Protokół nr XVI/16 z dnia 29 listopada 2016 r.

Protokół nr XVI/16

z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu  29 listopada 2016 r. w godz. od 15.30 do 16.30                             w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

XVI Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych  w sesji bierze udział 12 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy. 
Nieobecni radni: Pan Lech Różyński, Pan Kazimierz Nastróżny i Pan Dawid Warzyński.
W sesji brali udział także zaproszeni goście. 
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2016 rok,
  b) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2016-2020,
  c) obniżenia średniej ceny skupu żyta  przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku
rolnego na rok podatkowy 2017,
  d) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
  e) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych i udzielenia bonifikaty,
  f) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości,
  g) zamiany gruntów położonych w obrębie geodezyjnym Osie, gmina Osie.
7. Informacja Kierownika Posterunku Policji w Osiu 
8. Wolne wnioski i dyskusja.
9. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 3.

W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 19.10.2016 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy i oświaty oraz na stronie internetowej BIP-u.
Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag.

Ad. 4.

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do radnych czy na dzisiejszej sesji zgłaszają interpelacje.

Radny Pan Mariusz Deinowski – prosił o doświetlenie przejścia dla pieszych w Osiu na ul. Księdza Semraua na wysokości numeru domu 3.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Roman Waśkowski – wnioskował o zlikwidowanie dwóch znaków ograniczających wysokość i szerokość pojazdów,  które usytuowane są w Tleniu na moście przy skręcie na drogę powiatową Tleń-Śliwice. W uzasadnieniu Pan Waśkowski stwierdził, że znak drogowy ograniczający szerokość i wysokość pojazdów znajduje się przy objeździe przez tory kolejowe przy miejscowości Śliwiczki (przed wiaduktem).

Ad. 5. 

Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Pan Wójt nawiązał do interpelacji zgłoszonych na ostatniej sesji przez:
- Radnego Pana Dawida Warzyńskiego, który prosił o uzupełnienie znaków drogowych dotyczących dojazdu do autostrady A1. Sprawa została przekazana do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Żołędowie, skąd otrzymano  pozytywną odpowiedź, że znaki te zostaną ustawione. W zgłaszanej sprawie odnośnie awarii lamp –  awaria została częściowo usunięta.
- Radnego Pana Jacka Bociana, który prosił o naprawę chodnika i schodów – naprawy zostały wykonane.
- Radnego Pana Roberta Bociana, który wnioskował o naprawę dróg. Pan Wójt poinformował, że naprawę dróg zlecono firmie, jednak ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe termin wykonania został przesunięty do momentu poprawy pogody. W sprawie dotyczącej postawienia kilku lamp oświetleniowych na drodze gminnej łączącej Brzeziny i Żur – Pan Wójt wyjaśnił, że kwestie stawiania lamp nalezą do spraw inwestycyjnych . Ta interpelacja może zostać rozpatrzona w terminie późniejszym.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych uwag .
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 

Ad. 6. 

W dalszym punkcie sesji Rada Gminy przystąpiła do podjęcia następujących uchwał: 

a) Uchwała nr XVI/119/16 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2016 rok

Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poinformował obecnych, że wszystkie projekty uchwał  były przedstawiane przez Wójta Gminy i szczegółowo omawiane na posiedzeniach Komisji. 
Następnie odczytał projekt powyższej uchwały, radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

b) Uchwała nr XV/120/16 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2016-2020

Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski.  
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

c) Uchwała nr XV/121/16 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta  przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017

Przewodniczący posiedzenia zapoznał obecnych z treścią powyższej uchwały oraz poddał  ją pod głosowanie. Za przyjęciem powyższej uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

d) Uchwała nr XV/122/16 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu zaproponował  niepodnoszenie stawek za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki. Wójt Gminy również proponuje nie podwyższać podatków na rok 2017, które  pozostaną na dotychczasowym poziomie.
Do przedstawionego przez Przewodniczącego Rady Gminy projektu uchwały radni nie wnieśli uwag    i przyjęli ją  jednogłośnie.

