Protokół Nr IX/07 z 26.11.2007 r.

P r o t o k ó ł Nr IX/07

z Sesji Rady Gminy Osie odbytej w dniu 26 listopada 2007 w godz. od 17 00 do 19 30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Osie

IX Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
Nieobecny radny : Nikel Wiesław
W sesji brali udział także zaproszeni goście.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku,
b. dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2007 rok,
c. wprowadzenia opłaty od posiadania psów i sposobu jej poboru
d. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
e. ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet radnym Rady Gminy Osie

7. Wolne wnioski i dyskusja
8. Zakończenie obrad sesji


Ad. 3
W dalszej części obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 30.10.2007 r.
Powyższy protokół był wyłożony do publicznego wglądu w biurze insp. ds. obsługi rady gminy.
Przedstawiony protokóły radni przyjęli jednogłośnie.


Ad. 4
Radny Kazimierz Nastróżny – zwrócił uwagę, że na parkingu Nadleśnictwa przy mogiłach przed Tleniem były ustawione pojemniki na śmieci, a obecnie zostały usunięte. Prosił o ponowne ich ustawienie, ponieważ teraz panuje tam bałagan.
Wyjaśnienia udzielił Wójt Gminy Michał Grabski – Kiedyś znajdowały się tam pojemniki Urzędu Gminy ,a obecnie należące do Nadleśnictwa Osie.
Radny Kazimierz Nastróżny – prosił, aby zwrócić się do Urzędu Pocztowego o umieszczenie skrzynki pocztowej w okolicy ul. Sienkiewicza i ul. Starogardzkiej w Osiu (dodał, że można ją umieścić na posesji Państwa Nastróżnych).
Radny Deinowski Mariusz – poruszył sprawę konkursów, aby organizacje pozarządowe mogły wystosować wnioski w powyższej sprawie.
Wójt Gminy Michał Grabski wyjaśnił, że w/w organizacje mają taką możliwość i mogą składać wnioski. Konkursy są organizowane na różne okazje i można z tego skorzystać. W budżecie gminy Osie można także ująć środki na ten cel , ale wtedy trzeba będzie z czegoś zrezygnować (np. z niektórych inwestycji). Konkursy są także organizowane w sołectwach np. piękne ogrody.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski dodał, że na ten cel były pieniądze, a niektórzy sołtysi nawet nie pofatygowali się rozesłać kurend w danym sołectwie informujących o konkursie
Radny Bocian Jacek – w dniu 11 listopada br. szedł w delegacji, która składała wiązanki z okazji Świętą Niepodległości na mogile zbiorowej znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Osiu i musi stwierdzić, że mogiła ta jest bardzo zniszczona (głównie ogrodzenie, tablica z krzyżem i utwardzenie przy niej wymaga gruntownego remontu). W związku z tym zgłasza interpelację w sprawie przeprowadzenia odnowienia tej mogiły.
Wójt Gminy Michał Grabski – wyjaśnił, że jako Urząd już o tym myślimy i prosiliśmy miejscowego właściciela Zakładu Kamieniarskiego o sporządzenie kosztorysu w/w modernizacji. Także wystosujemy wniosk do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o przydział części środków na ten cel.
Radny Bocian Jacek – prosił o umieszczenie kosz na śmieci na ul. Szkolnej w Osiu pomiędzy posesjami Państwa Cirsan a Lecznicą.
Wójt Gminy zwrócił uwagę , że należy się zastanowić czy rzeczywiści występuje potrzeba , bo później się okaże , że na każdej ulicy będziemy musieli dostawiać kosze. Jak umieścimy tam kosze to trzeba będzie zatrudnić dodatkowe osoby do i opróżniania lub nawet profesjonalną firmę.
Dombrowski Michał – zwrócił się z potanieniem, czy na obchody Święta Niepodległości byli zaproszeni kombatanci.
Przewodniczący Rady Roman Waśkowski wyjaśnił, że obecnie z kombatantów został tylko Pan Ronowski, który jest chory.
Radny Michał Dombrowski – zwrócił uwagę , że niektóre znaki drogowe są podpierane kołkami, co jest bardzo niebezpieczne. Znak prz zakręcie w Osiu przy Kwiaciarni Pana Kujawy (kierunek Tleń) jest także umieszczony za nisko może ktoś w niego uderzyć.
Wójt Gminy Michał Grabski – wyjaśnił, że wystosuje pismo do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu , aby dokonali kompleksowego przeglądu znaków i dososowali je do do odpowiedniej wysokości.
Radny Michał Dombrowski – zwrócił się z pytaniem, czy nasza gmina jest przygotowana do akcji zimowej
Wójt Gminy odpowiedział , że jesteśmy przygotowani.

