Protokół nr XI z sesji 29.01.2004

PROTOKÓŁ Nr XI/04
 
z Sesji Rady Gminy  Osiu odbytej w dniu 29 stycznia 2004   w godz.
 od 15:15 do  17:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu
 
XI Sesję Rady Gminy w Osiu otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 13 radnych co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
Nieobecni radni usprawiedliwieni: Wiesław Nikel, Krzysztof 0tlewski.
W sesji brali udział także zaproszeni goście. Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
 
Porządek  obrad sesji:
 
1.     Otwarcie obrad sesji
2.     Stwierdzenie quorum
3.     Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji
4.     Informacja Wójta Gminy
5.     Informacja Przewodniczącego Rady Gminy
6.     Zgłaszanie interpelacji
7.   Uchwalenie Budżetu Gminy na 2004 rok:
      a)  odczytanie projektu uchwały budżetowej
      b)  odczytanie opinii  Komisji Finansów, w tym komisji stałych
      c)   głosowanie nad projektem uchwały
8.     Podjęcie uchwał w sprawach:
a)     opłaty administracyjnej
b)    gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
c)     spłaty  zobowiązań zlikwidowanej Spółki  Wodno – Ściekowej w Osiu
d)    ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osiu
9.     Złożenie sprawozdań z działalności poszczególnych Komisji Rady Gminy za 2003 rok
10.  Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Gminy na 2004 r.
11. Wolne wnioski i dyskusja
12. Zakończenie obrad sesji
 
Ad. 3 W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołów  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 11 grudnia 2003 r.
Powyższy protokół był wyłożony do publicznego wglądu w biurze insp. ds. obsługi rady gminy.
Przedstawiony protokół radni przyjęli jednogłośnie.
 
Ad 4  
W kolejnym punkcie posiedzenia Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji.
Następnie  złożył informację  ze swoich działań podejmowanych za okres między sesjami.
W tym punkcie złożył gratulacje Pani Dyrektor BS Osie Krystynie Golonka w związku z nowo otwartym bankiem.
Powyższe informacje stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Radni nie wnieśli żadnych  uwag do przedstawionych informacji.
 
Ad. 5  
W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski –
Po informował, że brał udział:
-         W spotkaniu z przedstawicielami Agencji Restr. I Modernizacji Rolnictwa,
-         W spotkaniu z sołtysami i przewodniczącymi Komisji Rady Gminy,
-         W zebraniach jednostek OSP z terenu gminy Osie,
-         Reprezentował Rade Gminy na otwarciu Banku Spółdzielczego w Osiu. W tym  miejscu podziękował Pani Prezes BS Krystynie Golonka za jej zaangażowanie w działalność banku.
Zapoznał obecnych z treścią pisma jakie wystosowywał do Grupy Energetyczna ENEA Bydgoszcz dotyczące współpracy samorządu w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego.
Ad. 6  
Na ostatniej sesji Rady Gminy zgłoszono następujące interpelacje:
Radny Wojciech Kater -  prosił o wyznaczenie i oznakowanie przejścia dla pieszych w Osiu na ul, Ks. Semraua w pobliżu skrzyżowania z ulicą Nowy Świat (na wysokości sklepu spożywczego), ponieważ występuje tam b. duży ruch pojazdów.
Radna Mirosława Gzella – w imieniu mieszkańców Oskiego Pieca prosiła o założenie chociaż dwóch lamp, ponieważ trafiają się tam kradzieże.
Radny Jerzy Spychalski – zgłosił wniosek z zebrania wiejskiego w sprawie ustawienia lustra w okolicy  przy ul. Nad Strugą i ul. Czerskiej.
Radny Czesław Różyński – prosił o zwrócenie się do Zarządu Dróg Powiatowych o odśnieżanie drogi w kierunku Warlubia.
 
