Protokół nr IV/11 z dnia 29 marca 2011 r.

Protokół nr IV/11

z sesji Rady Gminy Osie odbytej w dniu 29 marca 2011 r. w godz. 15.15 do 17.00  w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

IV Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski. Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 15 radnych,co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do zaproponowanego porządku obrad Wójt Gminy zgłosił wniosek rozszerzający porządek o podjęcie dodatkowej uchwały - w punkcie 6 lit. i  w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz zabezpieczeniu jej spłaty.
W związku z tym  Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie w/w zmiany porządku obrad.  Radni w głosowaniu jawnym powyższą zmianę przyjęli jednogłośnie.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy Osie
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
   b) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2011 rok,
   c) ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Gminy Osie,
  d) zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Osie i jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych,
  e) funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2012,
  f) nadania nazwy ulicy w Osiu,
  g) boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Brzeziny,
  h) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dzieci do 7 roku życia i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, szczegółowych zasad i trybu i udzielania pomocy w dożywianiu w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
  i) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   w Toruniu oraz zabezpieczeniu jej spłaty.
7. Przedłożenie  planów  pracy komisji stałych Rady Gminy Osie na 2011 r.
8. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na  poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Osie.
9. Informacja z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego
10. Wolne wnioski i dyskusja
11. Zakończenie obrad sesji

Ad. 3.

W tej części posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 28.12.2010 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy i oświaty oraz na stronie internetowej BIP-u.
Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag.

Ad. 4.

Radni zgłosili następujące interpelacje :

Wojciech Kater -  aby przypomnieć mieszkańcom o obowiązku trzymania psów na uwięzi

Jacek Bocian - wnioskował o utwardzenie końca ul. Gwarnej w Osiu i wykonanie odwodnienia – aby zabezpieczyć  środki finansowe na przyszły rok.

Mariusz Deinowski – aby jak najszybciej przystąpić do równania dróg najbardziej zniszczonych skutkami zimy (Stary Tartak, Starnie, również droga powiatowa Osie-Stara Rzeka)

Roman Waśkowski- wnioskował o postawienie znaku ostrzegawczego A-18a zwierzęta gospodarskie na początku i końcu miejscowości Łążek.

Ad. 5.

Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych uwag .

Ad. 6
 W tym punkcie obrad  Rada Gminy Osie podjęła następujące uchwały:

    a)  Uchwała nr IV/13/11 w sprawie dokonania zmiany uchwały dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2011-2016.

Przewodniczący Rady Gminy  Roman Waśkowski odczytał projekt powyższej uchwały oraz poddał  go pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.
                                                                                             
  b)  Uchwała nr  IV/14/11 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na
        2011 rok

Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski.
Radni powyższą uchwałę przyjęli   jednogłośnie.

   c) Uchwała nr IV/15/11 w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Gminy Osie

Projekt w/w uchwały przedstawił i poddał pod głosowanie Przewodniczący obrad Roman Waśkowski .
Radni do projektu nie wnieśli uwag i powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.

   d) Uchwała nr IV/16/11 w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Osie i jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Powyższy projekt odczytał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski, ponieważ nie było pytań poddał go pod głosowanie. Za przyjęciem w/w uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

   e) Uchwała nr IV/17/11 w sprawie   funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2012

Jako pierwszy głos w sprawie zabrał Wójt Gminy Michał Grabski. Przedstawił zapisy ustawowe dotyczące funduszu sołeckiego, procedury związane z funduszem. Dodał, że dotychczasowa procedura należy do łatwiejszych; sołtysi zazwyczaj otrzymują środki finansowe o które proszą. Podał  liczbę gmin w Polsce uprawnionych do korzystania z funduszu sołeckiego oraz liczbę gmin z niego korzystających; stwierdzając, że tendencja ta jest malejąca. Pan Wójt stwierdził, że do tej pory dobrze współpracowało mu się z sołtysami. Dodał, że to Rada Gminy decyduje o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego, jednak najpierw należałoby zabezpieczyć środki finansowe na ten cel, które pozyskałoby się z zaplanowanych już przedsięwzięć np. utrzymanie świetlic. Następnie Wójt Gminy Michał Grabski podał poszczególne kwoty jakie przypadłyby na każde z sołectw. Stwierdził, że kwoty te są porównywalne do otrzymywanych przez sołtysów dotychczas. Na zakończenie Pan Wójt poinformował, że fundusz sołecki wiązałby się  ze zwoływaniem dodatkowych zebrań wiejskich i  z rozliczaniem środków; a także sołtysi nie mogliby liczyć na dodatkowe pieniądze od Wójta Gminy.
Udział w dyskusji wziął radny Henryk Jędryczka, którego interesuje opinia sołtysów w tej kwestii. Stwierdził, że według niego to doskonała forma aktywizacji wsi.
Sołtys wsi Osie Pani Janina Warzyńska zauważyła, że można w inny sposób  aktywizować wieś. Dodała, że „za czasów bytności w urzędzie” nigdy nie zaistniała sytuacja aby sołtysi nie otrzymali pomocy od Wójta.  Według Pani Janiny Warzyńskiej wyodrębnienie funduszu sołeckiego wiąże się z dodatkową pracą i jest przeciwna jego utworzeniu.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że komisje na posiedzeniu zadecydowały, aby nie wyodrębnić funduszu sołeckiego.
W związku z tym, że nie było więcej pytań Przewodniczący Rady Gminy  Roman Waśkowski odczytał projekt uchwały oraz poddał pod głosowanie przyjęcie w/w uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny głosował przeciw.

