Zadania i uprawnienia

Wyciąg ze Statutu Gminy Osie

Rada Gminy     Radę Gminy wybierają mieszkańcy Gminy na zasadach określonych w ustawie. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy, chyba, że przepisy prawa ograniczają tę wyłączność. Rada działa na sesjach [...]

Właściwości Rady Gminy

      Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:1) uchwalanie statutu gminy,2) ustalanie [...]

Zadania Rady Gminy Osie

  Zakres działania i zadania gminy.    Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, [...]

metryczka