Protokół nr VII z sesji 28.08.2003

 

PROTOKÓŁ Nr VII/03
 
z Sesji Rady Gminy Osie odbytej w dniu 28 sierpnia  2003  w godz.
 od 15:15 do  18:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu
 
 
VII Sesję Rady Gminy w Osiu otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 13 radnych co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
Nieobecni radni: Mirosława Gzella i Wiesław Nikel
W sesji brali udział także zaproszeni goście. Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
 
Porządek  obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji
4. Informacja Wójta Gminy
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy
6. Zgłaszanie interpelacji
7. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a)     powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Osiu
b)    zatwierdzenia  zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia
c)     zmieniającą uchwałę  w sprawie wieloletniego programu
          inwestycyjnego na terenie gminy Osie
d)    przystąpienia Gminy Osie do Lokalnej Organizacji Turystycznej „Bory Tucholskie” oraz zatwierdzenia jej statutu
9.  Informacja dyrektorów szkół z terenu Gminy Osie
10. Informacja na temat występujących zagrożeniach w lasach na terenie  
     Nadleśnictwa Osie
11. Wolne wnioski i dyskusja
12. Zakończenie obrad sesji
 
 
Ad. 3 W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 28 lipca 2003 r.
Powyższy protokół był wyłożony do publicznego wglądu w biurze insp. ds. obsługi rady gminy.
Przedstawiony protokół radni przyjęli jednogłośnie.
 
Ad 4  
W kolejnym punkcie posiedzenia Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji.
Następnie  złożył informację  z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Radni nie wnieśli żadnych  uwag do przedstawionych informacji.
 
Ad. 5  
W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski –
Po informował, że brał udział: w posiedzeniach Komisji Rady Gminy przed obecną sesją.
Przekazał uwagi z wizji dokonanej przez Komisję Kultury, Sportu i Porządku Publicznego na kąpielisku gminnym w Tleniu ( w dzierżawie). Komisja pozytywnie oceniła obecne działania dzierżawcy ( poprawa stanu sanitariatów, planowe wyrównanie terenu) . Komisja proponuje zmianę uchwały w sprawie sprzedaży piwa, aby zezwolić na jego sprzedaż na plaży.
Odczytał pismo z Urzędu Wojewódzkiego w sprawie możliwości korzystania z mediatora.
Poinformował, że w dniu 20.09.2003 r. na boisku sportowym w Osiu odbędzie się mecz piłki nożnej pomiędzy duchownymi a samorządowcami podczas. Którego zostanie przeprowadzona zbiórka na rzecz „Caritas” .
Z okazji Dnia Niepodległości odbędzie się uroczysta sesja przy współudziale duchownych.
Ad. 6  
W tym punkcie obrad radni zgłosili następujące interpelacje:
Radny Henryk Jędryczka -  prosił o podniesienie wjazdu od Urzędu Gminy, ponieważ samochody wjeżdżające chaczą.
Radny Wojciech Kater zgłosił następujące sprawy:
-    nagromadzić materiał na drogę w Pruskich (przy gospodarstwie p.
Kortas)
-         aby wyrównać pobocze na przejeździe w Szrłacie przy budynku Nadleśnictwa, który jest coraz węższy,
-         dokonać przecinki topoli w Łążku ul. Tleńska
 
 
Radny Michał Dombrowski :
-         ponownie poruszył sprawę zakrętu na rynku w Osiu, aby zastanowiś się nad jego przebudową :
-         dokonać wyrównania terenu przy Dworcu PKP w Osiu (w miejscu gdzie zostały usunięte płyty betonowe);
Przewodniczący Rady Roman Waśkowski – zobowiązał się, że sprawę wyrównania terenu przy Dworcu PKP poruszy na spotkaniu Stowarzyszenia na Rzecz Kolei Lokalnych;
Radny Krzysztof Otlewski – prosił o wyrównanie poziomu poboczy na odcinku ul. Dworcowej w Osiu w alei dębowej (przy RSP), aby nie powtórzyły się wypadki z zimy ubr. Prosił o interwencję w powiecie Radnych powiatowych.
Radny Jacek Bocian – prosił o  wyrównania terenu ulicy Mickiewicza w Osiu;
Radny Spychalski Jerzy – Telekomunikacja do dnia dzisiejszego jeszcze nie naprawiła kabli, które są urwane już 2 miesiące.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski stwierdził, że na jedną z sesji zaprosi Dyrektora Rejonu Dróg w Świeciu.
Radny Michał Dombrowski – stwierdził, że jest to niezasadne, ponieważ Dyrektor Rejonu będzie się tłumaczył, że nie ma środków na remonty dróg.
Przewodniczący Rady Roman Waśkowski – dodał, że na właśnie na sesji powinien Dyrektor przedstawić jak wygląda sytuacja.
 
