Protokół nr XVI z sesji 30.11.2004

 

PROTOKÓŁ Nr XVI/04
 
z Sesji Rady Gminy Osie odbytej w dniu 30 listopada  2004  w godz. od   15:15 do 17:00  w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu
 
XVI Sesję Rady Gminy w Osiu otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
Nieobecny radny: Nikel Wiesław,
W sesji brali udział także zaproszeni goście. Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Porządek  obrad sesji:
 
1.     Otwarcie obrad sesji
2.     Stwierdzenie quorum
3.     Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji
4.     Informacja Wójta Gminy
5.     Informacja Przewodniczącego Rady Gminy
6.     Zgłaszanie interpelacji przez radnych
7.     Informacja dot. oświadczeń majątkowych radnych, wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy
8.     Podjęcie uchwał w sprawach:
a)     dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy Osie na 2004 r.,
b)    obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego,
c)     określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku,
d)    zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków,
e)     regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
f)      przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Osie,
g)     nabycia na własność Gminy Osie części działki gruntu ozn. nr geod. 11/9 o pow. 1,21.40 ha KW Nr 15382 położonej w miejscowości Tleń gm. Osie,
h)     przeznaczenia do sprzedaży części działki ozn. nr geod. – dz. nr 285/2 o pow. 0,56 ha, KW Nr 29125 położonej w miejscowości Osie  stanowiącej własność Gminy Osie.
9.Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu
10.Wolne wnioski i dyskusja
11.Zakończenie obrad sesji
 
Ad. 3  
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 27.09.2004 r.
Powyższy protokół był wyłożony do publicznego wglądu w biurze insp. ds. obsługi rady gminy.
Przedstawiony protokóły radni przyjęli jednogłośnie.
 
Ad 4  
W kolejnym punkcie posiedzenia Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał  na ostatniej sesji.
Następnie  złożył informację  z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych  uwag .
 
Ad. 5  
W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski –
Poinformował, że brał udział:
-         w zebraniach wiejskich,
-         wraz z radnymi Wojciechem Kater i Henrykiem Jędryczka uczestniczył w szkoleniu zorganizowanym dla radnych w Starostwie Powiatowym w Świeciu ,
-         w Ogólnopolskim Zlocie LZS w Tleniu . W tym miejscu przekazał prośbę organizatorów zlotu, aby w przyszłości włączyły się szkoły z terenu naszej gminy.
Poinformował, że wpłynęło do niego pismo Wojewódzkiej Komendy Policji w Bydgoszczy dotyczące zwolnienie z podatku od nieruchomości i udzielił odpowiedzi, że w bieżącym roku Rada Gminy Osie nie planuje zmiany stawki tego podatku i w związku z tym nie będzie podejmowała uchwały w tej sprawie.
 
Ad. 6  
Radni zgłosili następujące  interpelacje:
Radny Przemysław Siekierkowski – prosił o wycięcie krzewów przy drodze powiatowej w Wałkowiska na poziomie posesji P. Ziółkowskich.
Radny Krzysztof Otlewski – zwrócił uwagę na pobocza w alei dębowej przy RSP w Osiu , aby wypełnić je chociaż tłuczniem. Szczególnie w okresie zimowym  stwarzają niebezpieczeństwo wypadków .
Radny Michał Dombrowski – wnioskował o zakup pojazdu pomocy doraźnej przy Gminnej Przychodni w Osiu. Niektórzy pacjenci nie mają pojazdów, aby w nagłych wypadkach szybko dojechać dojechać do lekarza. Jako Rada Gminy zakupiliśmy pojazdy dla OSP i Policji, a teraz powinno się pomyśleć o Gminnej Przychodni.
Radny Roman Waśkowski -  prosił o oznakowanie przejścia dla pieszych w miejscowości Wierzchy na wysokości Szkoły Podstawowej.
 
Ad. 7  
W tym punkcie Przewodniczący Rady Roman Waśkowski – przedstawił, informację z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych, stwierdzając, że w złożonych oświadczeniach nie dopatrzył się istotnych uchybień. Te, które był, zostały poprawione przez zainteresowanych.
  Radni, którzy złożyli oświadczenia, dokonali tego obowiązku w ustawowym terminie.
  Oświadczeń nie złożyli następujący radni: Mirosława Gzella, Wiesław Nikel i Krzysztof Otlewski.
W dalszej części obrad Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski – przedstawił informację z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych, sekretarza gminy, skarbnika gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy przez Urząd Skarbowy w Świeciu n/W.
Pismo Urzędu Skarbowego w załączeniu do protokołu.
Następnie przedstawił informację Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dotyczącą analizy oświadczeń złożonych do niego przez Wójta Gminy Osie Michała Grabskiego i Przewodniczącego Rady Gminy Osie Romana Waśkowskiego. (Pismo z dnia 21 września 2004 r. znak BdsOIN.-0713-10-116/04).
Wójt Gminy Michał Grabski – przedstawił informację dotyczącą analizy oświadczeń złożonych do niego przez sekretarza gminy, skarbnika gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
  Wszyscy zainteresowani oświadczenia złożyli w terminie.
Jedynie Urząd Skarbowy zwrócił się z pismem, aby niektóre osoby dokonały  korekty oświadczenia.
Korekty zostały przekazane do Urzędu Skarbowego.

