Protokół Nr III/07 z 2.03.2007 r.

P r o t o k ó ł Nr III/07

z Sesji Rady Gminy w Osiu odbytej w dniu 2 marca 2007 w godz. od 15 15 do 17 00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

III Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 15 radnych co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Do zaproponowanego porządku obrad (zawartego w zawiadomieniach o terminie sesji) Wójt Gminy zgłosił wniosek o rozszerzenie go o podjęcie uchwał w sprawach : wyrażenia opinii dotyczącej 80 nowych proponowanych specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w rejonie kontynentalnym i zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu
w punkcie 7 lit. e) i f) . W związku z tym, że nie było uwag radnych Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie w/w zmiany porządku obrad.
Radni w głosowaniu jawnym powyższą zmianę przyjęli jednogłośnie.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Uchwalenie Budżetu Gminy na 2007 rok:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej
b) odczytanie opinii Komisji Finansów, w tym komisji stałych
c) głosowanie nad projektem uchwały
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. statutów sołectw Gminy Osie,
b. zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu,
c. wynagrodzenia Wójta Gminy Osie,
d. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Osie,
e. wyrażenia opinii dotyczącej 80 nowych proponowanych specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w rejonie kontynentalnym
f. zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu
g. gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
8. Przedłożenie planów pracy Komisji Rady Gminy na 2007 rok
9. Wolne wnioski i dyskusja
10. Zakończenie obrad sesji
Ad. 3

W dalszej części obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 5.12.2006 r.
Powyższy protokół był wyłożony do publicznego wglądu w biurze insp. ds. obsługi rady gminy.
Przedstawiony protokóły radni przyjęli jednogłośnie.
Ad. 4

Radni zgłosili następujące interpelacje:
Radny Wojciech Kater – prosił, aby przy wiedzie do miejscowości Osie należy zamontować znak, że to jest miejscowość monitorowana .
Mieszkańcy wsi Wierzchy zgłosili wniosek o utwardzenie drogi do tz. „KOMETY”.
Radny Michał Dombrowski - zwrócił się z pytaniem czy gmina czyni jakieś starania w kierunku gazyfikacji oraz czy istnieje możliwość uczczenie wyzwolenia Osia w formie akademii .
Radny Roman Waśkowski – zwrócić się do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu o ustawienie przed mostem w Tleniu znaku ograniczenia prędkości do 20 km/godz. oraz o przedłużenie balustrady w kierunku mostu o 70 m.
Ad. 5

W kolejnym punkcie posiedzenia Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji.
Następnie złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych uwag .
Ad. 6
W tym punkcie obrad Rada Gminy przystąpiła do uchwalenia Budżetu Gminy na 2007 r.
a) Z treścią projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok obecnych zapoznał Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski, dodał, że na posiedzeniach wszystkich komisji zostały przedstawione i przeanalizowane autopoprawki Wójta Gminy do projektu budżetu na 2007 r.
Zapoznał również obecnych z Uchwałą Nr 12/9/2006 Składu Orzekającego Nr 2 RIO w Bydgoszczy z dnia 15.12.2006 r. dotyczącą opinii o projekcie budżetu gminy Osie na 2007 r.
Natomiast Wójt Gminy omówił główne założenia projektu Budżetu Gminy na 2007 rok, które były omawiane na wszystkich posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dodał, że projekt budżetu obecny do uchwalenia zawiera już uwagi jakie zostały zawarte w opinii RIO o projekcie .
b) Następnie wyjaśnił, że wszystkie Komisje Rady przeanalizowały powyższy projekt budżetu i swoje opinie na jego temat przekazały Komisji Budżetu i Finansów.
W związku z powyższym Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Halina Malinowska poinformował, że wszystkie Komisje Rady Gminy projekt Budżetu zaopiniował pozytywnie bez uwag (nie wniosły żadnych zmian).
Indywidualnie radni nie zgłosili wniosków i zmian do projektu budżetu.
c) Ponieważ nie było uwag Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poddał pod głosowanie przyjęcie Uchwały Nr III/11/07 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.
Radni w głosowaniu jawnym powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.
Ad. 7

W tym punkcie posiedzenia Rada Gminy podjęła następujące uchwały :
a. Uchwała Nr III/12/07 w sprawie statutów sołectw Gminy Osie,
Wójt Gminy wyjaśnił, że projekty wszystkich statutów sołectw były konsultowane z mieszkańcami danego sołectwa podczas zebrań wiejskich.
Natomiast radni powyższy projekt uchwały przeanalizowali podczas posiedzeń komisji i nie wnieśli żadnych uwag.
Powyższą uchwałę radni przyjęli jednogłośnie.

