Protokół nr XXXII z sesji 27.07.2006

z Sesji Rady Gminy Osie odbytej w dniu 27 lipca  2006 r.  w godz. od   8 00 do 9 30  w sali  posiedzeń Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu
 
XXXII Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 13 radnych co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
Nieobecni radni: Wiesław Nikel, Tkaczyk Jerzy.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
 
Porządek  obrad sesji:
 
1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji
4. Informacja Wójta Gminy
5. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) dokonania zmiany w budżecie Gminy Osie na 2006 r.
   b) zmian w podziale Gminy Osie na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
   c) wyrażenia opinii na temat likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu
   d)przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Osie
7. Informacja z działalności gminnych jednostek OSP
8. Wolne wnioski i dyskusja
9. Zakończenie obrad sesji
 
Ad. 3
 
W dalszej części obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 29.06.2006 r.
Powyższy protokół był wyłożony do publicznego wglądu w biurze insp. ds. obsługi rady gminy.
Przedstawiony protokóły radni przyjęli jednogłośnie.
 
Ad 4
 
W kolejnym punkcie posiedzenia Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji.
Następnie  złożył informację  z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych  uwag .
 
Ad. 5
 
Radni zgłosili następujące interpelacje:
Radny Kater Wojciech – poruszył sprawę zamontowania w Tleniu ul. Czerska przy nowym chodniku w okolicy mostu poręczy. Również prosił o uzupełnienie  brakującego tłucznia na drodze w Szarłacie na zakręcie, który został wypłukany po ostatnich deszczach.
Radny Michał Dombrowski  – prosił, aby zwrócić uwagę na tereny na tzw. Osiedlu Leśnym w Osiu (przy posesji p. Stefan) i przy p. Sołtys, aby je w jakiś sposób zagospodarować .
W tym miejscu pochwalił pomysł usytuowania w Tleniu obelisku poświęconego pamięci Profesora Alfonsa Hoffmanna, ale ma uwagi od turystów, że dobrze by było aby umieści tam również krótki rys historyczny, bo większość z nich nie wie kim był prof. A. Hoffmann.
Radny Roman Waśkowski – prosił, aby wydzielić chociaż  po jednym stanowisku dla osób niepełnosprawnych na parkingu przy Urzędzie Gminy i na rynku przy sklepie „Market” w Osiu.
Radny Michał Dombrowski – prosił, aby chociaż w późniejszym terminie rozważyć możliwość utwardzenia dalszego odcinku drogi od „Strzelnicy” w Osiu w stronę  Warlubia.

Ad. 6
 
W tym punkcie posiedzenia Rada Gminy rozpatrzyła następujące projekty uchwał :

a) Uchwała nr XXXII/172/06 w sprawie dokonania zmiany w budżecie Gminy Osie na 2006 r.
 
Wyjaśnień do w/w projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Michał Grabski. Radni do przedstawionego projektu nie wnieśli uwag i przedstawioną uchwałę przyjęła jednogłośnie.
 
b) Uchwała nr XXXII/173/06 w sprawie  zmian w podziale Gminy Osie na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
Z treścią powyższego projektu uchwały zapoznał obecnych Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski.
Szczegółowych wyjaśnień udzielił Wójt Gminy Michał Grabski.
 
c) Uchwała nr XXXII/174/06 w sprawie wyrażenia opinii na temat likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu
 
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski wyjaśnił sprawa wydania opinii była bardzo wnikliwie analizowana wcześniej przez poszczególne Komisje Rady Gminy, które wydały opinie negatywne w powyższej sprawie.
W związku z tym, że nie było uwag przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie powyższej uchwały. Za przyjęciem głosowało 12 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny się wstrzymał.
 
d) Uchwała nr XXXII/175/06 w sprawie   przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Osie
 
Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że jest to strategia, którą można w przyszłości modyfikować i uaktualniać w miarę potrzeb.
Radni w głosowaniu jawnym powyższą strategię przyjęli. Za przyjęciem głosowało 12 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny się wstrzymał.

Ad. 7
 
W kolejnym punkcie obrad sesji  Rady Gminy Przedstawiciel OSP Nagórski Mirosław przedstawił informację  z działalności gminnych jednostek Ochotniczych  Straży Pożarnych. Informacja stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. 8

Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski – zwrócił uwagę na realizację planów pracy przez poszczególne Komisje Rady Gminy. Przypomniał, że        27 października 2006 r. kończy się kadencja obecnej Rady.
 
Ad. 9

Ze względu na wyczerpanie porządku obrad sesji  Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XXXII Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.
 
 
Protokółowała:                                                     Przewodniczący  
                                                                             Rady Gminy          
Beata Jagła                                                       ( Roman Waskowski)  

metryczka


Wytworzył: Jagła Beata (9 sierpnia 2006)
Opublikował: Dominik Ziółkowski (9 sierpnia 2006, 14:01:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2262