Protokół nr XXIV z sesji 10.11.05

Protokół  Nr XXIV/05
 
z Sesji Rady Gminy Osie odbytej w dniu 10  listopada  2005 r.  w godz. od   1515 do 1645  w sali posiedzeń  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu
 
XXIV Sesję Rady Gminy w Osiu otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 13 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
Nieobecni radni: Mirosława Gzella, Nikel Wiesław.
W sesji brali udział także zaproszeni goście. Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Porządek  obrad sesji:
 
1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji
4. Informacja Wójta Gminy
5. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) ustalenia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej,
b) podjęcia działań zmierzających do nadania gminie Osie statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej,
c) nabycia na własność gminy Osie części działki gruntu położonej w miejscowości Osie,
d) uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie na 2006 r.,
e) regulaminu wynagradzania nauczycieli ,
f) wysokości oraz zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
g) dokonania zmiany w budżecie Gminy Osie na 2005 r.
7. Informacja dot. oświadczeń majątkowych radnych, wójta, sekretarza  gminy, skarbnika gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy
8. Informacja Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
9.Wolne wnioski i dyskusja
10.Zakończenie obrad sesji

Ad. 3  
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 31.08.2005r.
Powyższy protokół był wyłożony do publicznego wglądu w biurze insp. ds. obsługi rady gminy.
Przedstawiony protokóły radni przyjęli jednogłośnie.
 
Ad 4  
W kolejnym punkcie posiedzenia Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał  na ostatniej sesji.
Następnie  złożył informację  z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych  uwag .
 
Ad. 5  
Radni nie  zgłosili żadnych  interpelacji.

Ad. 6  
W tym punkcie posiedzenia Rada Gminy podjęła następujące uchwały :
a)      Uchwała Nr XXIV/131/05 w sprawie ustalenia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej
Wyjaśnień do przedstawionej uchwały udzielił Wójt Gminy Michał Grabski.
Powyższy projekt uchwały  przedstawił  przewodniczący obrad Roman Waśkowski. Radni w głosowaniu  jawnym przyjęli ją  jednogłośnie.
b)    Uchwała Nr XXIV/132/05 w sprawie podjęcia działań zmierzających do nadania gminie Osie statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej,
Przewodniczący Rady Gminy Roman Wałkowski wyjaśnił, że jest to upoważnienie dla Wójta Gminy do podjęcia działań zmierzających do nadania głównie wsi Tleń statusu uzdrowiska. Poinformował, że wcześniej był zorganizowane spotkanie Rady Gminy Osie z Radą Sołecką wsi Tleń , na którym ustalono, aby podjąć działania w kierunku uzdrowiska.
Do przedstawionego projektu  radni nie wnieśli uwag i przyjęli go jedogłośnie.
c)     Uchwała Nr XXIV/133/05 nabycia na własność gminy Osie części działki gruntu położonej w miejscowości Osie,
Przewodniczący Rady Gminy Roman Wałkowski poinformował, że z inicjatywą wykupienia gruntu zawartego w projekcie uchwały wyszedł radny Michał Dombrowski uzasadniając to zwiększeniem bezpieczeństwa i skrócenie drogi dzieci i młodzieży szkolnej na boisko sportowe w Osiu.
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli żadnych zmian i przejęli go jednogłośnie.
Radny Michał Dombrowski złożył podziękowanie za przychylność w podjęciu uchwały.
d)    Uchwała Nr XXIV/134/05 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie na 2006 r.,
 
Radni do w/w projektu nie wnieśli uwag . Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych czyli uchwała została przyjęta jednogłośnie.
e)     Uchwala Nr XXIV/135/05 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli ,
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie w/w uchwały. Radni  uchwałę przejęli  jednogłośnie. 
f)      Uchwała Nr XXIV/136/05 w sprawie wysokości oraz zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli żadnych zmian i przejęli go jednogłośnie.
W tym miejscu radny Kater Wojciech złożył podziękowanie w imieniu związków zawodowych za sprawne uzgodnienie powyższych regulaminów.
g)    Uchwala Nr XXIV/137/05 w sprawie dokonania zmiany w budżecie Gminy Osie na 2005 r.
Projekt powyższej uchwał przedstawił Przewodniczący Rady Gminy, ponieważ nie było pytań poddał ją pod głosowanie.
Rada Gminy przedstawioną uchwałę przyjęła jednogłośnie.
Ad. 7
W tym punkcie Przewodniczący Rady Roman Waśkowski – przedstawił, informację z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych, stwierdzając, że w złożonych oświadczeniach nie dopatrzył się istotnych uchybień. Te, które był, zostały poprawione przez zainteresowanych. Radni, którzy złożyli oświadczenia, dokonali tego obowiązku w ustawowym terminie.
Oświadczeń nie złożyli następujący radni: Mirosława Gzella, Wiesław Nikel i Krzysztof Otlewski.
W dalszej części obrad Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski – przedstawił informację z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych, sekretarza gminy, skarbnika gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy przez Urząd Skarbowy w Świeciu n/W.
Pismo Urzędu Skarbowego w załączeniu do protokołu.
Następnie przedstawił informację Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dotyczącą analizy oświadczeń złożonych do niego przez Wójta Gminy Osie Michała Grabskiego i Przewodniczącego Rady Gminy Osie Romana Waśkowskiego.
Wójt Gminy Michał Grabski – przedstawił informację dotyczącą analizy oświadczeń złożonych do niego przez sekretarza gminy, skarbnika gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
  Wszyscy zainteresowani oświadczenia złożyli w terminie, natomiast drobne uchybienia  zostały usunięte przez zainteresowanych.

Ad. 9
W tym punkcie posiedzenia zabrał głos Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Paweł Zimniak , który przedstawił informację z działalności Rady Powiatu Świeckiego. Zapoznał radnych ze stanem Rady Powiatu i jej strukturą organizacyjną. Przedstawił ilość i tematykę podjętych uchwał. Zapoznał z działalnością radnych powiatowych wybranych  z naszej  gminy. Szczególną uwagę zwrócił na sesje, które dotyczyły likwidacji SP ZOZ w Świeciu oraz poinformował o działalności oświaty podległej samorządu powiatowemu.
Radny powiatowy Andrzej Kowalski – przedstawił (w uzupełnieniu do powyższej informacji) obecną sytuację NP ZOZ „Nowy Szpital” w Świeciu.
Do przedstawionej informacji radni nie wnieśli uwag. 

Ad 10 
W dyskusji i wolnych wnioskach głos zabrali:
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski – udzielił wyjaśnień dotyczących przebiegu planowanych obchodów Święta Niepodległości.
Pan Paweł Zimniak – zaproponował, aby zrobić przejście dla pieszych między Urzędem Gminy, Gminną Przychodnią i Bankiem Spółdzielczym w Osiu.
Rady Michał Dombrowski – zwrócił się z prośbą, aby chociaż cześć dzisiejszych diet  radni przeznaczyli na pomoc biednym dzieciom. Ma skarbonkę Koła „Caritas” w Osiu, do której można wrzucać datki. Skarbonka później zostanie komisyjnie otwarta i przeliczona.

Ad. 11  
Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji  Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XXIV Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.
 
Protokółowała:
 
Beata Jagła  
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Jagła Beata (7 grudnia 2005)
Opublikował: Dominik Ziółkowski (7 grudnia 2005, 08:03:08)

Ostatnia zmiana: Dominik Ziółkowski (9 sierpnia 2006, 13:27:00)
Zmieniono: poprawka nazewnictwa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2432