Protokół nr XIII/16 z dnia 28 czerwca 2016 r.

Protokół nr XIII/16

z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu  28 czerwca 2016 r. w godz. od 15.30 do 16.30                             w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

XIII Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych  w sesji bierze udział 13 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy. Nieobecni radni –  Lech Różyński i Robert Bocian.
W sesji brali udział także zaproszeni goście. 
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy Osie
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Osiu                                                
7. Sprawozdanie z działalności finansowej Gminy za 2015 r. i rozpatrzenie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu:
   1) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez Wójta Gminy Osie sprawozdaniu  z wykonania budżetu za 2015 rok
   2) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osie
   3) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osie w sprawie udzielenia absolutorium 
   4) dyskusja
   5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Osie za 2015 rok
   6) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) aktualizacji podziału gminy Osie  na stałe obwody głosowania,
   b) aktualizacji podziału gminy Osie  na okręgi wyborcze,
   c) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osie,
   d) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
   e) wzoru deklaracji o  wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
   f)  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
   g) gminnego programu wspierania rodziny w gminie Osie na lata 2016-2018,
   h) przyjęcia i wdrożenia do realizacji  Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osie
9. Informacja Komendanta  Gminnego  Ochrony  Przeciwpożarowej  Gminy  Osie
10. Wolne wnioski i dyskusja
11. Zakończenie obrad .

Ad. 3.
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 17.05.2016 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy i oświaty oraz na stronie internetowej BIP-u.
Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag.

Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do radnych czy na dzisiejszej sesji zgłaszają interpelacje.

Radny Pan Dawid Warzyński zgłosił następujące interpelacje:
1) prosił o uzupełnienie piasku i wyrównanie terenu na placu zabaw przy ul. Polnej w Osiu. Piasek został wywiany i wymyty a wystająca włóknina stwarza niebezpieczeństwo.
2) prosił o pilny remont wiaty PKS przy ul. Rynek w Osiu. Wiata jest spróchniała u podstawy i grozi zawaleniem.

Radny Pan Kazimierz Nastróżny – prosił o podjęcie działań w sprawie udostępnienia do ruchu turystycznego drogi leśnej przeciwpożarowej o numerze 15 lub 16. Wniosek uzasadnił potrzebami rozwoju turystycznego gminy i regionu związanego ze spływami kajakowymi, bowiem drogi te są najkrótszymi i najwygodniejszymi do przejazdu kajakarzy na miejsce spływu oraz transportu kajaków.

Ad. 5. 
Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Radny Pan Wojciech Kater zapytał o realizację interpelacji  zgłoszonej przez radną Panią Katarzynę Górecką w sprawie zakazu postoju pojazdów na ul. Kościelnej w Osiu.
Wójt Gminy stwierdził, że jest na bieżąco w kontakcie z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg            w Świeciu, prawdopodobnie jak zakończą się prace związane z odnawianiem oznakowania poziomego to zajmą się tą sprawą.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 

Ad. 6. 
W tej części  obrad Rada Gminy podjęła następującą uchwałę:

a) Uchwałę nr XIII/95/165 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Osiu za 2015 r.
Przewodniczący posiedzenia poinformował, że projekt uchwały jak wszystkie pozostałe projekty uchwał był przedstawiany przez Wójta Gminy na posiedzeniach komisji stałych.
Następnie odczytał i poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym uchwałę przyjęła jednogłośnie.


Ad. 7.
W kolejnym punkcie Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski zapoznał obecnych z niżej wymienionymi dokumentami:

