Protokół nr XV/12 z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Protokół nr XV/12

z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu 28 sierpnia 2012 r. w godz. od 15.15 do 16.20 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

XV Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych  w  sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy. W sesji brali udział także zaproszeni goście. 
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osie za I półrocze 2012 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Osie oraz realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a)  zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2012-2016,
   b) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2012 rok,
   c)  boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wierzchy,
   d) aktualizacji „Planu Odnowy Miejscowości Wierzchy na lata 2010-2017”
8. Informacja Prezesa Gminnej Spółki Wodnej z działalności podległej mu jednostki
9. Wolne wnioski i dyskusja
10. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 3.
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu   z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 17.07.2012 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy i oświaty oraz na stronie internetowej BIP-u.
Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag.

Ad. 4.
Radni zgłosili następujące interpelacje:
Radny Łukasz Sowiński:
1) prosił o umiejscowienie luster bezpieczeństwa na drodze powiatowej C-1225 na wysokości wyjazdu z zakładu przerobu drewna Pana Marka Malinowskiego ( przy ulicy Dworcowej w Osiu).  Wyjazd w tym miejscu jest niebezpieczny ze względu na rosnące przy krawędzi drogi duże drzewa,
2) wnioskował o tymczasową naprawę chodnika na ulicy Dolnej w Osiu na wysokości zabudowania o numerze 24. Chodnik na tym odcinku znajduje się tylko po jednej stronie jezdni, jest on w bardzo złym stanie co stwarza zagrożenie dla pieszych.

Radny Jerzy Spychalski – w imieniu mieszkańców Łążka wnioskował o ustawienie znaku  E-4 informującego o drodze z pierwszeństwem przejazdu w kierunku Tlenia przed skrzyżowaniem ulic Szkolna-Tleńska-Cmentarna. W tym miejscu prowadzący pojazdy jadą w kierunku ul. Cmentarnej przecinając drogę z pierwszeństwem przejazdu (mimo tablicy ze znakiem T-6a wskazującej rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie). W uzasadnieniu Pan Spychalski stwierdził, że postawienie tego znaku ułatwi zachowanie właściwego kierunku dla jadących do Tlenia, pozwoli na uniknięcie kolizji i zwiększy bezpieczeństwo pieszych na tym skrzyżowaniu.

Radny Janusz Porożyński wnioskował o zamontowanie lustra bezpieczeństwa przy drodze powiatowej nr C-1225 w miejscowości Grabowa Buchta. Lustro powinno być zamontowane naprzeciwko trzeciego wyjazdu (licząc od strony Świecia) kompleksu domów, gdyż według mieszkańców w tym miejscu wyjazd jest najtrudniejszy.

Radny Lech Różyński- wnioskował o ustawienie znaku informacyjnego o wysokości wiaduktu w kierunku Grzybka (po obu stronach) dla pojazdów przemieszczających się w obu kierunkach.

Radny Jacek Bocian – wnioskował o skierowanie sprawy do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu w sprawie zmiany oznakowania poziomego linii ciągłej na przerywaną na ulicy Dworcowej w Osiu przy budynku Banku Spółdzielczego. Umożliwi to wjazd na parking przed bankiem jadącym z kierunku Osia.

Ad. 5. 
Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz złożył informację z działań podejmowanych  za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu. Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych uwag .
Przy okazji omawiania informacji ze zgłoszonych interpelacji Pan Wójt nawiązał do interpelacji zgłoszonej przez Pana Henryka Jędryczkę dotyczącej ustawienia znaku ograniczającego prędkość na zwężonym odcinku ulicy Mickiewicza w Osiu. Poinformował, że na razie ustawiono znak drogowy ostrzegawczy-zwężenie jezdni, lecz wkrótce zostanie postawiony znak ograniczający prędkość do 30km/h.
W nawiązaniu do interpelacji Pana Lecha Różyńskiego w sprawie ograniczenia prędkości na wybudowaniu pod Starogard od skraju lasu do znaku miejscowości Osie, Pan  Wójt poinformował, że na tym odcinku drogi odbywały się wzmożone kontrole policji, jednak na dłuższą metę to nie poskutkowało. Dodał, że zwróci się do Wydziału Komunikacji w Świeciu       o ustawienie tam znaku ograniczenia prędkości.
Pan Michał Grabski zabrał także głos w sprawie osób poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej. Poinformował, że rodziny te otrzymały już pierwszą pomoc finansową. Zostało utworzone specjalne konto bankowe dla rodzin dotkniętych kataklizmem. Napływa pomoc finansowa m.in. od osób prywatnych, banków spółdzielczych, parafii oraz gmin. Pan Wójt stwierdził, że osoby z zewnątrz są pod wrażeniem pomocnego, bezinteresownego zachowania się ludzi z naszej gminy.
Na zakończenie Wójt Gminy Osie złożył podziękowania dla wszystkich udzielających pomocy    w tych trudnych chwilach.

