P r o t o k ó ł Nr XI/08 z dn. 11.03.2008r.

Protokół Nr XI/08 z dn. 11.03.2008r.

z Sesji Rady Gminy Osie odbytej w dniu 11 marca 2008r. w godz.
od 15.15 do 17.15 w sali posiedzeń Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu.

XI Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 15 radnych co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
W sesji brali udział także zaproszeni goście.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Osiu,
b. wieloletnich planów inwestycyjnych na lata 2008 - 2011
c. nabycia na własność Gminy Osie działki gruntu położonej w miejscowości
Pruskie gm. Osie,
d. zawarcia porozumienia międzygminnego w celu wybudowania i zarządzania
Międzygminnym Kompleksem Unieszkodliwiania Odpadów dla powiatów
świeckiego i chełmińskiego,
e. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu,
f. określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na
terenie gminy Osie,
g. dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2008 rok.

7. Sprawozdanie przewodniczących Komisji z działalności komisji stałych Rady
Gminy Osie w 2007 roku.
8. Przedłożenie planów pracy Komisji Rady Gminy na 2008 rok.
9. Informacja Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu z działalności podległej
mu jednostki.
10. Wolne wnioski i dyskusja
11. Zakończenie obrad sesji


Ad. 3
W dalszej części obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 28.12.2007 r.
Powyższy protokół był wyłożony do publicznego wglądu w biurze insp. ds. obsługi rady gminy.
Przedstawiony protokół radni przyjęli jednogłośnie.

Ad. 4
Radny Wojciech Kater – zgłosił dwie interpelacje :
1) zwrócił uwagę, że na parkingu przed szpitalem w Świeciu jest zbyt mało miejsca.
W związku z powyższym prosi o wystosowanie pisma w tej sprawie.
2) poruszył także temat umowy jaka została podpisana przez Gminną Przychodnię w Osiu z NZOZ w sprawie leczenia po godz.18 i w święta. Wskazał na słabą informację dotycząca tego leczenia dla społeczeństwa oraz prosił o dokładniejsze przekazanie tych informacji dla ludności.
Radna Irena Kozłowska – zwróciła uwagę na zły stan drogi z Tlenia do Trzebcin.

Ad. 5
Następnie Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji.
Następnie złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych uwag .

Ad. 6
W tym punkcie posiedzenia Rada Gminy podjęła następujące uchwały :
a. Uchwała Nr XI/67/08 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Osiu.
Projekt w/w uchwały radnym przedstawił Przewodniczący Rady Gminy, wyjaśniając iż w miesiącu lipcu minęła kadencja poprzedniej Rady. Z tego powodu konieczne było wyłonienie nowych przedstawicieli. Kandydatura na przedstawiciela wojewody będzie znana w terminie miesiąca.
W związku z tym, że nie było pytań Przewodniczący Rady poddał pod glosowanie przyjęcie powyższej uchwały. Radni powyższą uchwałę przejęli jednogłośnie.
b. Uchwała Nr XI/68/08 w sprawie wieloletnich planów inwestycyjnych na lata 2008 – 2011.
Wyjaśnień do projektu powyższej uchwały udzielił Przewodniczący Rady Roman Waśkowski. Radni do projektu nie wnieśli uwag i powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.
c. Uchwała Nr XI/69/08 w sprawie nabycia na własność Gminy Osie działki gruntu położonej w miejscowości Pruskie gm. Osie.
Projekt w/w uchwały przedstawił i poddał pod głosowanie Przewodniczący Rady Roman Waśkowski. Radni do projektu nie wnieśli uwag i powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.
d. Uchwała Nr XI/70/08 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu wybudowania i zarządzania Międzygminnym Kompleksem Unieszkodliwiania Odpadów dla powiatów świeckiego i chełmińskiego.
Projekt w/w uchwały radnym przedstawił Przewodniczący Rady Gminy. Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 12 radnych , 1 radny był przeciw, 1 radny się wstrzymał. W głosowaniu nie brał udziału radny Mariusz Deinowski.
e. Uchwała Nr XI/71/08 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
Powyższy projekt odczytał Przewodniczący Rady Roman Waśkowski, ponieważ nie było pytań poddał pod głosowanie. Radni w głosowaniu jawnym przyjęli ją jednogłośnie.
f. Uchwała Nr XI/72/08 w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Osie.
Wyjaśnień do projektu powyższej uchwały udzielił Przewodniczący Rady Roman Waśkowski. W związku z tym, że nie było pytań Przewodniczący Rady poddał pod glosowanie przyjęcie powyższej uchwały. Radni powyższą uchwałę przejęli jednogłośnie.
g. Uchwała Nr XI/73/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2008 rok.
Projekt powyższej uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Za przyjęciem projektu uchwały radni głosowali jednogłośnie.

Ad. 7
W kolejnym punkcie sesji Rady Gminy Przewodniczący Komisji stałych kolejno przedstawili sprawozdania z działalności ich Komisji za 2007r.
Za przyjęciem przedłożonych sprawozdań radni głosowali jednogłośnie.
Sprawozdania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.8
W tym punkcie obrad Rada Gminy przyjęła plany pracy Komisji Rady Gminy na 2008 r., które kolejno przedstawili przewodniczący poszczególnych Komisji stałych Rady Gminy Osie.
Za przedstawionymi planami pracy radni głosowali jednogłośnie.
Plany pracy poszczególnych Komisji stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad.9
W następnym punkcie obrad sesji Rady Gminy Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu Andrzej Kowalski przedstawił informację z działalności podległej mu jednostki.
Do przedstawionej informacji radni nie wnieśli żadnych uwag.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy poruszył sprawę budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu. Podał propozycję by zainwestować w działalność wychowawczą dla młodego pokolenia m.in. na nagrody dla dzieci i młodzieży. Nawiązał także do gmin, które zlikwidowały przedszkola, ośrodki kultury, biblioteki; a obecnie starają się je przywracać.

Ad.10
Sołtys wsi Stara Rzeka Zbigniew Kwaśnik – stwierdził, iż na przejeździe kolejowym za torami w Osiu w stronę m. Brzeziny postawiono nieprawidłowo znaki drogowe.

Ad.11
Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XI Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.


Protokółowała:
Michalina Krasucka

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Waśkowski


Do pobrania:
Protokół nr XI/08 pobierz >>> (109kB) pdf
metryczka


Wytworzył: Michalina Krasucka (8 kwietnia 2008)
Opublikował: Marek Lejk (8 kwietnia 2008, 12:08:13)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (8 maja 2008, 13:48:50)
Zmieniono: dodanie daty do nagłówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1851