f)  Uchwała nr IV/18/11 w sprawie  nadania nazwy ulicy w Osiu

Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski zapoznał obecnych z treścią powyższego projektu uchwały. Poinformował, że na posiedzeniach komisji stałych padło kilka propozycji nazwy ulicy. Przewodniczący Komisji Społecznej Jacek Bocian oznajmił, że komisja ustosunkowała się pozytywnie do wniosku Bractwa Czarnej Wody, tj. aby nowa ulica nosiła nazwę ul. ks. Sychty.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Wojciech Kater poinformował, że jego komisja zaproponowała nazwę ul. M. Konopnickiej.
Następnie  przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie powyższej uchwały.                       
Za przyjęciem nazwy ulicy ks. Sychty  głosowało 10 radnych,  1 radny był przeciw, 4 radnych wstrzymało się od głosu.W związku z tym nowa ulica w Osiu otrzyma brzmienie: ul. ks. Sychty.

 g)  Uchwała nr IV/19/11 w sprawie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Brzeziny

Projekt powyższej uchwały radnym przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Rada Gminy w/w uchwałę przyjęła jednogłośnie.

h) Uchwała nr IV/20/11 w sprawie  podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dzieci do 7 roku życia i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, szczegółowych zasad i trybu i udzielania pomocy w dożywianiu w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Powyższy projekt odczytał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski, ponieważ nie było pytań poddał go pod głosowanie. Za przyjęciem w/w uchwały radni głosowali jednogłośnie.

i) Uchwała nr IV/21/11 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   w Toruniu oraz zabezpieczeniu jej spłaty.

Projekt powyższej uchwały , jak i wszystkie  pozostałe projekty uchwał był omawiany i rozpatrywany przez Komisje Rady Gminy.
W związku z tym, że nie było pytań Przewodniczący Rady Gminy  Roman Waśkowski poddał pod głosowanie przyjęcie w/w uchwały.
Za przyjęciem uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

Ad. 7.

W kolejnym punkcie sesji Rada Gminy przyjęła plany pracy Komisji Rady Gminy na 2011 rok.  Przewodniczący poszczególnych Komisji stałych Rady Gminy Osie kolejno przedstawili plany pracy. Radni w głosowaniu jawnym przyjęli je jednogłośnie.
Plany pracy Komisji Rewizyjnej, Komisji Społecznej i Komisji Gospodarczej stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad. 8.

W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że radni otrzymali sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na  poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Osie w ustawowym terminie. Skierował zapytanie do radnych, czy wnoszą uwagi do w/w sprawozdania. Radni nie wnieśli żadnych  uwag .
Powyższe sprawozdanie  stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 9.

W kolejnym punkcie sesji Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu Pan Krzysztof Kuzimski przedstawił informacje z działalności podległej mu jednostki.
Sołtys wsi Brzeziny Pan Dariusz Bocian skierował zapytanie czy można korzystać z zamiatarki ulicznej także w Brzezinach. Pan Krzysztof Kuzimski odpowiedział, że według niego można, „ale to pytanie powinno być skierowane do dysponenta czyli urzędu, on tylko świadczy usługi”.
Głos w sprawie zabrał Kierownik referatu Marek Lejk informując, że zamiatarka miała sprzątnąć ulice w Łążku oraz w Brzezinach, jednak uległa awarii.
Radni nie wnieśli uwag do powyższej informacji, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 10.

W tym punkcie posiedzenia Przewodniczący obrad Roman Waśkowski przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych do końca kwietnia br.
Następnie Pan Roman Waśkowski odniósł się do wypowiedzi Wójta Gminy w sprawie zebrań sołeckich – zapoznał obecnych z procentowym udziałem mieszkańców poszczególnych sołectw w zebraniach sprawozdawczo-wyborczych. Dodał, że każde sołectwo ma swoją specyfikę, np.  w sołectwie Osie widoczna była działalność Rady Sołeckiej oraz pani sołtys Zofii Partyki, a trudno jest kierować w tak dużym sołectwie. Odniósł się także do sołectwa Tlenia, gdzie za czasów Pana Stanisława Chabowskiego Tleń dużo się zmienił, nie tylko pod względem wizerunku ale też odbywały się festyny np. Dzień Ryby.
W tym miejscu Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski i Wójt Gminy Osie Michał Grabski złożyli podziękowanie za długoletnią pracę na rzecz samorządu wiejskiego byłym sołtysom:
Pani Reginie Stawarz sołtysowi wsi Radańska
Pani Zofii Partyka sołtysowi wsi Osie
Panu Stanisławowi Chabowskiemu sołtysowi wsi Tleń
Panu Józefowi Reszka sołtysowi wsi Łążek (nieobecny)
Pośród braw wyżej wymienieni otrzymali gratulacje, kwiaty, pamiątkowe wydania książkowe oraz grawertony.
Następnie podziękowania i kwiaty Pani Zofii Partyka i Panu Stanisławowi Chabowskiemu  złożyli przedstawiciele Rady Sołeckiej Osia i Tlenia.
Głos zabrała Pani Zofia Partyka, która podziękowała za współpracę, a także życzyła radnym oraz Panu Wójtowi aby wszystkie zamierzone plany się zrealizowały.
Sołtys wsi Brzeziny Dariusz Bocian zabrał głos w sprawie trwających robót drogowych   w centrum Osia. Zwrócił uwagę, że modernizacja drogi i wprowadzane na niej wysepki nie powinny utrudniać poruszania się pojazdom wielkogabarytowym jak np. autobusy, samochody do wywozu drewna itp.

Ad. 11.

Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył IV Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy 

(-)   Roman Waśkowski

Protokołowała

(-) Michalina Krasucka

Do pobrania:

pobierz>>> (133kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Michalina Krasucka (13 kwietnia 2011)
Opublikował: Michalina Krasucka (13 kwietnia 2011, 09:43:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1322