Protokół nr XVII/12 z dnia 20 listopada 2012 r.

Protokół nr XVII/12


z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu 20 listopada 2012 r. w godz. od 16.00 do 16.50              w sali  widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu


XVII Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych   w  sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy. W sesji brali udział także zaproszeni goście. 
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
W pierwszej części sesji radni udali się na objazd gminy w celu zapoznania się z zakończonymi w roku bieżącym inwestycjami, takimi jak:  modernizacja  hydroforni w Osiu, utwardzenie odcinka drogi gminnej Osie-Jaszcz,  budowa boiska wielofunkcyjnego przy S.P. Brzeziny, modernizacja sanitariatów w Zespole Szkół w Osiu, świeżo zakończona budowa szkolnego placu zabaw „Radosna szkoła” przy ul. Ks. Semraua. budowa drogi na ul. Brzozowej w Osiu.
Ponadto radni zapoznali się ze stanem technicznym pomieszczenia w budynku komunalnym   w Tleniu (dawnego Domu Kultury), które przez wiele lat wydzierżawiane było przez Państwa Lewandrowskich.
Obecnie Rada Sołecka Tlenia proponuje przeznaczyć to pomieszczenie na świetlice wiejską. 
Do zaproponowanego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek, aby zamienić kolejność podpunktów w punkcie 8 w następujący sposób: „c) podatku od nieruchomości, d) wzorów formularzy  na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz zwolnień  i ulg w tych podatkach.”
Ponadto Przewodniczący Rady Roman Waśkowski wnioskował o rozszerzenie porządku obrad   o dodatkowy punkt w sprawie informacji o oświadczeniach majątkowych.
W związku z tym, że nie było uwag  Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie powyższe zmiany porządku obrad. Radni w głosowaniu jawnym powyższą zmianę przyjęli jednogłośnie.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a)  zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2012-2016,
  b) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2012 rok,
  c) podatku od nieruchomości,
  d) wzorów formularzy  na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz               zwolnień i ulg w tych podatkach,
  e) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
  f) obniżenia średniej ceny skupu żyta  przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku              rolnego,
  g) uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej oraz zabezpieczenia           jej spłaty,
  h) zmieniająca aktualizację „Planu Odnowy Miejscowości Wierzchy na lata 2010-2017 ”.
7. Informacja dot. oświadczeń majątkowych
8. Wolne wnioski i dyskusja
9. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 3.
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 24.10.2012 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy i oświaty oraz na stronie internetowej BIP-u.
Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag.

Ad. 4.
Radni zgłosili następujące interpelacje:

Radny Henryk Jędryczka wnioskował o:
  1) naprawę chodnika przy ul. Sportowej w Osiu (przy posesji na ul. Dolnej 15)
  2) zainstalowanie oświetlenia na schodach od nowo powstałego parkingu do Gminnej Przychodni Zdrowia w Osiu
  3) wzmocnienie kratki ściekowej na ul. Dolnej, przy wejściu na teren Zespołu Szkół w Osiu.

Radny Krzysztof Różyński wnioskował o wstawienie znaku informującego o ustawianiu samochodów wzdłuż jezdni na parkingu w centrum Osia przed posesją p. Kujawy.                   W uzasadnieniu radny Krzysztof Różyński stwierdził, że  samochody ustawiające się przed sklepem często blokują przejazd co stanowi zagrożenie spowodowania kolizji drogowej.

Ad. 5. 
Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu. Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych uwag .
 Następnie Wójt Gminy odczytał pismo Starosty Świeckiego będące odpowiedzią na pismo dotyczące  zgłoszonych interpelacji na przedostatniej sesji.

Ad. 6. 
W dalszym punkcie posiedzenia Rada Gminy przystąpiła do podjęcia następujących uchwał:
a) Uchwały nr XVII/109/12 zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2012-2016
Przewodniczący Rady Gminy  Roman Waśkowski odczytał projekt powyższej uchwały oraz poddał  go pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

b) Uchwały nr XVII/110/12 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2012 rok
Z treścią powyższej uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący posiedzenia. 
Radni powyższą uchwałę przyjęli   jednogłośnie.

c) Uchwały nr XVII/111/12 w sprawie podatku od nieruchomości 
Przewodniczący obrad Roman Waśkowski poinformował obecnych, że na posiedzeniach komisji stałych przedstawiane było pismo Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy w sprawie zwolnienia z obowiązku opłaty na podatek od nieruchomości budynku posterunku Policji w Osiu wraz z przyległym gruntem.
Następnie poddał pod głosowanie włączenie dodatkowego zapisu do §2 powyższego projektu uchwały, dotyczącego zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów i budynków związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym. 
Za wprowadzeniem w/w ulgi głosowało 10 radnych, 5 radnych głosowało przeciw.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały z wprowadzoną zmianą.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny głosował przeciw.

