Protokół nr IX/19 z dnia 28 listopada 2019 r.

Protokół nr IX/19

z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu  28 listopada 2019 r. w godz. od 14.00 do 14.25                            w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

IX Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych  w sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy. 
Nieobecny radny – Pan Dawid Warzyński.
W sesji brali udział także zaproszeni goście. 
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do zaproponowanego porządku obrad Wójt Gminy Osie złożył wniosek, aby dodać  uchwałę w sprawie dokonania zmian w  budżecie gminy Osie na 2019 rok w pkt.6 lit. b.
W związku  z tym, że nie było uwag radnych Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie powyższą zmianę porządku obrad. Radni w głosowaniu jawnym  zmianę porządku obrad przyjęli jednogłośnie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (225kB) pdf

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
  b) dokonania zmian w  budżecie gminy Osie na 2019 rok.
7.  Wolne wnioski i dyskusja
8. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 3.

W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 19.11.2019 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze ds. obsługi rady gminy oraz na stronie internetowej BIP-u. Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (221kB) pdf

W tym momencie na salę obrad przybył radny Dawid Warzyński. Aktualna ilość radnych biorących udział w posiedzeniu – 15.

Ad. 4.

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do radnych czy na dzisiejszej sesji zgłaszają interpelacje.
Radny Pan Włodzimierz Powierża- wnioskował, aby zwrócić się do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu w sprawie wycięcia schorowanych i suchych, drzew znajdujących się  w skrajni jezdni między skrzyżowaniami Brzeziny-Wałkowiska Żur Elektrownia.

Ad. 5. 

Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i złożył informację          z działań podejmowanych za okres między sesjami. Odpowiedział na zgłoszone interpelacje podczas ostatniej sesji, iż zostały one już wykonane bądź będą wykonane w najbliższym czasie.
Do powyższych informacji nie zgłoszono uwag,   stanowią one załączniki do niniejszego protokołu.

Ad. 6. 

W tej części sesji Rada Gminy przystąpiła do podjęcia następujących uchwał: 

a) Uchwała nr IX/67/19 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Głos w sprawie zabrał Wójt Gminy Pan Michał Grabski, który  poinformował, że na poprzedniej sesji nie ujęto jednej z dróg, która miała być zaliczona do kategorii dróg gminnych. Udzielił wyjaśnień do powyższego projektu uchwały.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Irena Kozłowska odczytała w/w  projekt uchwały.
Radni nie wnieśli uwag i  w głosowaniu jawnym przyjęli ją  jednogłośnie. 
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (225kB) pdf

b) Uchwała nr IX/68/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2019 rok
Do powyższego projektu uchwały wyjaśnień udzielił Skarbnik Gminy Pan Andrzej Sitkiewicz.
Stwierdził, że ze względu na zaistniałe pomyłki w niektórych załącznikach budżetu, należało podjąć nową uchwałę.
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy .
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (224kB) pdf

Ad. 7. 

Brak wolnych wniosków, dyskusji.

Ad. 8. 

Ze względu na wyczerpanie tematyki Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył IX Sesję Rady Gminy Osie formułą „zamykam IX  sesję Rady Gminy Osie”.



Na tym protokół zakończono.


 Przewodniczący Rady Gminy 

(-)  Roman Waśkowski  

     Protokołowała      
   
(-)  Michalina Wiśniewska 

Do  pobrania:
Protokół nr IX/19 (80kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michalina Wiśniewska (16 grudnia 2019)
Opublikował: Michalina Wiśniewska (16 grudnia 2019, 10:41:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 275