Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi 2020

Ogłoszenie Wójta Gminy Osie
o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Na podstawie uchwały Nr XXXIV/221/10 Rady Gminy Osie z dnia 26 października 2010 r.  w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ogłaszam konsultacje:

1. Cel i przedmiot konsultacji:
•  wyrażenie opinii w sprawie projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie na  2021 rok.

2.  Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
• rozpoczęcie konsultacji 25 września 2020 r.
• zakończenie 8 października 2020 r.
• termin składania uwag i opinii – do 8 października 2020 r.

3. Forma i zasięg terytorialny konsultacji:
• w konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Osie, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
• konsultacje przeprowadza się w formie przyjmowania uwag w siedzibie Urzędu Gminy Osie ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretarz@osie.pl

4. Adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt dokumentu:
Projekt programu znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Osie:
http://www.bip.osie.pl w zakładce „Obwieszczenia i ogłoszenia” oraz na stronie gminy Osie www.osie.pl.

Osie, dnia  18 września 2020 r.                                           
                            Wójt Gminy Osie
                            (-) Michał Grabski

Do pobrania:
Projekt programu pobierz >>> (412kB) pdf
Formularz zgłoszenia opinii pobierz >>> (27kB) word
metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Osie (18 września 2020)
Opublikował: Joanna Troka (18 września 2020, 14:10:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 144