Protokół nr XXXI/14 z dnia 29 października 2014 r.

Protokół nr XXXI/14

z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu 29 października 2014 r. w godz. od 15.15 do 16.15 w sali  widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

XXXI Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych   w  sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy. W sesji brali udział także zaproszeni goście. 
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych.
5. Informacja Wójta Gminy.
6. Informacja Wójta Gminy Osie o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014. 
7.  Informacja Wójta Gminy oraz opinia Prezesa Sądu Rejonowego w Świeciu o podmiotach wyznaczonych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania prac społecznie użytecznych.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2014-2019,
b) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2014 rok,
c) kreślenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku,
d)  zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
e) obniżenia średniej ceny skupu żyta  przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego,
f) nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Osie działek gruntów położonych w miejscowości Wałkowiska, gmina Osie,
g) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Tucholskiej, w miejscowości Tleń,
h) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radańska, gmina Osie,
i) wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Osie na lata 2015 – 2019.
9. Informacja dot. oświadczeń majątkowych radnych, wójta, sekretarza gminy, skarbnika i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
10. Wolne wnioski i dyskusja.
11. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 3.
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 9.09.2014 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy i oświaty oraz na stronie internetowej BIP-u.
Do protokołu z ostatniej sesji radni nie wnieśli uwag i przyjęli go  jednogłośnie.

Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do radnych czy na dzisiejszej sesji zgłaszają interpelacje.
Radny Janusz Porożyński -  prosił o podwyższenie ogrodzenia (o około 1,5 m) boiska wielofunkcyjnego w Brzezinach. Stwierdził, że obecna wysokość siatki okazuje się za mała, gdyż często zdarza się, że podczas gry piłka wylatuje za boisko i spada m.in. na dach budynku szkolnego. Zamontowanie podwyższenia uniknie nieprzewidzianym wylotom piłki z terenu boiska i konieczności wchodzenia po nią na dach budynku. 

Ad. 5. 
Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami. 
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych uwag .

Ad. 6. 
W kolejnej części posiedzenia Wójt Gminy Osie  przedstawił informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014.
Pan Wójt w skrócie zapoznał obecnych z danymi związanymi m.in. z ilością dzieci i nauczycieli w szkołach, bazą szkół, dowozem uczniów, przeprowadzonymi remontami, wynikami sprawdzianu na koniec VI klasy i egzaminu gimnazjalnego, stypendiami socjalnymi oraz dofinansowaniem kosztów kształcenia pracowników młodocianych.
Wójt Gminy Michał Grabski dodał, że informacja ta jest do wglądu na stronie internetowej BIP Gminy Osie jako załącznik do zarządzenia nr 280/14 Wójta Gminy Osie z dnia 17 października 2014 r.
Do przedstawionej informacji radni nie wnieśli żadnych uwag .

Ad. 7.
W tym punkcie posiedzenia Wójt Gminy zapoznał obecnych z informacją o podmiotach , w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna przez osoby skazane oraz przedstawił opinię Prezesa Sądu Rejonowego w Świeciu w tym temacie.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych uwag .
Powyższa informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 8.
W dalszym punkcie posiedzenia Rada Gminy przystąpiła do podjęcia następujących uchwał:
a) Uchwały nr XXXI/225/14  zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2014-2019
Przewodniczący Rady Gminy  Roman Waśkowski odczytał projekt powyższej uchwały oraz poddał  go pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

b) Uchwały nr XXXI/226/14 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2014 rok
Z treścią powyższej uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący posiedzenia.
Rada Gminy głosowała jednogłośnie za przyjęciem powyższej uchwały.

c) Uchwały nr XXXI/227/14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
Powyższy projekt odczytał Przewodniczący Rady Gminy Osie, po czym poddał go pod głosowanie. 
Za przyjęciem w/w uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.             

d) Uchwały nr XXXI/228/14 w sprawie  zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
Z treścią powyższej uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący posiedzenia. 
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli go  jednogłośnie.

e) Uchwały nr XXXI/229/14 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta  przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
Przewodniczący Roman Waśkowski odczytał projekt powyższej uchwały i poddał go pod głosowanie. 
Za przyjęciem w/w uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

f) Uchwały nr XXXI/230/14 w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Osie działek gruntów położonych w miejscowości Wałkowiska, gmina Osie
Powyższy projekt uchwały odczytał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski, ponieważ nie było pytań poddał go pod głosowanie. Za przyjęciem w/w uchwały radni głosowali jednogłośnie.

g) Uchwały nr XXIV/231/14 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Tucholskiej, w miejscowości Tleń
Z treścią powyższej uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący posiedzenia . 
Przewodniczący Rady Gminy, w związku z zaistnieniem błędu, poprosił radnych, aby poprawili  uchwałę w §4 pkt 6 ppkt g.
Za przyjęciem uchwały  głosowało 14 radnych, 1 radny głosował przeciw.

h) Uchwały nr XXXI/232/14  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radańska, gmina Osie
Powyższy projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy  Roman Waśkowski. W związku z zaistnieniem błędu, podobnie jak w poprzedniej uchwale, przewodniczący Rady Gminy poprosił radnych o poprawienie uchwały w §6 pkt 6 ppkt g. 
Za przyjęciem uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

i) Uchwały nr XXXI/233/14 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Osie na lata 2015 – 2019
Przewodniczący Rady Gminy  Roman Waśkowski odczytał projekt powyższej uchwały oraz poddał  go pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

Ad. 9.
W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poinformował, że dokonał analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Gminy Osie 27 maja br. Oświadczenia majątkowe radni złożyli w ustawowym terminie. Stwierdzone przez przewodniczącego drobne uchybienia w analizowanych oświadczeniach zostały przez radnych poprawione lub uzupełnione. 

W dalszej kolejności  Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski odczytał: 
1) pismo Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, w którym Wojewoda stwierdza, że oświadczenie majątkowe Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy zostały złożone w ustawowym termie. W oświadczeniu Pana Romana Waśkowskiego stwierdzono nieprawidłowość wynikającą z niewykazania funkcji, z którą wiąże się  składanie oświadczenia majątkowego Wojewodzie Kujawsko – Pomorskiemu. 
2) Pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świeciu dotyczące przeprowadzonej weryfikacji oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych gminy Osie oraz pracowników jednostek organizacyjnych gminy. Z pisma tego wynika, że wszyscy zobowiązani złożyli oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie.  Naczelnik urzędu Skarbowego wykazał w piśmie kierowanym do Rady Gminy również drobne uchybienia, które zostały zauważone przez pracowników Urzędu Skarbowego. Uchybienia te zostały poprawione przez zainteresowanych.
Do przedstawionej informacji radni nie wnieśli żadnych uwag.

Ad. 11.
W tym punkcie głos zabrał sołtys  Pan Zbigniew Kwaśnik dziękując Panu Przewodniczącemu, Wójtowi Gminy oraz całej Radzie Gminy Osie, w imieniu społeczności Starej Rzeki, za zaangażowanie i pracę na rzecz sołectwa, a przede wszystkim za odbudowę drogi z Radańskiej do Starej Rzeki.
Ad. 12.
Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad  Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XXXI Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.


   Protokołowała:                                                            Przewodniczący Rady Gminy 

(-)  Magdalena Orłowska                                                           (-)  Roman Waśkowski


Protokół nr XXXI/14 (156kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Orłowska (29 października 2014)
Opublikował: Magdalena Orłowska (14 listopada 2014, 08:47:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 649