d) Uchwały nr XVII/112/12 w sprawie  wzorów formularzy  na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz zwolnień i ulg w tych podatkach
Powyższy projekt odczytał Przewodniczący Rady Gminy Osie, po czym poddał go pod głosowanie. 
Za przyjęciem w/w uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

e) Uchwały nr XVII/113/12 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
Z treścią powyższej uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący posiedzenia. 
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli go  jednogłośnie.

f) Uchwały nr XVII/114/12 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta  przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego 
Przewodniczący Roman Waśkowski odczytał projekt powyższej uchwały i poddał go pod głosowanie. 
Za przyjęciem w/w uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie. 

g) Uchwały nr XVII/115/12 uchylającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej oraz zabezpieczenia jej spłaty 
Powyższy projekt uchwały odczytał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski, ponieważ nie było pytań poddał go pod głosowanie. Za przyjęciem w/w uchwały radni głosowali jednogłośnie.

h) Uchwały nr XVII/116/12 zmieniającej aktualizację „Planu Odnowy Miejscowości Wierzchy na lata 2010-2017 ”
Z treścią powyższej uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący posiedzenia. 
Rada Gminy głosowała jednogłośnie za przyjęciem powyższej uchwały.

Ad. 7.
W tej części posiedzenia Przewodniczący obrad odczytał pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o złożonych przez Pana Michała Grabskiego Wójta Gminy Osie oraz Pana Romana  Waśkowskiego Przewodniczącego Rady Gminy Osie oświadczeniach majątkowych.
Z powyższego pisma wynika, że w trakcie przeprowadzonej w trybie art. 24h ust. 8 ustawy        o samorządzie gminnym, analizy danych zawartych w wyższej wymienionych oświadczeniach majątkowych nie stwierdzono nieprawidłowości, natomiast wskazano na fakt, że Wójt Gminy swoje oświadczenie przesłał tylko w jednym oryginalnym egzemplarzu.
Do przedstawionej informacji radni nie wnieśli żadnych uwag.

Ad. 8.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zgodnie z art. 48 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej radę społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący, czyli Rada Gminy. Pan Roman Waśkowski zaproponował termin pierwszego posiedzenia rady na dzień 4 grudnia 2012 r. godz. 1500. Za przyjęciem terminu Rada Gminy głosowała jednogłośnie.
Radny Łukasz Sowiński – nawiązał do przedstawianego pisma Starosty Świeckiego w sprawie odpowiedzi na interpelacje dotyczące luster bezpieczeństwa, których koszt ustawienia spoczywać ma  na właścicielach posesji.  Prosił pracowników Urzędu Gminy, aby uchylić tę sprawę, ponieważ zdaniem radnego, nie można przenosić obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa społecznego na właściciela gruntu.
Wójt Gminy nie zgodził się z radnym Sowińskim, według niego prawidłowym rozwiązaniem jest aby, właściciel posesji przy którym znajduje się niebezpieczny wyjazd pokrywał koszty ustawienia lustra, ponieważ od właściciela posesji wyjeżdżają samochody ciężarowe mogące zagrozić bezpieczeństwu na drodze.
Radny Janusz Porożyński odniósł się do odpowiedzi na interpelacje dotyczącą ustawienia lustra   w Grabowej Buchcie. Według radnego osoba, która zajmuje się tą tematyką w Starostwie Powiatowym uwzględniła tylko temat jednostronnego bezpieczeństwa na drodze.
Radny Jerzy Spychalski stwierdził, że decydujący głos w sprawie ma właściciel posesji i do niego należy decyzja, czy sfinansuje na swój koszt ustawienie lustra bezpieczeństwa.
Radny Dawid Warzyński ze zdziwieniem zauważył, że Wspólnota Mieszkaniowa na ul. Polnej w Osiu postawiła znak – bezwzględny zakaz wstępu osobom postronnym. Zaproponował, aby bliżej przyjrzeć się temu tematowi zapraszając przedstawicieli wspólnoty na posiedzenie komisji, by wypowiedzieli się o co dokładnie chodzi.

Ad. 9.
Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad  Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XVII Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.

 Przewodniczący Rady Gminy 

(-)  Roman Waśkowski

Protokołowała
(-) Michalina Wiśniewska

Do pobrania:
pobierz>>> (157kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michalina Wiśniewska (28 listopada 2012)
Opublikował: Michalina Krasucka (28 listopada 2012, 08:34:07)

Ostatnia zmiana: Michalina Krasucka (29 listopada 2012, 09:38:31)
Zmieniono: literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1345