, że w 2020 roku do oświaty trzeba będzie dołożyć ok. 3 mln zł gminnych pieniędzy, „prędzej czy później będzie nas czekała racjonalizacja struktury gminnej oświaty” dodał. Informacja ta jest do wglądu na stronie internetowej BIP Gminy Osie jako załącznik do zarządzenia nr 68/19 Wójta Gminy Osie, a także będzie dostępna do pobrania przy protokole z odbytej sesji. pobierz >>> (711kB) pdf
Do przedstawionej informacji radni nie wnieśli żadnych uwag.

Ad. 8. 

W tej części sesji Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poinformował, że zgodnie z art. 24 h ust.12 ustawy o samorządzie gminnym - podmioty dokonujące analizy oświadczeń majątkowych  w terminie do dnia 30 października każdego roku powinny przedstawić Radzie Gminy informację  o osobach, które nie złożyły oświadczeń lub złożyły je po terminie; o  nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach oraz o działaniach podjętych  w związku ze stwierdzonymi uchybieniami. Odczytał sporządzone notatki przez Wójta Gminy i Przewodniczącego, które zawierały błędy w złożonych oświadczeniach majątkowych.
Następnie odczytał pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świeciu dotyczące przeprowadzonej weryfikacji oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych gminy Osie, kierowników jednostek organizacyjnych, sekretarza gminy i skarbnika. Z pisma tego wynika, że wszyscy złożyli oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie;  w niektórych wystąpiły uchybienia,  lecz zostały one uzupełnione.
Pan Roman Waśkowski przedstawił także pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotyczące analizy oświadczeń majątkowych Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy Osie.


Ad. 9. 
Przewodniczący Rady Gminy poprosił obecnych sołtysów o pozostanie na sali po zakończeniu sesji w celu omówienia kwestii przygotowania wigilii dla osób samotnych.

Ad. 10.

Ze względu na wyczerpanie tematyki Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył  VIII Sesję Rady Gminy Osie formułą „zamykam VIII  sesję Rady Gminy Osie”.


Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy 
(-) Roman Waśkowski  

Protokołowała    
(-) Michalina Wiśniewska

Do pobrania
Protokół nr VIII/19 (1530kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michalina Wiśniewska (27 listopada 2019)
Opublikował: Michalina Wiśniewska (27 listopada 2019, 08:25:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 347