Informacja Wójta Gminy Osie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Osie

  INFORMACJA
WÓJTA GMINY OSIE


 z dnia 30 października 2012 r.

w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Osie

                  Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. 1)  informuję że:

§ 1 . 1 . Wykonanie dochodów budżetu Gminy Osie za III kwartał 2012 wynosiło:
              
             - dochody ogółem                    -  14.201.117,47 zł,    tj. 70,84 %, w tym:    
                  
    
                  1 - dochody bieżące             -   13.267.933,07 zł,    tj. 75,99 %.
                       
                  2 - wydatki majątkowe        -           933.148,40 zł,  tj. 36,09 %.

        2 . Wykonanie wydatków budżetu Gminy Osie za  III kwartał 2012 r. wynosiło:
              
            - wydatki ogółem                      -     14.462.141,43 zł,    tj. 39,95  %, w tym:  
        
            
             1 - wydatki bieżące                   -    11.702.109,86 zł,     tj. 74,75 %,

             2 - wydatki majątkowe             -       2.760.031,57zł,      tj. 51,31 %.
 
        3 . Wynik wykonania budżetu na dzień 30 września 2012 r. – 261.023,96 zł deficytu.
           
§ 2.  Na dzień 30 września 2012 r. zobowiązania Gmina Osie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą 3.186.888,78,00 zł, w tym 990.000,00 zł kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE.

            W trzech kwartałach 2012 r. Gmina Osie dokonała spłaty następujących zobowiązań:
                 -  pożyczki z WFOŚ i GW 481.511,22,00 zł
                 -  spłata kredytu z Banku Spółdzielczego 1.000.000,00 zł.

§ 3.  W okresie od stycznia do końca III kwartału 2012 r. Gmina Osie otrzymała: z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie za zrealizowanie w 2011 zadania inwestycyjnego – „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Miedzno i Osie” w kwocie 732.032,36 zł, za „Zagospodarowani turystyczno-rekreacyjne kąpieliska nad Jeziorem Muksz w m. Tleń i Wierzch 266.25046 (środki UE) oraz 80.000,00 zł dotacji na dofinansowanie „Przebudowy drogi Osie-Jaszcz, dotację powiatu w kwocie 550.000,00 zł na dofinansowanie „Modernizacji ujęcia Wody w m. Osie.
    
§ 4.  Gmina Osie  od początku roku do końca III kwartału 2012 r. nie dokonywała umorzeń nieopodatkowanych  należności budżetowych.

§ 5. 
Informacja podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.                                                                                                    Wójt Gminy Osie
                                                                                                    (-) Michał Grabski
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.  z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726 oraz  z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr  201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707.


metryczka


Wytworzył: Andrzej Sitkiewicz (30 października 2012)
Opublikował: Ewa Słomska (29 listopada 2012, 08:22:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1042