1) Uchwałą Nr 16/S/2016 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25  kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Osie sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.
W powyższej uchwale Skład Orzekający zaopiniował pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Osie za 2015 rok, a także uznał sprawozdanie za zgodne z wymogami ustawy o finansach publicznych.
2) Wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osie z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osie za 2015 rok. 
Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za 2015 rok i wystąpiła do Rady Gminy o udzielenie Wójtowi Gminy Osie Panu Michałowi Grabskiemu absolutorium za               2015 rok.
3) Uchwałą Nr 6/Kr/2016 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Osie za 2015 rok. W uchwale tej Skład Orzekający zaopiniował pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej.
4) Po przedstawieniu powyższych dokumentów Przewodniczący posiedzenia zwrócił się do Radnych czy mają uwagi, zastrzeżenia bądź zapytania i otworzył dyskusję. W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy Pan Michał Grabski, który w skrócie przedstawił realizację budżetu w 2015 r.
5) W związku z tym, że nie było uwag Przewodniczący posiedzenia poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały nr XIII/96/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Osie za 2015 rok.
Rada Gminy powyższą uchwałę przyjęła jednogłośnie.
6) Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski odczytał projekt uchwały absolutoryjnej oraz poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały Nr XIII/97/16 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym powyższą uchwałę przyjęła jednogłośnie.
W tym miejscu Przewodniczący Rady złożył podziękowanie w imieniu swoim i całej Rady Gminy -  Wójtowi Gminy za osobiste zaangażowanie się w wykonanie budżetu oraz za współpracę a także Sekretarz Gminy, kierownikom i dyrektorom szkół, którzy przyczynili się do formułowania budżetu.

Ad. 8.
W dalszym punkcie sesji Rada Gminy przystąpiła do podjęcia następujących uchwał: 

a) Uchwały nr XIII/98/16 w sprawie aktualizacji podziału gminy Osie  na stałe obwody głosowania 
Powyższy projekt uchwały odczytał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski.  
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

b) Uchwały nr XIII/99/16 w sprawie aktualizacji podziału gminy Osie  na okręgi wyborcze 
Przewodniczący obrad zapoznał obecnych z treścią powyższej uchwały oraz poddał  ją pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższej uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

c) Uchwały nr XIII/100/16 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osie
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski wyjaśnił, że zmianie podlega tylko podstawa prawna  uchwały, reszta pozostaje bez zmian.
Następnie odczytał projekt powyższej uchwały, radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

d) Uchwały nr XIII/101/16 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Przewodniczący obrad zapoznał obecnych z treścią powyższej uchwały oraz poddał  ją pod głosowanie.
Rada Gminy głosowała jednogłośnie za przyjęciem powyższej uchwały.

e) Uchwały nr XIII/102/16 w sprawie wzoru deklaracji o  wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
Powyższy projekt uchwały odczytał Przewodniczący posiedzenia Roman Waśkowski, ponieważ nie było pytań poddał go pod głosowanie. Za przyjęciem w/w uchwały radni głosowali jednogłośnie.

f) Uchwały nr XIII/103/16 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący Rady Gminy, ponieważ nie było pytań poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy głosowała jednogłośnie za przyjęciem powyższej uchwały.

g) Uchwały nr XIII/104/16 w sprawie gminnego programu wspierania rodziny w gminie Osie na lata 2016-2018
Przewodniczący posiedzenia Roman Waśkowski poinformował, że projekt uchwały był szczegółowo przedstawiany przez Panią Mirosławę Felczykowską-Kierownika G.O.P.S. na posiedzeniach komisji
Następnie odczytał projekt powyższej uchwały, radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

h) Uchwały nr XIII/105/16 w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji  Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osie
Do przedstawionego przez Przewodniczącego Rady Gminy projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

Ad. 9.
W tej części posiedzenia Pan Mirosław Nagórski – Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Gminy Osie przedstawił informację dotyczącą m.in. zebrań sprawozdawczo-wyborczych, zakupionego sprzętu dla OSP oraz wyjazdów alarmowych naszych jednostek straży pożarnej. 
Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu. >>> (113kB) pdf

Ad. 10. 
Dyskusji i wolnych wniosków brak.

Ad. 11.
Ze względu na wyczerpanie tematyki Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XIII Sesję Rady Gminy Osie formułą „zamykam sesję Rady Gminy Osie”.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy 
(-) Roman Waśkowski

Protokołowała
(-) Michalina Wiśniewska    

Do pobrania:
Protokół nr XIII/16 (210kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michalina Wiśniewska (7 lipca 2016)
Opublikował: Michalina Wiśniewska (7 lipca 2016, 13:52:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 362