b. Uchwała Nr III/13/07 w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu,
Projekt powyższej uchwały radnym przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Rada Gminy w/w uchwałę przyjęła jednogłośnie.

c. Uchwała Nr III/14/07 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Osie,
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że powyższa uchwała powinna być podjęta już po złożeniu ślubowania przez Wójta obecnej kadencji, taki jest wymóg formalny. Proponowane wynagrodzenie jest na poziomie średniego jakie mają wójtowie w naszym powiecie.`
Radni powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.
d. Uchwała Nr III/15/07 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Osie,
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją jednogłośnie.
e. Uchwała Nr III/16/07 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 80 nowych proponowanych specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w rejonie kontynentalnym
Wyjaśnienia do powyższej sprawy wyjaśnienia udzielił Wójt Gminy Michał Grabski.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski dodał, że właściwa merytorycznie Komisja do wydania opinii o utworzeniu nowych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 wydała opinię negatywną w tej sprawie.
Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciw nie było, 2 radnych się wstrzymało.
f. Uchwała Nr III/17/07 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu
Radni w głosowaniu jawnym uchwałę dotycząca zmian w statucie GOK w Osiu przyjęli jednogłośnie.
g. Uchwała Nr III/18/07 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag i powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.
Ad. 8

W kolejnym punkcie sesji Rada Gminy przyjęła plany pracy Komisji Rady Gminy na 2007 r., które kolejno przedstawili przewodniczący poszczególnych Komisji stałych Rady Gminy Osie.
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli je jednogłośnie.
Plany pracy poszczególnych Komisji stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Ad. 9
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski i Wójt Gminy Osie Michał Grabski złożyli podziękowanie za długoletnią pracę na rzecz samorądu wiejskiego byłym sołtysom:
Panu Zbigniewowi Jasnych sołtysowi wsi Pruskie
Panu Dariuszowi Iwaszko sołtysowi wsi Wałkowiska
Panu Markowi Kierkowskiemu sołtysowi Wierzchy
Pośród braw Panie otrzymały gratulacje, kwiaty i pamiątkowe wydania książkowe.
Przewodniczący Rady przypomniał obecnym historię działalności poszczególnych sołtysów.
Następnie przedstawił udział % mieszkańców poszczególnych sołectw zebraniach sprawozdawczo- wyborczych. Podziękował za udział w zebraniach radnym. Szczególnie Radnym Jerzemu Spychalskiemu i Wojciechowi Kater, którzy brali udział we wszystkich zebraniach wiejskich w okręgu wyborczym Nr 4.
Nawiązał do interpelacji radnego Michała Dombrowskiego w sprawie organizacji akademii z okazji wyzwolenia Osia. W naszej gminie przyjęto, że bardzo uroczyście obchodzi się dzień 11listopada , ale jeżeli będzie taka wola to można obchodzić także Dzień wyzwolenia Osia.
Radny Wojciech Kater – poruszył sprawę rozgraniczenia drogi powiatowej w Łążku, ul Czerska przy posesji Pana Lorbieckiego.
Wójt Gminy Michał Grabski – wyjaśnił, że samo rozgraniczenie gruntu nic nie da, jeżeli sam właściciel nie wyrazi zgody. Jeszcze raz można tą sprawę dokładnie sprawdzić.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski - poinformował, że otrzymał do wiadomości zalecenia pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z przeprowadzonej kontroli kompleksowej finansów. Każdy zainteresowany ma do nich wgląd w Urzędzie Gminy w Osiu.
Radna Halina Malinowska – prosiła o ustawienie pojemników na śmieci na trasie Osie – Grzbek.
Wójt Gminy Michał Grabski – wyjaśnił, że jeżeli ustawimy tam pojemniki to przyzwyczaimy ludzi do pozostawiania smieci na tej trasie.
Radna Halina Malinowska – zwróciła uwagę , że w Osiu na ul. Plnej i Dolnej należy przyciąć krzaki.
Pan Belt Józef – nawiązał do spotkania rolników w Bukowcu, prosił Wójta Gminy o sprostowanie artykułu w gazecie, ze rolnicy gminy Osie wydzierżawiają gunty.
Wójt Gminy Michał Grabski – wyjaśnił, że nie jest upoważniony jako organ gminy do interwencji w sprawy prywatne rolników, każdy ma prawo wydzierżawić swój prywatny grunt. Sprostowanie do gazety może wystosować sam Pan Radny.

Ad. 10
Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył III Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.

Protokółowała:
Beata Jagła

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Waśkowski
metryczka


Wytworzył: Beata Jagła (25 kwietnia 2007)
Opublikował: Marek Lejk (25 kwietnia 2007, 15:00:47)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (26 kwietnia 2007, 09:04:49)
Zmieniono: Korekta numeru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2053