Protokół nr XVIII/20 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Protokół nr XVIII/20

z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu  30 grudnia 2020 r. w godz. od 15.30 do 16.45                            w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu


XVIII Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych  w sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy. 
Nieobecny radny: Pan Dawid Warzyński.
Lista obecności radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Uchwalenie budżetu Gminy Osie na 2021 rok
  a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  b) przedstawienie opinii o projekcie uchwały budżetowej na rok 2021,
  c) głosowanie nad projektem uchwały.
7.  Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2021 – 2025
8.  Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2020-2025,
  b) dokonania zmian w  budżecie gminy Osie na 2020 rok,
  c) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok,
  d) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Osie na lata 2021-2026,
  e) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025,
  f) wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Osie.
9. Rozpatrzenie petycji:
  a) sprawozdanie z prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; przedstawienie stanowiska                             i propozycji rozstrzygnięć
  b)  podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia petycji
10.  Wolne wnioski i dyskusja
11. Zakończenie obrad sesji 
       
Ad. 3.

W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 08.12.2020 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze ds. obsługi rady gminy oraz na stronie internetowej BIP-u. Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (136kB) pdf

Ad. 4.

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do radnych czy na dzisiejszej sesji zgłaszają interpelacje.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Kater:
1) wnioskował o zwrócenie się do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu o wycięcie 4 drzew rosnących    w pasie drogi powiatowej Tleń-Łążek na odcinku leśnym obok znaku ograniczenia prędkości do 40 km/h
2) prosił o wstawienie na stronę internetową gminy informacji:
- o godzinach przyjmowania pacjentów przez poszczególnych lekarzy Gminnej Przychodni w Osiu,
- o lokalizacji i godzinach pracy punktu szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2.


Ad. 5. 
W związku z nieobecnością Pana Michała Grabskiego Wójta Gminy Osie, Przewodniczący Rady Gminy Pan Roman Waśkowski odczytał przygotowaną przez Wójta informację z realizacji podjętych uchwał i z działań podejmowanych za okres między sesjami. 
W odpowiedzi na interpelacje radnego Wojciecha Katera dotyczącą miejsca i sposobu zbierania zużytych igieł od strzykawek i igieł od genów insulinowych, Przewodniczący posiedzenia w imieniu Pana Wójta poinformował, że po przeprowadzonych rozmowach z prezesem EKO-Wisły w Sulnowie i Prezesem Zakładu Usług Komunalnych w Świeciu obsługującym zbiórkę odpadów komunalnych na terenie gminy Osie, od nowego roku umożliwimy mieszkańcom dokonującym  iniekcji w domu bezpłatnej zbiórki zużytych igieł. Zadanie to będzie realizował pracownik Urzędu Gminy. 
Zainteresowany mieszkaniec otrzyma do swojej dyspozycji specjalny pojemnik na zużyte igły, a po jego zapełnieniu zgłosi gotowość do odbioru. Akcja informacyjna rozpocznie się na początku stycznia 2021 r. W oddzielny pojemnik zostanie też wyposażony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Osiu. W dniu 30 grudnia (to jest dzisiaj) zaplanowana została dostawa 50 pojemników do Urzędu Gminy Osie. Dystrybucja pojemników na igły adresowana dla mieszkańców naszej gminy rozpocznie się od pierwszych dni nowego roku.

Ad. 6. 
W dalszym punkcie posiedzenia Rada Gminy przystąpiła do uchwalenia budżetu Gminy Osie na 2021 rok.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poinformował, że na posiedzeniach Komisji Rady Gminy w dniu 29 grudnia br. radni analizowali projekt budżetu, który szczegółowo przedstawiany był przez Panią Lidię Stosik-Adrych Skarbnika Gminy.
   a) Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wojciech Kater odczytał projekt powyższej uchwały. 
   b) Pan Roman Waśkowski poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy wydała pozytywną opinię do budżetu. Poprosił Panią Skarbnik Gminy o krótkie scharakteryzowanie budżetu na 2021 r. Pani Lidia Stosik-Adrych przedstawiła, jak kształtują się dochody i wydatki budżetu gminy na      2021 r. oraz omówiła zadania inwestycyjne.
Następnie przewodniczący komisji stałych Rady Gminy zostali poproszeni o przedstawienie opinii o budżecie.
* Pan Mariusz Deinowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja Rewizyjna nie miała uwag i projekt budżetu na 2021 rok opiniuje pozytywnie.
* Pan Jacek Bocian Przewodniczący Komisji Społecznej poinformował, że Komisja po analizie materiałów  i złożonych wyjaśnieniach jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt budżetu gminy Osie na 2021 rok.
* Pan Kazimierz Nastróżny Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarczej odczytał pozytywną opinię dot. projektu budżetu na 2021 r., która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. pobierz>>> (355kB) pdf
    c) Po przedstawieniu opinii Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie          Uchwały Nr XVIII/133/20 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok.
Powyższa uchwała została przyjęta przez radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (138kB) pdf

Ad. 7.
W następnym punkcie posiedzenia Rada Gminy przystąpiła do uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2021– 2025.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wojciech Kater odczytał projekt uchwały w powyższej  sprawie. Następnie Rada przystąpiła do podjęcia uchwały nr XVIII/134/20 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2021 – 2025
Projekt uchwały został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (138kB) pdf


Ad. 8. 