e) Uchwała nr XV/123/16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych i udzielenia bonifikaty

Przewodniczący obrad zapoznał obecnych z treścią powyższej uchwały oraz poddał  ją pod głosowanie. Za przyjęciem powyższej uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

f) Uchwała nr XV/124/16 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości

Pan Roman Waśkowski poinformował, że uchwała dotyczy budynku Gminnego Ośrodka  Kultury w Tleniu, który ma zostać przekazany Województwu Kujawsko-Pomorskiemu w drodze darowizny przedmiotowej nieruchomości w celu zagospodarowania i przeznaczenia na utworzenie „Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego”.
Rada Sołecka Tlenia pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, wnioskując jednocześnie o umieszczenie zapisu  gwarantującego zapewnienie lokalu na świetlicę wiejską.
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

g) Uchwała nr XV/125/16 w sprawie zamiany gruntów położonych w obrębie geodezyjnym Osie, gmina Osie

Powyższy projekt uchwały odczytał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski, ponieważ nie było pytań poddał go pod głosowanie. 
Radny Pan Wojciech Kater nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 25a ustawy o samorządzie gminnym, ponieważ w/w uchwała dotyczy jego interesu prawnego.
Za przyjęciem powyższej uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

Ad. 7

W tym punkcie posiedzenia zabrał głos Pan Sebastian Borys – Kierownik Posterunku Policji w Osiu.  Przedstawił informację z działalności podległej mu  jednostki dotyczącą głównie stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Osie; zapoznał obecnych z danymi na temat liczby: przestępstw oraz wykroczeń i ich wykrywalności, interwencji funkcjonariuszy Policji, nałożonych mandatów, wypadków drogowych oraz  otrzymanych z samorządu środków finansowych. 
Radny Pan Jacek Bocian zwrócił się z zapytaniem, czy postępowanie wyjaśniające w sprawie kradzieży  w Zespole Szkół w Osiu przyniosło efekty?
Kierownik Posterunku Pan Sebastian Borys odpowiedział, że postępowanie jest na etapie dochodzenia i w tej chwili nic więcej na ten temat nie może powiedzieć.
Dodał, że warto byłoby zastanowić się nad modernizacją zainstalowanego monitoringu. Kamery obrotowe o większej rozdzielczości powinny zostać zamontowane przy drogach wjazdowych do miejscowości Osie, na wieży kościoła oraz przy budynku GOK w Osiu. Zdaniem Pana Borysa zwiększyłoby to bezpieczeństwo mieszkańców i wykrywalność przestępstw.
Poinformował także o uruchomionej aplikacji pn. „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” stworzonej przez Policję, do której skorzystania zachęcał.
Radny Pan Jacek Bocian zapytał, czy zwiększyła się przestępczość związana z udziałem mieszkańców Ukrainy, przebywających na terenie Gminy Osie.
Kierownik Posterunku Policji stwierdził, że nie odnotowano takich wykroczeń.

Ad.8.

W tej części obrad Przewodniczący posiedzenia w ramach uzupełnienia punktu przedstawianego na ostatniej sesji w sprawie analizy oświadczeń majątkowych - odczytał pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotyczące analizy oświadczeń majątkowych Wójta Gminy Osie oraz Przewodniczącego Rady Gminy Osie.

Ad. 9.

Ze względu na wyczerpanie tematyki Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XVI Sesję Rady Gminy Osie formułą „zamykam sesję Rady Gminy Osie”.
Na tym protokół zakończono.Przewodniczący Rady Gminy 
(-) Roman Waśkowski

Protokołowała     
(-) Michalina Wiśniewska   


Do pobrania:
Protokół nr XVI/16 (1467kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michalina Wiśniewska (14 grudnia 2016)
Opublikował: Michalina Wiśniewska (14 grudnia 2016, 07:36:17)

Ostatnia zmiana: Michalina Wiśniewska (19 kwietnia 2017, 08:50:57)
Zmieniono: literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 477