Protokół nr V/11 z dnia 24 maja 2011 r.

Protokół nr V/11

z sesji Rady Gminy Osie odbytej w dniu 24 maja 2011 r. w godz. 15.15 do  16.05                    w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

V Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy. Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do zaproponowanego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek rozszerzający porządek o podjęcie dodatkowej uchwały - w punkcie 6 lit. j  w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Osie  działek gruntu położonych w miejscowości Tleń, gmina Osie.
W związku z tym  Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie w/w zmiany porządku obrad. Radni w głosowaniu jawnym powyższą zmianę przyjęli jednogłośnie.

Porządek  obrad sesji:

1.       Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy Osie
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
       a) dokonania zmiany uchwały dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata          2011-2016
       b) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2011 rok,
       c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu,
       d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu,
       e) wykazu kąpielisk na terenie Gminy Osie, 
       f) nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Osie działek gruntu położonych                           w miejscowości Wałkowiska i Brzeziny, gmina Osie,
       g) nabycia na własność Gminy Osie działki gruntu położonej w miejscowości Tleń, gmina          Osie,
       h) nabycia na własność Gminy Osie działki gruntu położonej w miejscowości Wałkowiska,           gmina Osie,
       i) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Osiu.
7. Wolne wnioski i dyskusja
8.     Zakończenie obrad sesji

Ad. 3.
W tej części posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 29.03.2011 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy i oświaty oraz na stronie internetowej BIP-u.
Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag.

Ad. 4.
Zgłoszono interpelacje w następujących sprawach :

Radny Wojciech Kater
1) Rozgraniczenia drogi powiatowej w Łążku w dwóch miejscach, tj.:
- u zbiegu ulic Tleńskiej i Szkolnej,
- u zbiegu ulic Szkolnej i Czerskiej.
W uzasadnieniu  radny Wojciech Kater stwierdził, że droga jest wąska, brakuje chodników, istnieje duże natężenie ruchu; wszystko to stwarza ogromne zagrożenie dla kierujących pojazdami  oraz dla pieszych.
2) mieszkańcy Łążka zgłaszają brak kominiarza, proszą o interwencje w firmie kominiarskiej.

Ad. 5.
Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych uwag .

Ad. 6
W tym punkcie obrad  Rada Gminy Osie podjęła następujące uchwały:

    a)   Uchwała nr V/22/11 w sprawie dokonania zmiany uchwały dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2011-2016. 

Przewodniczący Rady Gminy  Roman Waśkowski odczytał projekt powyższej uchwały oraz poddał  go pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie. 
                                                                                              
  b)  Uchwała nr  V/23/11 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 
        2011 rok

Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski.
Radni powyższą uchwałę przyjęli   jednogłośnie.

   c)   Uchwała nr V/24/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu

Projekt w/w uchwały przedstawił i poddał pod głosowanie Przewodniczący posiedzenia Roman Waśkowski . 
Radni do projektu nie wnieśli uwag i powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.

   d)  Uchwała nr V/25/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu

Powyższy projekt odczytał Przewodniczący Rady Gminy Osie, ponieważ nie było pytań poddał go pod głosowanie. Za przyjęciem w/w uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

   e)  Uchwała nr V/26/11 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Osie

Przewodniczący Rady Gminy  Roman Waśkowski odczytał projekt uchwały oraz poddał pod głosowanie przyjęcie w/w uchwały. 
Za przyjęciem w/w uchwały radni głosowali jednogłośnie.

  f) Uchwała nr V/27/11 w sprawie  nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Osie działek gruntu położonych  w miejscowości Wałkowiska i Brzeziny, gmina Osie

Przewodniczący obrad  Roman Waśkowski odczytał projekt powyższej uchwały oraz poddał pod głosowanie przyjęcie w/w uchwały.                        
Rada Gminy w/w uchwałę przyjęła jednogłośnie.

    g)  Uchwała nr V/28/11 w sprawie nabycia na własność Gminy Osie działki gruntu położonej w miejscowości Tleń, gmina Osie

Projekt powyższej uchwały radnym przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski.  Rada Gminy w/w uchwałę przyjęła jednogłośnie.

h) Uchwała nr V/29/11 w sprawie  nabycia na własność Gminy Osie działki gruntu położonej w miejscowości Wałkowiska, gmina Osie
Powyższy projekt odczytał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski, ponieważ nie było pytań poddał go pod głosowanie. Za przyjęciem w/w uchwały radni głosowali jednogłośnie.

i) Uchwała nr V/30/11 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Osiu.
Projekt powyższej uchwały , jak i wszystkie  pozostałe projekty uchwał był omawiany                 i rozpatrywany przez Komisje Rady Gminy.
W związku z tym, że nie było pytań Przewodniczący Rady Gminy  poddał pod głosowanie przyjęcie w/w uchwały.  Za przyjęciem uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

j) Uchwała nr V/31/11 w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Osie  działek gruntu położonych   w miejscowości  Tleń, gmina Osie
Przewodniczący Rady Gminy  Roman Waśkowski odczytał projekt powyższej uchwały oraz poddał  go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały radni głosowali  jednogłośnie.