Ad. 7  
W kolejnej części posiedzenia Rada Gminy rozpatrzyła Informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski – poinformował, że powyższe sprawozdanie bardzo szczegółowo było przedstawione na posiedzeniach Komisji Rady Gminy i przez nie analizowane.
Wójt Gminy Michał Grabski – przedstawił obecnym ogólne wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze.
Wyjaśnił, że budżet gminy staramy się realizować ostrożnie i rozsądnie, nie możemy podejmować dużych inwestycji.
W związku z tym, że nie było więcej uwag Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie Sprawozdania.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła je jednogłośnie.
 
 
Ad. 8  
W tym punkcie obrad Rada Gminy podjęła  uchwały w sprawie;
 
a)    powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Osiu
 
Do przedstawionych propozycji składu Rady radni nie wnieśli uwag.
Przedstawioną uchwałę przyjęli jednogłośnie.
 
b)    zatwierdzenia  zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia
Do przedstawionych zmian radni nie wnieśli uwag i przyjęli je jednogłośnie.
W tym miejscu Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski podziękował byłej Radzie Społecznej Gminnej Przychodni za przaę i zaangażowanie w rozwiązywaniu problemów tej jednostki.
c)     zmieniającą uchwałę  w sprawie wieloletniego programu
          inwestycyjnego na terenie gminy Osie
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień z czego wynikła koniecznoś zmiany powyższej uchwały.
Radni w/w uchwałę przyjęli jednogłośnie bez uwag.
d)    przystąpienia Gminy Osie do Lokalnej Organizacji Turystycznej „Bory      Tucholskie” oraz zatwierdzenia jej statutu
Następnie radni przyjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie przystąpienia do Organizacji „Bory Tucholskie”. Celem przystąpienia do powyższej Organizacji jest kreowanie pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku naszej Gminy w kraju i zagranicą oraz integracji gmin leżących w obrębie Borów Tucholskich w zakresie turystyki.
 
Ad. 9  
Następnie dyrektorzy poszczególnych szkół z terenu Gminy Osie złożyli informację o działalności podległych im placówek i tak:
1)     Pani Barbara Muszyńska o Szkole Podstawowej Wierzchy i Filii Łążek
2)     Pan Bogusław Wiśniewski o Szkole Podstawowej Brzeziny
3)     Pan Miesała Marek o Zespole Szkół w Osiu
Wszystkie w/w informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad. 10  
Kolejnym , który przedstawił informację na temat występujących zagrożeniach w lasach na terenie   Nadleśnictwa Osie był Nadleśniczy Mieczysław Gawron.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. 11  
Sołtys Dariusz Bocian prosił o przestawienie znaku zakazu zatrzymywania z przed Cukierni w Osiu do samego skrzyżowania.
Pan Bogusław Wiśniewski – poruszył sprawę funkcjonowania kanalizacji w Osiu na ul. Młyńskiej . Od 3 lat mieszkańcy są zalewani chociaż część z nich ma założone zawory burzowe.
Co w tym kierunku robi Urząd Gminy ?
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że sprawa ta zostanie przekazana do Spółki Wodno-Ściekowej w Osiu.
Sołtys Kwasnik Zbigniew – przedstawił niezadowolenie mieszkańców wsi Stara Rzeka z powodu zabrania pojemników naśmieci.
Obecnie śmieci leżą luzem na moście. Zaproponował ustawienie pojemników na odpady niesegregowane.
Poruszył sprawę usytuowania parkingu dla osób zwiedzających okolice jeziora Piaseczno , aby zrobić go bliżej.
Nadleśniczy Mieczysław Gawron – wyjaśnił, że jezioro Piaseczno jest rezerwatem przyrody, a obecny parking jest na byłym lotnisku. Jeszcze rozważy możliwość usytuowania go w innym miejscu.
Dyrektor WPK Stefan Łysek dodał, że jezioro Piaseczno jest rezerwatem , a turyści mogą przejść odcinek 1 km od parkingu.
Dodał, że w sprawie łączenia parków Rada Gminy dmuchała na zimne. W tym miejscu podziękował Radzie i innym instytucjom za wystąpienia do Wojewody w obronie WPK.
 
Ad. 12
Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji  Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył VII Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.
 
 
Protokółowała:                                                   Przewodniczący
Beata Jagła                                                       Rady Gminy Osie
                                                                  Mgr. Roman Waśkowski  
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Beata Jagła (14 lutego 2005)
Opublikował: Dominik Ziółkowski (14 lutego 2005, 10:05:43)

Ostatnia zmiana: Dominik Ziółkowski (15 lutego 2005, 07:50:51)
Zmieniono: poprawka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2258