Protokół Nr XVII/08 z dnia 28.10.2008r.

P r o t o k ó ł      Nr  XVII/08

z Sesji Rady Gminy Osie odbytej w dniu  28  października  2008r.  w godz. od 15.15  do 16.15 w sali posiedzeń Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu.

XVII Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
Nieobecny  radny : Wiesław Nikel.
W sesji brali udział także zaproszeni goście.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Porządek  obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) określenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku,
b) regulaminu wynagradzania nauczycieli,
c) wysokości oraz zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
d) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2008 rok,
e) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego,
f) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
g) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Osie,
h) Nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Osie działki gruntu położonej w miejscowości Wierzchy,
i) Przeznaczenia do dzierżawy na okres do 10 lat działki nr 146 o pow. 0,77ha KW 31596 położonej w miejscowości Wierzchy (kąpielisko gminne jez. Mukrz),
j) Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Osie.
7. Informacja dot. oświadczeń majątkowych radnych, wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy
8. Wolne wnioski i dyskusji
9. Zakończenie obrad sesji


Ad. 3
W dalszej części obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 15.09.2008 r.
Powyższy protokół był wyłożony do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy i oświaty oraz na stronie internetowej BIP-u.
Przedstawiony protokół radni przyjęli jednogłośnie.


Ad. 4
Radni  zgłosili następujące  interpelacje:
Radny Wojciech Kater przedstawił dwie interpelacje:
1) w imieniu Rady Sołeckiej Pruskich – prośba o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej świetlicy w Pruskich
2) prosił aby zwrócić się do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu z wnioskiem o przymocowanie odblasków na betonowym mostku w Szarłacie, gdyż jest tam niebezpieczne zwężenie jezdni.

Radny Mariusz Deinowski:
1) przedstawił prośbę mieszkańców Wałkowisk, aby wstawić tablicę informacyjną- ograniczenie prędkości przez kierowców.
2) prosił o zamontowanie progów zwalniających na ul. Polnej, w celu ograniczenia prędkości przez kierowców, ponieważ okoliczni mieszkańcy obawiają się o bezpieczeństwo.
3) zwrócił się z zapytaniem, czy jest możliwość zrobienia trójnika do kanalizacji na zaporze w Żurze.
4) poruszył sprawę odnowienia szlaków turystycznych, szczególnie na terenie Tlenia

Radny Jerzy Spychalski – prosił o naprawę pobocza na drodze Tleń-Łążek w miejscowości Szarłata.

Radny Michał Dombrowski:
1) skierował zapytanie, czy jest możliwość wstawienia pojemników na śmieci na Starym Tartaku,
2) w imieniu mieszkańców Starego Tartaku, zwrócił się z zapytaniem-czy zostanie utwardzona droga.

Ad. 5
Następnie Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji.
Następnie  złożył informację  z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych  uwag .

Ad. 6

W tym punkcie posiedzenia Rada Gminy podjęła  następujące  uchwały :
a. Uchwała Nr XVII/94/08 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
Powyższy projekt odczytał Przewodniczący Rady Roman Waśkowski, ponieważ nie było pytań poddał pod głosowanie. Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 13 radnych , głosów przeciw nie było, 1 radny  wstrzymał się od głosu.

b. Uchwała Nr XVII/95/08 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
Projekt w/w uchwały przedstawił i poddał pod głosowanie Przewodniczący obrad Roman Waśkowski .
Radni do projektu nie wnieśli uwag i powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.

c. Uchwała Nr XVII/96/08 w sprawie wysokości oraz zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
Projekt powyższej uchwały , jak wszystkie poprzednie projekty uchwał był omawiany i rozpatrywany przez Komisje Rady Gminy, które nie wniosły żadnych zmian.
W związku z tym, że nie było pytań Przewodniczący posiedzenia poddał pod głosowanie przyjęcie w/w uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli ją jednogłośnie.

