Protokół Nr IV/07 z 12.04.2007 r.

Protokół Nr IV/07 z 12.04.2007 r.
z Sesji Rady Gminy w Osiu odbytej w dniu 12 kwietnia 2007 w godz. od 15.15 do 17.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

IV Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
Nieobecny radny : Nikel Wiesław
W sesji brali udział także zaproszeni goście.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego oraz o skutku niedopełnienia tego obowiązku ,
b. powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego oraz o skutku niedopełnienia tego obowiązku,
c. zarządzenia poboru opłaty skarbowej na terenie Gminy Osie w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso ,
d. wyboru reprezentantów Gminy Osie w Zgromadzeniu Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy,
e. poparcia inicjatywy realizacji budowy węzła autostradowego w Warlubiu
f. odwołania Sekretarza Gminy Osie,
g. powołania Sekretarza Gminy Osie,
h. powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Osiu

7. Sprawozdanie Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu z działalności ośrodka
8. Wolne wnioski i dyskusja
9. Zakończenie obrad sesji


Ad. 3

W dalszej części obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 2.03.2006 r.
Powyższy protokół był wyłożony do publicznego wglądu w biurze insp. ds. obsługi rady gminy.
Przedstawiony protokóły radni przyjęli jednogłośnie.
Ad. 4

Radni zgłosili następujące interpelacje:
Radny Wojciech Kater – zgłosił wniosek mieszkańcy wsi Wierzchy o ograniczenie prędkości przez wieś do 40 km/godz. oraz aby oczyścić rów między przepompownią a szkołą podstawową.
Radny Michał Dombrowski - poruszył sprawę pozyskiwania środków unijnych i zwrócił się z pytaniem czy Wójt Gminy współdziała w tym zakresie z z instytucjami i osobami indywidualnymi w celu pozyskiwania funduszy.
Radny Roman Waśkowski – zwrócić się z prośbą o ustawienie na dworcu PKP w Tleniu 2 szt. ławek.

Ad. 5

W kolejnym punkcie posiedzenia Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji.
Następnie złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami.
W tym miejscu nawiązał do interpelacji radnego Michała Dombrowskiego dotyczącej pozyskiwania środków funduszy europejskich.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych uwag .
Ad. 6

W tym punkcie posiedzenia Rada Gminy podjęła następujące uchwały :

a. Uchwała Nr IV/19/07 w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego oraz o skutku niedopełnienia tego obowiązku
Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że zgodnie z ustawą o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego w stosunku do sekretarza i skarbnika gminy właściwym organem do ich powiadomienia jest rada gminy i w związku z tym należy podjąć odpowiednie uchwały.
Powyższą uchwałę radni przyjęli jednogłośnie.

b. Uchwała Nr IV/20/07 w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego oraz o skutku niedopełnienia tego obowiązku,

Projekt przedstawionej uchwały radnym przedstawił Przewodniczący Rady Gminy. Rada Gminy w/w uchwał przyjęła jednogłośnie.

c. Uchwała Nr IV/21/07 w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej na terenie Gminy Osie w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Przewodniczący Rady wyjaśnił, proponuje się wprowadzić pobór opłaty w formie inkasa i na inkasentów opłaty skarbowej wyznaczyć osoby, które poboru dokonywać będą w budynku Urzędu Gminy w Osiu. Będzie to znacznym udogodnienie dla interesantów, ponieważ Urząd nie prowadzi obsługi kasowej , a godziny otwarcia kasy znajdującej się w Banku Spółdzielczym w Osiu nie zawsze pokrywają się z godzinami pracy Urzędu.
Radni powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie .

d. Uchwała Nr IV/22/07 w sprawie wyboru reprezentantów Gminy Osie w Zgromadzeniu Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy

Wójt Gminy wyjaśnił, że konieczność podjęcia w/w uchwały wynika z tego, że zgodnie z przepisami nowych reprezentantów należy wybrać z początkiem obecnej kadencji rad gmin.
Radni nie wnieśli uwag do w/w kandydatur i przedstawioną uchwał przyjęli jednogłośnie.
e. Uchwała Nr III/23/07 w sprawie poparcia inicjatywy realizacji budowy węzła autostradowego w Warlubiu
Wójt Gminy wyjaśnił, że projekt budowy autostrady przewiduje lokalizację węzła autostradowego w miejscowości Warlubie. Inwestycja ta ma zasadnicze znaczenie dla Gminy Osie, ponieważ wiąże się to ze znacznym ułatwieniem komunikacyjnym dla mieszkańców , przedsiębiorstw i instytucji.
Stąd też konieczność podjęcia skonsolidowanych działań, aby realizacja inwestycji przebiegała w zgodzie z przyjętym i uzgodnionym planem realizacyjnym.
Radni w głosowaniu jawnym w/w uchwałę przyjęli jednogłośnie

f. Uchwała Nr IV/24/07 w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Osie
Przewodniczący Rady Roman Waśkowski wyjaśnił, że Pani Janina Warzyńska wystąpiła do Wójta Gminy Osie z prośbą o rozwiązanie z dniem 16 kwietnia 2007 r. stosunku pracy w związku z nabyciem uprawnień emerytalnych.
W związku z powyższym Wójt Gminy Osie złożył wniosek do Rady Gminy o odwołanie pani Janiny Warzyńskiej ze stanowiska Sekretarza Gminy.
Radni powyższą uchwałę przejęli jednogłośnieg. Uchwała Nr IV/25/07 w sprawie powołania Sekretarza Gminy Osie

W nawiązani do poprzedniej uchwały Przewodniczący Rady Roman Waśkowski wyjaśnił, że Wójt Gminy Osie złożył wniosek o powołanie pani Beaty Jagła na stanowisko Sekretarza Gminy.
W tym miejscu odczytał wniosek Wójta Gminy w sprawie powołania Sekretarza Gminy.
Radni nie wnieśli uwag i powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.

h. Uchwała Nr IV/26/07 w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Osiu

Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że Pani Krystyna Krupa została wybrana na to stanowisko w drodze naboru na wolne stanowisko pracy.
W związku z tym, że nie było pytań Przewodniczący Rady poddał pod glosowanie przyjęcie powyższej uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli ją jednogłośnie.

Ad. 8

W kolejnym punkcie sesji Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu złożył sprawozdanie z działalności ośrodka oraz przedstawiła problemy na jakie napotyka w pracy socjalnej.
Radni nie wnieśli uwag do powyższego sprawozdania
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 9

W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski i Wójt Gminy Osie Michał Grabski złożyli podziękowanie za długoletnią pracę Pani Warzyńskiej Janinie Sekretarzowi Gminy i Pani Marii Osickiej Inspektorowi w Referacie Rolnictwa w związku z ich przejściem na emeryturę z dniem 16 kwietnia 2006 r.
Pośród braw Panie otrzymały gratulacje, kwiaty i pamiątkowe grawertony.
W imieniu Pań odchodzących na emeryturę podziękowanie za dotychczasową współpracę podziękowanie złożyła Pani Janina Waryńska.
Jednocześnie w związku z powołaniem na Sekretarza Panią Beatę Jagła i na kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Panią Krystynę Krupa złożyli im także gratulacje i kwiaty.

Ad. 10
Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył IV Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.

Protokółowała:
Beata Jagła

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Waśkowski

metryczka


Wytworzył: Beata Jagła (26 czerwca 2007)
Opublikował: Marek Lejk (26 czerwca 2007, 11:59:16)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (19 grudnia 2007, 08:08:27)
Zmieniono: korekta daty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2248