Ad. 5

Następnie Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji.
Następnie złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych uwag .

Ad. 6

W tym punkcie posiedzenia Rada Gminy podjęła następujące uchwały :
a. Uchwała Nr IX/54/07 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku,
Wójt Gminy Michał Grabski wyjaśnił, że konieczność podjęcia powyższej uchwały jest związana z uwagi RIO do § 2 uchwały w tej samej sprawie podjętej w miesiącu październiku br. , który brzmiał „Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 4, 7, i 10 wyprodukowanych przed 1990 r. stawki podatku zwiększa się o 10 %.
2. Dla pojazdów, określonych w § 1 pkt 1, 4 , 7 i 10 posiadających katalizatory stawki podatku zmniejsza się o 10 % .
RIO twierdzi, że nie można tego określać w %.
W związku z tym, że nie było pytań Przewodniczący Rady poddał pod glosowanie przyjęcie powyższej uchwały.
Radni powyższą uchwałę przejęli jednogłośnie.
b. Uchwała Nr IX/55/07 dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2007 rok,
Wyjaśnień do projektu powyższej uchwały udzielił Wójt Gminy .
W związku z tym, że nie było pytań Przewodniczący Rady poddał pod glosowanie przyjęcie powyższej uchwały.
Radni powyższą uchwałę przejęli jednogłośnie.

c. Uchwała Nr IX/56/07 dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2007 rok,
Podobnie jak do poprzedniego projektu uchwały wyjaśnień udzielił Wójt Gminy.
Rada Gminy wymienioną uchwałę przyjęła jednogłośnie.
d. Uchwała Nr IX/57/07 wprowadzenia opłaty od posiadania psów i sposobu jej poboru
Wójt Gminy wyjaśnił, że od nowego roku podatek od posiadania psów , może być zastąpiony opłatą.
Powyższy projekt odczytał Przewodniczący Rady Roman Waśkowski, ponieważ nie było pytań poddał pod głosowanie. Radni w głosowaniu jawnym przyjęli ją jednogłośnie.
e. Uchwała Nr IX/58/07 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Projekt w/w uchwały przedstawił i poddał pod głosowanie Przewodniczący Rady Roman Waśkowski
Radni do projektu nie wnieśli uwag i powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.

f. Uchwała Nr IX/59/07 ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet radnym Rady Gminy Osie

Projekt w/w uchwały radnym przedstawił Przewodniczący Rady Gminy, zapoznał obecny z rozwiązaniami i jak kształtują się diety radnych w sąsiednich gminach. Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 12 radnych , głosów przeciw nie było, 2 radnych się wstrzymało..

Ad. 7

W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poruszył sprawę planowanego ustanowienia medalu „Za zasługi dla gminy Osie” , który byłby przyznawany dla osób, które np. wyróżniają się w pracy zawodowej, działalności na rzecz gminy itp.
Powyższą propozycję radni przyjęli jednogłośnie.

Ad. 8
Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył IX Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.


Protokółowała:
Beata Jagła

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Waśkowski

metryczka


Wytworzył: Beata Jagła (31 grudnia 2007)
Opublikował: Marek Lejk (4 stycznia 2008, 07:42:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1639