Ad. 7. 
W tym punkcie obrad jako pierwszy głos zabrał Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzezinach Pan Bogusław Wiśniewski, tematem jego wypowiedzi były  następujące sprawy:
1)   kwestia udrożnienia ulicy Szkolnej w Osiu. Pan Wiśniewski dodał, że drogą tą podąża kondukt żałobny w stronę cmentarza; jest też dość duży ruch w kierunku miejscowości Radańska. Zaproponował, aby rozważyć kwestię postawienia znaku zakazu postoju, ponieważ samochody parkują po obu stronach ulicy, co utrudnia swobodny przejazd. 
2)  W sprawie trwającej budowy drogi powiatowej Osie-Krąplewice. Pan Dyrektor Szkoły zauważył wiele usterek, które wg niego  powinny zostać naprawione jak najszybciej. Usterki te to m.in. krawężnik na rynku w Osiu, który powinien być łukowy, obecny jest po raz kolejny poprawiany; różnica poziomów między chodnikiem a drogą przy wjeździe do firmy Pana Jagły na ul. Dworcowej; wskazał na słabe  łączenie tej ulicy z pozostałymi, co spowoduje kruszenie się. Na wysokości stacji benzynowej słychać stukot przejeżdżających samochody, co świadczy o nierównościach nowej drogi. Stwierdził, że inwestycja nie jest jeszcze zakończona, ale już teraz  z uporem będzie sygnalizował, aby  zaczęto naprawiać braki, których jest sporo.

Następnie wniosek zgłosiła Sołtys Tlenia Pani Teresa Szamocka -  w sprawie wywozu śmieci przez mieszkańców Tlenia – aby ponownie wysłać pismo informujące o tym obowiązku. Według Pani sołtys mieszkańcy powinni okazać się pojemnikami,  większość tłumaczy, że przebywają tylko sezonowo i  nie opłaca się. Uważa, że to  powinno rozwiązać problem wywozu nieczystości.
Przewodniczący obrad Roman Waśkowski dodał, że w poprzedniej kadencji takie pisma zostały wysłane i częściowo poskutkowały.
Radny Łukasz Sowiński odnośnie ul. Szkolnej w Osiu, poinformował, że znak zakazu zatrzymywania się jest postawiony. W sprawie drogi Osie - Krąpliewice stwierdził, że należy się temu bliżej przyjrzeć.
Dyrektor GOK Andrzej Kowalski zabrał głos w sprawie wyżej omawianej drogi Osie-Krąplewice. Stwierdził, że pan Bogusław Wiśniewski miał  wiele racji w swojej wypowiedzi, „jednak  nie jest tak, że jako radny powiatowy nie zgłasza tego”. Podał przykład zeszłorocznej inwestycji tj. drogi Osie-Tleń, gdzie doszło do kłótni. Uważa, że gdyby na ten cel zostały przeznaczone inne środki finansowe, to  lepsze byłoby wykonanie. W sprawie łuku w centrum Osia Pan Kowalski poinformował, że  zgłosił taką interpelacje na sesji w powiecie, komisja na wizji lokalnej badała tę sprawę, jednak to nie wina firmy wykonującej roboty drogowe, bo ona wykonuje prace na podstawie otrzymanej dokumentacji. Dokumentacje wykonał  fachowiec z uprawnieniami i na tym etapie nic nie można było zrobić pomimo licznych interwencji  w Powiatowym Zarządzie Dróg w Świeciu. Na zakończenie wypowiedzi Pan Andrzej Kowalski dodał, że wszelkie uwagi prosi zgłaszać Panu Sękowskiemu, który jest inspektorem nadzoru powyższej inwestycji
Sołtys Tlenia Teresa Szamocka – zwróciła się z wnioskiem, aby raz na kwartał zorganizowano zebranie dla sołtysów Gminy Osie w celach organizacyjnych.


Ad. 8. 
Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył V Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy 

    (-)  Roman Waśkowski


Protokołowała

(-) Michalina Krasucka

Do pobrania:
pobierz>>> (111kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michalina Krasucka (14 czerwca 2011)
Opublikował: Michalina Krasucka (14 czerwca 2011, 13:03:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1365