Ad. 7
W tym punkcie obrad Rada Gminy przystąpiła do uchwalenia Budżetu Gminy na 2004 r.
a)     Z treścią projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok obecnych zapoznał Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski. Natomiast Wójt Gminy  przedstawił również zmiany do  wcześniejszej wersji projektu Budżetu Gminy na 2004 rok, które były omawiane na wszystkich posiedzeniach Komisji Rady Gminy , odczytał również treść Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o projekcie budżetu.
b)    Następnie wyjaśnił, że wszystkie Komisje Rady przeanalizowały powyższy projekt budżetu i swoje opinie na jego temat przekazały Komisji Budżetu i Finansów.
W związku z powyższym Przewodnicząca Komisji  Finansów i Rozwoju Gospodarczego Halina Malinowska poinformował, że wszystkie Komisje Rady Gminy  wymieniony projekt Budżetu zaopiniował pozytywnie bez uwag (nie wniosły żadnych zmian). Uważa, że projekt budżetu jest dobry.
Indywidualnie radni nie zgłosili wniosków do projektu budżetu.
c) Ponieważ nie było  uwag Przewodniczący Rady Gminy Roman                Waśkowski poddał pod głosowanie przyjęcie Uchwały Nr XI/62/04 w sprawie    uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.
Radni w głosowaniu jawnym powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.
 
Ad. 8  
W dalszej części obrad Rada Gminy podjęła następujące uchwały w sprawach:
 
a)    Uchwała Nr XI/63/04 w sprawie opłaty administracyjnej
Radni do powyższego projektu uchwały nie wnieśli uwag i przyjęli go jednogłośnie.
b)    Uchwała Nr XI/64/04 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Powyższą uchwałę Rada Gminy przyjęła jednogłośnie – bez uwag.
 
c)     Uchwała Nr XI/65/04 w sprawie spłaty  zobowiązań zlikwidowanej Spółki  Wodno – Ściekowej w Osiu
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli żadnych uwag i zmian.
W głosowaniu jawnym przyjęli ją jednogłośnie.
 
d)    Uchwała Nr XI/66/04 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osiu
Radni zaproponowany projekt uchwały przyjęli bez zmian – jednogłośnie.
 
Ad. 9  
W tym punkcie posiedzenia przewodniczący poszczególnych Komisji Rady Gminy złożyli sprawozdania z działalności w 2003 roku.
Jako pierwszy sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jędryczka Henryk
Sprawozdanie m.in.  zawierało:  liczbę, podmiot, miejsce, rodzaj i czas przeprowadzenia kontroli oraz wnioski z kontroli.
Nastepnie sprawozdanie zaprezentowali kolejno:
-         Przewodnicząca Komisji Finansów i rozwoju Gospodarczego Halina Malinowska,
-         Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Ekologii, Rolnictwa i Leśnictwa Przemysław Siekierkowski,
-         Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych Bocian Jacek,
-         Zastępca Przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu i Porzadku Publicznego Czesław Różyński.
Radni do przedstawionych sprawozdań nie wnieśli żadnych uwag.
W tym miejscu Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski – złożył podziękowanie Przewodniczącym Komisji za dotychczasową współpracę z nim i Wójtem Gminy.
Sprawozdania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 10
W kolejnym punkcie sesji Rada Gminy przyjęła plany pracy Komisji Rady Gminy na 2004 r.
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli je jednogłośnie.
Plany pracy poszczególnych Komisji stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 11
Radny Powiatowy Belt Józef – zwrócił się z pytaniem, czy istnieje możliwość, aby materiały na sesje otrzymywali radni powiatowi i sołtysi?
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waskowski – odpowiedział, że zorientuje się jakie będą możliwości techniczne.
 
Ad. 12
Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji  Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XI Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.
 
 
Protokółowała:                                                        Przewodniczący
Beata Jagła                                                            Rady GminyOsie   
                                                                       Mgr. Roman Waśkowski

metryczka


Wytworzył: Beata Jagła (15 lutego 2005)
Opublikował: Dominik Ziółkowski (15 lutego 2005, 08:37:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2203