Ad. 8  
W tym punkcie posiedzenia Rada Gminy podjęła następujące uchwały :
 
a)    Uchwała Nr XVI/ w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy Osie na 2004 r.,
Powyższy projekt uchwały  przedstawił  przewodniczący obrad Roman Waśkowski. Radni w głosowaniu  przyjęli ją jednogłośnie. b)    Uchwała Nr XVI/ w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego,
Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że proponowana stawka podatku rolnego obowiązywała w bieżącym i ubiegłym roku . Do przedstawionego projektu  radni nie wnieśli uwag i przyjęli go jedogłośnie.
c)     Uchwała Nr XVI/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku,
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli żadnych zmian i przejęli go jednogłośnie.
d)    Uchwała Nr XVI/ w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków,
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poinformował, że Gminny Zakład Komunalny w Osiu wystosował wniosek o zatwierdzenie przedstawionych taryf . Przedstawione w projekcie uchwały taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Radni do w/w projektu nie wnieśli uwag . Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciw nie było, 2 radnych się wstrzymało.
e)     Uchwala Nr XVI/ w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
Do przedstawionego projektu uchwały Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisja Rewizyjna zaproponowały zmianę w § 18 , aby o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody  zakład powinien
     poinformować odbiorców w sposób zwyczajowo  przyjęty, co najmniej na siedem dni przed planowanym terminem, a nie dwa dni jak jest w projekcie. Jeżeli są to planowane przerwy to mieszkańcy powinny o nich wiedzieć co najmniej na 7 dni wcześniej, dwu dniowy termin jest zbyt krótki.
     W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy powyższy wniosek poddał pod głosowanie. Radni w głosowaniu jawnym przyjęli go jednogłośnie.
     Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie całości uchwały z przegłosowaną zmianą. Rada Gminy w/w uchwałę przejęła jednogłośnie. 
f)      Uchwała Nr XVI/ w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Osie,
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli żadnych zmian i przejęli go jednogłośnie.
 
g)    Uchwała Nr XVI/ w sprawie nabycia na własność Gminy Osie części działki gruntu ozn. nr geod. 11/9 o pow. 1,21.40 ha KW Nr 15382 położonej w miejscowości Tleń gm. Osie,
 
Powyższy projekt uchwały  przedstawił  przewodniczący obrad Roman Waśkowski. Radni w głosowaniu  przyjęli ją jednogłośnie.  
h)    Uchwala Nr XVI/ w sprawieprzeznaczenia do sprzedaży części działki ozn. nr geod. – dz. nr 285/2 o pow. 0,56 ha, KW Nr 29125 położonej w miejscowości Osie  stanowiącej własność Gminy Osie.
Projekt powyższej uchwał przedstawił Przewodniczący Rady Gminy, ponieważ nie było pytań poddał ją pod głosowanie.
Rada Gminy przedstawioną uchwałę przyjęła jednogłośnie.

Ad. 9
W tym punkcie posiedzenia zabrał głos Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Andrzej Kowalski, który przedstawił informację z działalności podległej mu  jednostki.
Do przedstawionej informacji radni nie wnieśli uwag.
Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ponieważ bardzo aktywnie z GOK Osie współpracuje Koło Ligi Kobiet Polskich w tym miejscu także swoją informację przedstawiła Przewodnicząca Koła LKP Pani Zofia Malinowska.
Informacja stanowi zał. do protokołu.

Ad. 10 
W dyskusji i wolnych wnioskach głos zabrali:
Dyrektor Sz. P.  Brzeziny Bogusław Wiśniewski – poruszył sprawę pracowni internetowych w szkołach. Zwrócił się z pytaniem jaka jest możliwość podłączenia pracowni do neostrady.
Wójt Gminy Michał Grabski -  wyjaśnił, że obecnie nie zna szczegółów i tudno powiedzieć kiedy będzie, ale jak podsłyszał w Telekomunikacji w Świeciu to prawdopodobnie w przyszłym roku będzie światłowód w Tleniu.

Ad. 11  
Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji  Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XVI Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.
 
 
Protokółowała:                                                        Przewodniczący
Beata Jagła                                                            Rady GminyOsie   
                                                                       Mgr. Roman Waśkowski

 
 
 

metryczka


Wytworzył: Beata Jagła (15 lutego 2005)
Opublikował: Dominik Ziółkowski (15 lutego 2005, 09:06:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2127