Protokół nr XIX/17 z dnia 22 lutego 2017 r.

Protokół nr XIX/17

z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu  22 lutego 2017 r. w godz. od 15.30 do 16.45 w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

XIX Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę                   14 radnych w sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.  
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięć po zmarłym Wiceprzewodniczącym Rady Gminy i długoletnim samorządowcu Panu Lechu Różyńskim.
W sesji brali udział także zaproszeni goście. 
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Osie
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Osie,
   b) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2017 rok,
   c)  zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2017-2022,
   d) uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Osie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
8. Sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności komisji stałych Rady Gminy Osie za 2016 r.
9. Przedłożenie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Osie na 2017 r.
10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań i raportu z zakresu zwalczania narkomanii w 2016 roku
11. Wolne wnioski i dyskusja
12. Zakończenie obrad sesji

Ad. 3.

W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 31.01.2017 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy i oświaty oraz na stronie internetowej BIP-u.
Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag.Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do radnych czy na dzisiejszej sesji zgłaszają interpelacje.
Radny Pan Michał Recki – wnioskował  o usunięcie zakrzaczenia oraz poszerzenie poboczy na drodze powiatowej z Osia do Starej Rzeki.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Roman Waśkowski- zwrócił się z prośbą o wycięcie ośmiu sosen rosnących przy ul. Tucholskiej 33 a i 33b w Tleniu w obrębie drogi gminnej.

Ad. 5. 

Wójt Gminy Pan Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 

Ad. 6. 

W tym punkcie obrad przystąpiono do zgłaszania kandydatur na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Osie.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Roman Waśkowski zgłosił kandydaturę radnej Pani Ireny Kozłowskiej, powołując się dyspozycyjnością i dużym doświadczeniem samorządowym.
Pani Irena Kozłowska wyraziła zgodę na kandydowanie. 
Radny Pan Mariusz Deinowski zgłosił kandydaturę radnego Pana Dawida Warzyńskiego, stwierdzając, że Pan Warzyński to sprawny organizator, który jest również dyspozycyjny.           Pan Dawid Warzyński wyraził zgodę na kandydowanie.
Więcej kandydatur nie zgłoszono, w związku z powyższym przewodniczący obrad poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów.
Radni w głosowaniu jawnym zamknięcie listy kandydatów przyjęli jednogłośnie.
W świetle powyższego prowadzący obrady zarządził wybory, podając propozycję sposobu głosowania, co przez Radę w głosowaniu jawnym zostało zatwierdzone jednogłośnie.

W celu przeprowadzenia wyborów Rada Gminy powołała Komisję Skrutacyjną  w składzie:
1. Katarzyna Górecka    - przewodnicząca
2. Mariusz Deinowski – członek
3. Przemysław Siekierkowski - członek
Komisja Skrutacyjna w powyższym składzie została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej objaśniła techniczny sposób głosowania. 
Następnie rozdano opieczętowane karty i przystąpiono do głosowania. Po przeliczeniu głosów Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół podając wyniki głosowania. (Protokół Komisji Skrutacyjnej i karty do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu).

Na podstawie wyników głosowania Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Osie została radna Pani Irena Kozłowska.
Nowo wybrana wiceprzewodnicząca podziękowała za wybór i  zaufanie, którego postara się nie zawieźć. Przewodniczący posiedzenia Pan Roman Waśkowski poinformował Panią Irenę Kozłowską, że w związku z wyborem na Wiceprzewodniczącą Rady Gminy przestaje pełnić funkcję Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Do momentu uzupełnienia składu komisji rewizyjnej, obowiązki przewodniczącej będzie pełnił zastępca Pan Mariusz Deinowski.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Nr XIX/137/17 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Osie w oparciu o protokół Komisji Skrutacyjnej.

Ad. 7.

W dalszym punkcie sesji Rada Gminy przystąpiła do podjęcia następujących uchwał: 

a) Uchwała nr XIX/138/17 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Osie

Przewodniczący posiedzenia Pan Roman Waśkowski poinformował, że w związku z wyborem Pani Kozłowskiej na Wiceprzewodniczącą Rady Gminy należy podjąć uchwałę w sprawie wykreślenia w/w ze składu Komisji Rewizyjnej.
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

b) Uchwała nr XIX/139/17 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2017 rok

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt powyższej uchwały.   
Radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

c) Uchwała nr XIX/140/17 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2017-2022

Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący obrad Pan Roman Waśkowski.  
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

d) Uchwała nr XIX/141/17 w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Osie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Przewodniczący posiedzenia zapoznał obecnych z treścią powyższej uchwały oraz poddał  ją pod głosowanie. Za przyjęciem powyższej uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

Ad. 8.

W tym punkcie sesji Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poprosił Przewodniczących poszczególnych Komisji stałych o przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji za 2016 r.
Przewodniczący Komisji: Gospodarczej, Społecznej i Rewizyjnej kolejno przedstawili sprawozdania   z działalności, które przyjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Sprawozdania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 9.

W kolejnym punkcie sesji Rada Gminy przyjęła plany pracy na 2017 r., które kolejno przedstawili przewodniczący poszczególnych Komisji stałych Rady Gminy Osie.
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli je jednogłośnie.
Plany pracy Komisji Rewizyjnej, Komisji Społecznej i Komisji Gospodarczej stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Plan Pracy Komisji Rewizyjnej (295kB) pdf
Plan pracy Komisji Społecznej (331kB) pdf
Plan pracy Komisji Gospodarczej (869kB) pdf

Ad. 10.

W następnym punkcie posiedzenia Wójt  Gminy Osie  przedstawił sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań i raportu z zakresu zwalczania narkomanii w 2016 roku.
Do  przedstawionego sprawozdania również nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń.
Powyższe sprawozdanie  stanowi załącznik do niniejszego protokołu >>> (953kB) pdf

Ad.11. 

Dyskusji i wolnych wniosków nie stwierdzono.

Ad. 12. 

Ze względu na wyczerpanie tematyki Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XIX Sesję Rady Gminy Osie formułą „zamykam sesję Rady Gminy Osie”.
Na tym protokół zakończono. Przewodniczący Rady Gminy 
 (-) Roman Waśkowski

  Protokołowała      
 (-) Michalina Wiśniewska 


Do pobrania:
Protokół nr XIX/17 (1465kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Michalina Wiśniewska (15 marca 2017)
Opublikował: Michalina Wiśniewska (15 marca 2017, 09:40:06)

Ostatnia zmiana: Michalina Wiśniewska (19 czerwca 2017, 09:37:57)
Zmieniono: literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 427