OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 2017

Ogłoszenie Wójta Gminy Osie
o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi


        Na podstawie uchwały Nr XXXIV/221/10 Rady Gminy Osie z dnia 26 października 2010 r.  w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ogłaszam konsultacje:

1.    Cel i przedmiot konsultacji:

•    wyrażenie opinii w sprawie projektu rocznego programu współpracy                            z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie na  2018 rok.

2.    Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
•    rozpoczęcie konsultacji 5 października 2017 r.
•    zakończenie 13 października 2017 r.
•    termin składania uwag i opinii – do 13 października 2017 r.

3.    Forma i zasięg terytorialny konsultacji:
•    w konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Osie, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego                i o wolontariacie,
•    konsultacje przeprowadza się w formie przyjmowania uwag w siedzibie Urzędu Gminy Osie ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretarz@osie.pl

4.    Adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt dokumentu:
Projekt programu znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Osie:
http://www.bip.osie.pl w zakładce „Obwieszczenia i ogłoszenia” oraz na stronie gminy Osie www.osie.pl.


Osie, dnia  28 września 2017 r.       
                                                    Wójt Gminy Osie
                                     (-) Michał Grabski

Do pobrania:
Projekt programu pobierz >>> (377kB) pdf
Formularz zgłoszenia opinii pobierz >>> (186kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Agnieszka Nowak (28 września 2017)
Opublikował: Agnieszka Nowak (28 września 2017, 13:49:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 373