d. Uchwała Nr XVII/97/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2008rok
W/w projekt uchwały poddał pod głosowanie radnym Przewodniczący Rady Roman Waśkowski
Radni powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie bez uwag.
e. Uchwała Nr XVII/98/08 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
Do  projektu uchwały poszczególne Komisje wniosły propozycję obniżki do kwoty 30,00 zł za q. W związku z powyższym Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały z tą propozycją.
Radni w głosowaniu jawnym w/w uchwałę przyjęli jednogłośnie.
f. Uchwała Nr XVII/99/08 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów  alkoholowych
Projekt w/w uchwały  poddał pod głosowanie Przewodniczący posiedzenia Roman Waśkowski
Radni do projektu nie wnieśli uwag i powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.
g. Uchwała Nr XVII/100/08 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Osie
Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag i powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.

h. Uchwała Nr XVII/101/08 w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Osie działki gruntu położonej w miejscowości Wierzchy
Powyższy projekt odczytał Przewodniczący Rady Roman Waśkowski, ponieważ nie było pytań poddał pod głosowanie.
Rada Gminy w/w uchwałę przyjęła jednogłośnie
i. Uchwała Nr XVII/102/08 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres 10lat działki nr 146 o pow. 0,77ha KW 31596 położonej w miejscowości Wierzchy (kąpielisko gminne jez. Mukrz)
Projekt w/w uchwały przedstawił i poddał pod głosowanie Przewodniczący obrad Roman Waśkowski
Radni do projektu nie wnieśli uwag i powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.
j. Uchwała Nr XVII/103/08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Osie
W/w projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy, ponieważ nie było pytań poddał pod głosowanie.
Radni powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.

Ad. 7

W tym punkcie Przewodniczący Rady Roman Waśkowski – przedstawił, informację z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych, stwierdzając, że w złożonych oświadczeniach nie dopatrzył się istotnych uchybień. Te, które był, zostały poprawione przez zainteresowanych.
Radni, którzy złożyli oświadczenia, dokonali tego obowiązku w ustawowym terminie.
W dalszej części obrad Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski – przedstawił informację z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych, sekretarza gminy, skarbnika gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy przez Urząd Skarbowy w Świeciu n/W.
Pismo Urzędu Skarbowego w załączeniu do protokołu.

Ad. 8

Radny Michał Dombrowski –poruszył temat związany ze śmieciami, stwierdził że na terenie gminy mieszkańcy nie mają co zrobić z odpadami np. po remoncie, co skutkuje zaśmiecaniem lasów. W związku z powyższym złożył wniosek o powołanie  komisji, która wystosowałaby regulamin dot. tej sprawy. Także nawiązał do szamba przy ul. Dolnej-Nowy Świat; aby w porozumieniu ze spółdzielnią przyjrzeć się temu problemowi, ponieważ może to grozić nieprzewidzianym wypadkiem.
Radny Henryk Jędryczka – prosił, aby wyznaczyć jedną sobotę w miesiącu w której będzie czynne wysypisko i można będzie składać sortowane śmieci np.meble.
Przewodniczący obrad Roman Waśkowski- poprosił Radnego Katera o zabranie głosu w sprawie dostępu do Internetu na terenie gminy Osie.
Radny Wojciech Kater – zwrócił się do Sołtysów, że jest nadzieja aby był dostęp do Internetu w miejscach gdzie do tej pory go nie było. Trzeba tylko podjąć działania tj. zebrać informację o liczbie chętnych mieszkańców i zwrócić się do Telekomunikacji Polskiej o modernizację sieci. Podał propozycję, aby Sołtysi obeszli mieszkańców na terenie swojej wsi i utworzyli listę osób zainteresowanych.
Stwierdził, że mieszkańcy zwracający się do Tp indywidualnie nie mają siły przebicia.
Przewodniczący obrad –przypomniał obecnym radnym, że jak co roku 11 listopada o godz.11.00 odbędzie się uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości.

Ad. 9

Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji  Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XVII Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.


Protokółowała:      

Michalina Krasucka 

Przewodniczący Rady Gminy:    

Roman Waśkowski       

Do pobrania:  

Protokół Nr XVII/08 pobierz>>> (114kB) pdf                                                  

metryczka


Wytworzył: Michalina Krasucka (13 listopada 2008)
Opublikował: Michalina Krasucka (13 listopada 2008, 09:19:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1545