Protokół nr XXXI/10 z dnia 6 sierpnia 2010 r.

P r o t o k ó ł      Nr  XXXI/10
z Sesji Rady Gminy Osie odbytej w dniu  6 sierpnia 2010 r.  w godz. od 15.15  do 15.50 w sali posiedzeń Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu.

 

XXXI Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 12 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
Nieobecni  radni : Jacek Bocian, Michał Dombrowski i Wiesław Nikel .                              W sesji brali udział także zaproszeni goście.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osie za I półrocze roku budżetowego;
b. poręczenia kredytu bankowego dla Lokalnej Grupy Działania – „Bory Tucholskie”;
c. wieloletnich planów inwestycyjnych na lata 2010-2013;
d. dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2010 rok.

7.  Wolne wnioski i dyskusja
8.  Zakończenie obrad sesji

 

Ad. 3

W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 29.06.2010 r.
Powyższy protokół był wyłożony do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy i oświaty oraz na stronie internetowej BIP-u.
Przedstawiony protokół radni przyjęli jednogłośnie.

Ad. 4

Radni zgłosili następujące interpelacje:
Radny Kazimierz Nastróżny - wnioskował w sprawie ul. Kościuszki w Osiu, aby właściciele posesji stawiali samochody na podwórkach, ponieważ stojące przed domami pojazdy blokują ruch drogowy. Pan Nastróżny dodał, że podobnie sytuacja wygląda na ul. Sienkiewicza, na której powstają trudności w przejechaniu samochodem. Prosił, aby wprowadzić zakaz stawiania pojazdów  lub wystosować kurendę do mieszkańców tych ulic.

Radny Mariusz Deinowski -  prosił, aby umieścić zakaz wjazdu na bramie przy wjeździe do Szkoły Podstawowej „Jutrzenka”, który nie dotyczyłby pracowników szkoły. Pan Deinowski prośbę swą uzasadnił troską o bezpieczeństwo dzieci.

Ad. 5

Następnie Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał  i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz  złożył informację  z działań podejmowanych za okres między sesjami. Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych  uwag .
Wójt Gminy Osie  zabrał także głos w sprawie interpelacji z ostatniej sesji :
- dot. naprawy drogi w kierunku miejscowości Stara Rzeka – Wójt Gminy poinformował, że   kilkakrotnie przejechała tamtędy równiarka, jednak trwałość drogi zależeć będzie od warunków pogodowych.
 - odnośnie zabezpieczenia otwartej trafostacji , będącej pod napięciem na terenie ośrodka „Rybitwa” w Tleniu – Pan Wójt wyjaśnił, że sprawę zgłoszono do Posterunku Energetycznego w Osiu, który niezwłocznie zabezpieczył powyższą trafostacje.
- dot. zwolnienia „handlowców” z Tlenia z opłat za toaletę publiczną – Wójt Gminy stwierdził, że nie ma podstaw prawnych, aby zwolnić z tych opłat; dodał, że każdy ponosi opłaty za korzystanie z toalety i nie powinno to stanowić dla nikogo problemu.


Ad. 6

W dalszym punkcie posiedzenia Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

a. Uchwała Nr XXXI/201/10 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osie za I półrocze roku budżetowego
Powyższy projekt uchwały  przedstawił  przewodniczący obrad Roman Waśkowski. Radni  w głosowaniu  jawnym przyjęli ją jednogłośnie.

b. Uchwała Nr XXXI/202/10 w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla Lokalnej Grupy Działania – „Bory Tucholskie”
Projekt w/w uchwały przedstawił i poddał pod głosowanie Przewodniczący obrad Roman Waśkowski .
Radni do projektu nie wnieśli uwag i powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.

c. Uchwała Nr XXXI/203/10 w sprawie  wieloletnich planów inwestycyjnych na lata 2010-2013
Przewodniczący posiedzenia odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. Rada Gminy przedstawioną uchwałę przyjęła jednogłośnie.

d. Uchwała Nr XXXI/204/10 w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2010 rok
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski  odczytał projekt uchwały oraz poddał   ją pod  głosowanie.
Za przyjęciem w/w uchwały radni głosowali jednogłośnie.
                                                           
Ad. 7

Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski,  z upoważnienia Pani Zofii Malinowskiej, poinformował radnych i zaproszonych gości, że w najbliższy czwartek tj. 12.08.10 r. od godziny 9 00 będą zbierane dary dla powodzian, które następnie Liga Kobiet wraz z OSP Osie przekaże do miejscowości najbardziej potrzebujących.

Ad. 8

Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji Przewodniczący Roman Waśkowski zakończył XXXI Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 (-) Roman Waśkowski

Protokołowała

(-) Michalina Krasucka

 

Do pobrania:

Protokół nr XXXI/10 pobierz>>> (111kB) pdf

 

metryczka


Wytworzył: Michalina Krasucka (20 sierpnia 2010)
Opublikował: Michalina Krasucka (20 sierpnia 2010, 10:30:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1473