W tej części sesji Rada Gminy przystąpiła do podjęcia następujących uchwał:

   a) Uchwała Nr XVIII/135/20 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2020-2025

Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poinformował obecnych, że projekty uchwał były omawiane przez Skarbnika Gminy, Kierownika GOPS oraz pracownika Urzędu Gminy.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Kater odczytał projekt powyższej uchwały.
Radni nie wnieśli uwag i  w głosowaniu jawnym przyjęli ją  jednogłośnie. pobierz>>> (138kB) pdf

    b) Uchwała Nr XVIII/136/20 w sprawie dokonania zmian w  budżecie gminy Osie na 2020 rok
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał Wiceprzewodniczący Rady Gminy .
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (137kB) pdf

c)Uchwała nr XVIII/137/20  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki                     i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Kater odczytał projekt powyższej uchwały.
Radni nie wnieśli uwag i  w głosowaniu jawnym przyjęli ją  jednogłośnie. 
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (140kB) pdf

d) Uchwała Nr XVIII/138/20  w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Osie na lata 2021-2026
Projekt powyższej uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wojciech Kater.
Do w/w projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (139kB) pdf

e) Uchwała Nr XVIII/139/20 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025
Z treścią powyższej uchwały obecnych zapoznał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wojciech Kater .
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (140kB) pdf

f) Uchwała Nr XVIII/140/20 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Osie
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Kater odczytał projekt powyższej uchwały.
Radni nie wnieśli uwag i  w głosowaniu jawnym przyjęli ją  jednogłośnie. 
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (137kB) pdf

Ad. 9.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wpłynęły dwie petycję, które zostały przekazane Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  i radnym.
a) Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pan Daniel Siewert przedstawił stanowisko  i sprawozdanie z prac komisji. Niniejsze sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
b) Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Kater odczytał projekt uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie, dotyczący petycji z dnia 10 grudnia br.
Rada Gminy przystąpiła do podjęcia uchwały nr XVIII/141/20 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie. Projekt uchwały został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (137kB) pdf
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Kater odczytał projekt uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie, dotyczący petycji z dnia 20 grudnia br.
Rada przystąpiła do podjęcia uchwały nr XVIII/142/20 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie. Projekt uchwały został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (137kB) pdf

Ad. 10.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Roman Waśkowski podsumowując kończący się rok, stwierdził, że był to rok wyjątkowy, nie tylko ze względu na panującą pandemię, lecz to rok jubileuszu 30-lecia samorządu. Były plany, aby uczcić obchody 30-lecia podczas letnich dożynek, następnie podczas akademii 11 listopada, lecz pandemia nie pozwoliła na zrealizowanie tego przedsięwzięcia. Jest zamiar, aby w 2021 roku podczas weekendu majowego spotkać się w szerszym gronie – wszyscy radni od 1990 r., wójtowie, pozostali pracownicy samorządowi oraz przedstawiciele organizacji społecznych i pozarządowych działających na terenie naszej gminy.
Jest zamiar wydać publikację, jej pierwsza część dotyczyć będzie charakterystyki samorządu gminy na przełomie 30 lat, natomiast druga przedstawiać będzie wykonane inwestycje w Gminie Osie.
Następnie Pan Roman Waśkowski złożył podziękowanie za współpracę Państwu Radnym w minionym roku, a na ręce obecnej na Sali Pani Sekretarz za współpracę wszystkim pracownikom urzędu gminy i życzył  wszystkiego dobrego na Nowy Rok.
Głos zabrał radny Pan Jacek Bocian, który w imieniu radnych złożył życzenia Panu Romanowi Waśkowskiemu.

Ad. 11.

Ze względu na wyczerpanie tematyki Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XVIII Sesję Rady Gminy Osie formułą „zamykam XVIII  sesję Rady Gminy Osie”.


Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy 
(-)  Roman Waśkowski  

Protokołowała         
(-) Michalina Wiśniewska     

Do pobrania
Protokół nr XVIII/20 (1815kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michalina Wiśniewska (25 stycznia 2021)
Opublikował: Michalina Wiśniewska (25 stycznia 2021, 14:50:52)

Ostatnia zmiana: Michalina Wiśniewska (26 stycznia 2021, 08:26:20)
Zmieniono: dodanie pdf

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 146