Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 24 sierpnia 2016 r.

Osie, dnia 24.08.2016 r.


OGŁOSZENIE
WÓJTA  GMINY  OSIE
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


I. Nazwa i adres jednostki : URZĄD  GMINY OSIE, 86-150 OSIE,  UL. DWORCOWA 6

II. Określenie stanowiska : ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, kultury, sportu, turystyki i sekretariatu

III. Wymagania związanych ze stanowiskiem
Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:
1. niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:
1)   posiada obywatelstwo polskie ( o stanowisko mogą się ubiegać osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych);
2)  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku;
4)  posiada wykształcenie wyższe o kierunku: administracja ;
5) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6)  cieszy się nieposzlakowaną opinią;
7) posiada znajomość przepisów prawa w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku, a w szczególności : ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury.
2.  dodatkowe – pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:
1)  posiada prawo jazdy kat. B;
2)  bardzo dobrą  znajomość obsługi komputera, w tym programów Word, Excel;                           
3) umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność zarządzania czasem, umiejętność sprawnej organizacji pracy, odpowiedzialność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych i pod presją czasu, samodzielność;
4) preferowane doświadczenie w pracy na pokrewnych stanowiskach.

 IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
Do zakresu zadań na stanowisku należy w szczególności:
1) współpraca z organizacjami pozarządowymi;
2) współpraca w organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w środowisku  lokalnym;
3) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki;
4) prowadzenie rejestru instytucji kultury;
5) nadzór nad działalnością stowarzyszeń działających na terenie gminy;
6) prowadzenie sekretariatu Wójta;
7) prowadzenie kancelarii Urzędu;
8) prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta oraz kierownika urzędu;
9) prowadzenie zbioru przepisów prawa miejscowego;
10) prowadzenie spraw dotyczących oświadczeń majątkowych i lustracyjnych  osób zobowiązanych do ich złożenia;
11) wprowadzanie treści i dokonywania zmian w treści Biuletynu Informacji Publicznej;
12) organizacja łączności telefonicznej;
13) prowadzenie spraw związanych z naprawą i konserwacją sprzętu, oraz urządzeń biurowych stanowiących wyposażenie Urzędu;
14) prowadzenie ewidencji uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy;
15) przyjmowanie interesantów (przeprowadzenie wstępnego wywiadu i umiejętne skierowanie na dane stanowisko);
16) przygotowanie posiedzeń, narad i konferencji ;
17) dbanie o estetykę gabinetu Wójta i sekretariatu;
18) pomoc w przygotowaniu zebrań wiejskich;
19) pomoc w organizacji wyborów do jednostek pomocniczych gminy;
20) pełnienie zastępstwa na stanowisku ds. działalności gospodarczej  i rozwoju gminy;
21) wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta, Sekretarza Gminy oraz Kierownika Referatu.

V. Warunki pracy na stanowisku:
- praca w pełnym wymiarze czasu pracy, z wykorzystaniem sprzętu komputerowego,
- praca ma charakter biurowy, wymaga częstego kontaktu z interesantami,
- praca przeważnie siedząca, jednakże wymagająca wyjazdów w teren,
- stres związany z koniecznością koordynowania wielu spraw jednocześnie,
- pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, z możliwością zawarcia                         w przyszłości umowy o pracę na czas nieokreślony,
- zatrudniona osoba, o której mowa w art.16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem.
-  praca wykonywana będzie w Urzędzie Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, na parterze.
Przewidywany termin zatrudnienia 01.10.2016 r.

VI. W miesiącu poprzedzającym ogłoszenie, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych              w Urzędzie Gminy Osie , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

VII.     Wykaz wymaganych dokumentów:
- list motywacyjny,
- życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
-  kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
- kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
- podpisane własnoręcznie przez kandydata oświadczenia:
a) o spełnieniu wymagań określonych w art. 6 ust. 1 pkt 1-2, ust. 3 pkt 2-3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2016 r. poz.  902).
b) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie - na potrzeby postępowania rekrutacyjnego - danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.
 
VIII. Termin i miejsce składania dokumentów
Wymagane dokumenty  należy składać  w siedzibie Urzędu Gminy Osie, 86-150 Osie, ul. Dworcowa 6, pok. Nr 10  lub za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach z dopiskiem: “ Nabór  na  stanowisko ds. współpracy  z organizacjami pozarządowymi, kultury, sportu, turystyki  i sekretariatu ” w terminie do 5  września  2016 r. godz. 1200 .
Za datę złożenia dokumentów uważa się datę wpływu do tut. Urzędu Gminy.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

IX. Inne informacje
Po upływie terminu składania dokumentów, określonych w ogłoszeniu o naborze oraz po wstępnej selekcji, w BIP zostanie umieszczona lista kandydatów, którzy spełnią   wymagania formalne.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni do następnego etapu naboru. 
Selekcja końcowa dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędzie się 6 września 2016 r.    o godz. 10 00 w pokoju nr 11 Urzędu Gminy Osie.
Selekcja końcowa może się odbyć poprzez przeprowadzenie : testu kwalifikacyjnego lub rozmowy kwalifikacyjnej lub testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.
O terminie i miejscu przeprowadzenia selekcji końcowej kandydaci spełniający wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostaną poinformowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy lub telefonicznie .
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  www.bip.osie.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Osie, ul. Dworcowa 6.

                                                                                                             Wójt Gminy Osie

                                                                                   (-) Michał Grabski
* druk kwestionariusza można otrzymać w
Urzędzie Gminy Osie lub pobrać ze strony  BIP  pobierz >>> (35kB) word

* Zarządzenie nr 144/13 Wójta Gminy Osie z dnia 2 stycznia 2013 w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy Osie  TUTAJ>>>

metryczka


Wytworzył: Beata Jagła (24 sierpnia 2016)
Opublikował: Magdalena Orłowska (24 sierpnia 2016, 11:28:23)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (10 stycznia 2019, 11:42:34)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 912