Protokół nr XIII/20 z dnia 11 maja 2020 r.

Protokół nr XIII/20

z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu  11 maja 2020 r. w godz. od 9.00 do 9.25 w sali  posiedzeń Urzędu Gminy Osie

Zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) posiedzenie odbywa się w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne.
XIII Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Na podstawie złożonych przez radnych imiennych kart do głosowania nad przyjęciem uchwały stwierdzono, że na ogólną liczbę 15 radnych  w sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy. 

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia okresowego zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
7. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Gminy Osie za 2019 r.
8. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 3.
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że do protokołu z ostatniej sesji odbytej dnia 23.04.2020 r., radni nie wnieśli uwag i przyjęli go jednogłośnie. 
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze ds. obsługi rady gminy oraz na stronie internetowej BIP-u.  Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (137kB) pdf

Ad. 4.
Radni nie zgłosili  interpelacji. 

Ad. 5. 
Wójt Gminy Pan Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Pan Wójt nawiązał do interpelacji zgłoszonych na ostatniej sesji, poinformował, że interpelacje dotyczące dróg i chodnika zostały przekazane do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu. Odnośnie interpelacji radnej Pani Antoszewskiej Marioli w sprawie wyrównania drogi gminnej Brzeziny-„Rejbruchy” stwierdził, że w tym tygodniu gminne drogi gruntowe będą równane.
W sprawie interpelacji radnej Pani Hanny Rink dotyczącej wybudowania sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Wybudowanie pod Starogard w Osiu Pan Wójt poinformował, że inwestycja ta nie jest ujęta w zadaniach inwestycyjnych, wymaga sporządzenia dokumentacji projektowej. Jeżeli znajdą się środki finansowe to dokumentacja zostanie wykonana, a za 2 lata jak będzie zgoda radnych to przystąpi się do realizacji.
W nawiązaniu do interpelacji radnego Mariusza Deinowskiego dotyczącej pokrycia kostką brukową fragmentu skweru przyległego do posesji przy ul. Ks. Semraua 15 w Osiu, Pan Wójt stwierdził, że uda się z radnym na wizję lokalną.

Ad. 6. 
W tym punkcie sesji Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że posiedzenie odbywa się                      w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne, po czym odczytał projekt uchwały w sprawie wprowadzenia okresowego zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych  z powodu COVID-19.
Następnie Pan Roman Waśkowski poprosił Wójta Gminy o szczegółowe omówienie w/w projektu.
Pan Michał Grabski wyjaśnił, że uchwała ma na celu pomoc przedsiębiorcom z Gminy Osie, którzy w wyniku epidemii koronawirusa znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Dotyczy  dwóch grup przedsiębiorców, będących podatnikami podatku od nieruchomości.
Pierwszą stanowią ci, którzy z mocy prawa musieli zamknąć czasowo swoje działalności, np. restauracje, zakłady fryzjerskie. Drugą są przedsiębiorcy, którzy nie zamknęli całkowicie swoich zakładów, ale przez pandemię stracili część dochodów, a ich płynność finansowa uległa pogorszeniu o co najmniej 30% .  Wsparcie polegać będzie na zwolnieniu obydwu grup z podatku od nieruchomości za drugi kwartał br. Przedsiębiorcy wraz z deklaracją lub korektą deklaracji na ten podatek albo informacją o nieruchomościach i obiektach budowlanych,  w których wykazują zwolnienie będą musieli złożyć formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Wszystkie dokumenty należy złożyć najpóźniej do 30 czerwca.
W dalszej części Przewodniczący Rady Gminy na podstawie złożonych imiennych kart do głosowania przystąpił do podjęcia następującej uchwały:

a) Uchwała nr XIII/91/20 w sprawie wprowadzenia okresowego zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
Do powyższej uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją jednogłośnie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (121kB) pdf

Ad. 7. 
W tym punkcie sesji Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poinformował, że przewodniczący Komisji: Gospodarczej, Społecznej,  Rewizyjnej oraz Skarg, Wniosków i Petycji złożyli sprawozdania z działalności komisji za rok 2019. Sprawozdania stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (668kB) pdf
Sprawozdanie Komisji Gospodarczej (610kB) pdf
Sprawozdanie Komisji Społecznej (1543kB) pdf
Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (861kB) pdf

Ad. 8.
Ze względu na wyczerpanie tematyki Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XIII Sesję Rady Gminy Osie formułą „zamykam XIII  sesję Rady Gminy Osie”.

Na tym protokół zakończono.


Przewodniczący Rady Gminy 
(-)   Roman Waśkowski  

  Protokołowała  
(-) Michalina Wiśniewska          

Do pobrania:
Protokół nr XIII/20 (1031kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michalina Wiśniewska (26 maja 2020)
Opublikował: Michalina Wiśniewska (26 maja 2020, 14:39:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 336