Ad. 6. 
W tym punkcie obrad Rada Gminy Osie przystąpiła do przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osie za I półrocze  2012 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Osie oraz realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poinformował obecnych, że powyższa informacja była przedstawiana na posiedzeniach Komisji Rady Gminy i przez nie analizowana. Następnie Pan Roman Waśkowski poprosił Wójta Gminy Osie o skrótowe omówienie w/w informacji.
Wójt Gminy Osie – Michał Grabski przestawił zgromadzonym poszczególne dane dot. wykonania budżetu Gminy Osie za I półrocze 2012 r. 
W związku z tym, że nie było uwag Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionej informacji.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła ją jednogłośnie.

Ad. 7.
W dalszym punkcie posiedzenia Rada Gminy przystąpiła do podjęcia następujących uchwał:
a) Uchwały nr XV/94/12 zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2012-2016
Przewodniczący Rady Gminy  Roman Waśkowski odczytał projekt powyższej uchwały oraz poddał  go pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

b) Uchwały nr XV/95/12 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2012 rok
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski.
Radni powyższą uchwałę przyjęli   jednogłośnie.

c) Uchwały nr XV/96/12 w sprawie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wierzchy
Przewodniczący posiedzenia zapoznał obecnych z treścią powyższej uchwały.               
 Rada Gminy głosowała jednogłośnie za przyjęciem uchwały.

d) Uchwały nr XV/97/12 w sprawie zatwierdzenia aktualizacji „Planu Odnowy Miejscowości Wierzchy na lata 2010-2017”
Powyższy projekt odczytał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski, ponieważ nie było pytań poddał go pod głosowanie. Za przyjęciem w/w uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

Ad. 8
W tym punkcie posiedzenia Prezes Gminnej Spółki Wodnej w Osiu Pan Józef Belt przedstawił informacje z działalności podległej mu jednostki.
Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 9.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski w imieniu własnym i radnych skierował podziękowania dla Sołtysów za zorganizowanie tegorocznych dożynek gminnych oraz za przygotowanie festynów w miejscowościach: Tleń, Jaszcz, Wałkowiska, Wierzchy i Pruskie.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzezinach Bogusław Wiśniewski – zabrał głos w sprawie nowo powstałego boiska wielofunkcyjnego w Brzezinach. Cieszy się, że Wójt i Radni podjęli kolejną inicjatywę jaką jest planowana budowa boiska w Wierzchach. Przedstawił obecnym niepokojące zdarzenia jakie mają miejsce na przystanku autobusowym w Brzezinach – gdzie „wyrostkowie” spożywają alkohol po czym niszczą i dewastują przystanek, rozbijają butelki. Pan Wiśniewski zwrócił uwagę, że Policja nie reaguje na jego sygnały z prośbą o interwencje. Zaapelował do Państwa Radnych i do Pana Przewodniczącego Rady o interwencje w tej sprawie.
Dyrektor Przedszkola w Osiu Pani Ewa Mechlińska przytoczyła sytuację jakie miały miejsce na placu zabaw przed przedszkolem, gdzie znajdowała puste butelki po alkoholu i gdzie dochodziło do zniszczeń  urządzeń do zabaw. Poinformowała, że od tamtej pory plac zabaw jest zamykany na weekendy.  Dodała, że zwracała się z prośbą do Policji o interwencje oraz o sprawdzenie monitoringu, lecz to nie doszło do skutku. Stwierdziła, że może od kiedy plac zabaw jest zamykany – Policja inaczej na to spojrzy i będzie uważała ten występek za włamanie.
Wójt Michał Grabski dodał, że nie do końca tak jest, że za obiekt szkolny odpowiada gmina. Jeżeli  byłoby włamanie to dopiero wtedy Policja może interweniować. Nawiązał do sytuacji na przystanku w Brzezinach, stwierdzając, że można poprosić Kierownika Posterunku Policji w Osiu i porozmawiać w tej sprawie. Pan Wójt wszystkie sugestie przekaże Kierownikowi Posterunku.
Pan Bogusław Wiśniewski zaproponował, aby stosować kary pieniężne dla wandali. Nie tylko     w Brzezinach, także w Osiu, co jego zdaniem znacznie poprawi bezpieczeństwo osób i mienia   w godzinach wieczornych i nocnych.


Ad. 10.
Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad  Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XV Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.


Przewodniczący Rady Gminy 

 (-)   Roman Waśkowski

Protokołowała

(-) Michalina Krasucka

Do pobrania:

pobierz>>> (129kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michalina Krasucka (18 września 2012)
Opublikował: Michalina Krasucka (18 września 2012, 14:47:50)

Ostatnia zmiana: Michalina Krasucka (9 listopada 2012, 09:34:30)
Zmieniono: literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1329