Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 20.01.2014 r.

Osie, dnia 20.01.2014 r.
OGŁOSZENIE
WÓJTA  GMINY  OSIE
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

I. Nazwa i adres jednostki : URZĄD  GMINY OSIE, 86-150 OSIE,  UL. DWORCOWA 6

II. Określenie stanowiska : młodszy referent ds. rozliczania opłat za odpady komunalne

III. Wymagania związanych ze stanowiskiem

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:
a) niezbędne:
1.   posiada obywatelstwo polskie,
2.   ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4.  posiada wykształcenie wyższe o kierunku:  ekonomia lub  finanse i rachunkowość ,
5. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6.  cieszy się nieposzlakowaną opinią,
7.  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
8. posiada prawo jazdy kat. B
b) dodatkowe:
1. znajomość przepisów prawa w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku, a w szczególności : ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku publicznego,  ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych,
2.  podstawowa  znajomość obsługi komputera, w tym programów Word, Excell, systemu DOC.pl z usługami,
3. umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, dyspozycyjność, terminowość, komunikatywność, odporność na stres.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

Do zakresu zadań na stanowisku należy w szczególności:
   1. prowadzenie ewidencji i rozliczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
   2. prowadzenie ewidencji opłat przy pomocy oprogramowania komputerowego,
   3. przygotowywanie upomnień wzywających do uregulowania zaległości,
  4. prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie poboru opłat za  gospodarowanie odpadami,
   5.  wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w opłatach bądź stwierdzających stan zaległości,  
  6.  współpraca w przygotowywaniu odpowiednim organom przewidzianych  prawem sprawozdań i informacji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi,
   7.  analiza stanu kont w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
   8.  współpraca w wykonywaniu niezbędnych  sprawozdań finansowych,
   9.  współpraca z pracownikiem prowadzącym sprawy gospodarki odpadami,
   10.  realizacja innych zadań dotyczących poboru opłat za gospodarowanie odpadami .

V. Warunki pracy na stanowisku:

- praca w pełnym wymiarze czasu pracy, z wykorzystaniem sprzętu komputerowego,
- praca ma charakter biurowy, wymaga częstego kontaktu z interesantami ,
- praca przeważnie siedząca, jednakże wymagająca wyjazdów w teren.
- stres związany z koniecznością koordynowania wielu spraw jednocześnie,
- pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony , z możliwością zawarcia w przyszłości umowy o pracę na czas nieokreślony,
- zatrudniona osoba, o której mowa w art.16 ust.3 ustawy o pracownikach samorządowych podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem.
-  praca wykonywana będzie w Urzędzie Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, na piętrze,

VI. W miesiącu poprzedzającym ogłoszenie, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Osie , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

VII.     Wykaz wymaganych dokumentów:

- życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
- list motywacyjny,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
-  kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy ,
- podpisane własnoręcznie przez kandydata oświadczenia:
a) o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
b) o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie - na potrzeby postępowania rekrutacyjnego - danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.),
d) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
- w przypadku gdy kandydat jest osobą niepełnosprawną – kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty  należy składać  w siedzibie Urzędu Gminy Osie, 86-150 Osie,  ul. Dworcowa, pok. Nr 10  lub za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach z dopiskiem:   “ Nabór  na  stanowisko ds. rozliczania opłat za odpady komunalne ” w terminie do   4  lutego  2014 r. godz. 15.15
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

IX. Inne informacje

Po upływie terminu składania dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze oraz po wstępnej selekcji, w BIP zostanie umieszczona lista kandydatów, którzy spełnią   wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni do następnego etapu naboru.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej  www.bip.osie.pl oraz na tablicy informacyjnej w
Urzędzie Gminy Osie, ul. Dworcowa 6.

Wójt Gminy
 /-/ Michał Grabski

metryczka


Wytworzył: Beata Jagła (20 stycznia 2014)
Opublikował: Marek Lejk (20 stycznia 2014, 13:15:44)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (10 stycznia 2019, 11:37:27)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1433