Protokół nr X/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Protokół nr X/15

z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu  29 grudnia 2015 r. w godz. od 15.30 do 17.00 w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

X Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski. Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział  15 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy. 
W sesji brali udział także zaproszeni goście. 
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek  obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Uchwalenie budżetu Gminy  na 2016 rok:
  a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  b) przedstawienie opinii komisji stałych o projekcie uchwały budżetowej na rok 2016,
  c) głosowanie nad projektem uchwały.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2016-2020,
  b) dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2015 r.,
  c) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok,
  d) przystąpienia Gminy Osie do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris”.
8. Informacja z działalności stowarzyszenia „Bractwo Czarnej Wody”
9. Wolne wnioski i dyskusja
10. Zakończenie obrad sesji


Ad. 3.
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 20.11.2015 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy i oświaty oraz na stronie internetowej BIP-u.
Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag.

Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do radnych czy na dzisiejszej sesji zgłaszają interpelacje.
Radny Pan Daniel Siewert :
1) prosił o złożenie wniosku do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu o umieszczenie znaku             E-8 z nazwą jeziora „Mukrza” przy drodze powiatowej nr 1211C Tleń – Lniano przy skrzyżowaniu z drogą 1029C Wierzchy – Zdroje. W uzasadnieniu Pan Siewert stwierdził, że ustawienie znaku poprawi znajomość nazwy jeziora, które często nazywane jest błędnie „Mukrz” – jezioro o tej nazwie znajduje się w gminie Cekcyn.
2) wnioskował, aby materiały robocze dla poszczególnych komisji oraz projekty uchwał były dostarczane zainteresowanym radnym nie tylko w formie papierowej, ale również w formie elektronicznej.

Radny Pan Przemysław Siekierkowski wniósł interpelację o następującej treści „proszę o wymianę przepalonych żarówek w lampach w miejscowości Żur na odcinku od posesji p.Sas do mostu na kanale rzeki Wdy. Poza tym proszę o wydłużenie czasu palenia się tych lamp od godz. 16.00 do godz. 7.00 rano”.

Ad. 5. 
Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych uwag.

Ad. 6.
W dalszym punkcie posiedzenia Rada Gminy przystąpiła do uchwalenia Budżetu Gminy na                2016 rok.
a) Z treścią projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r. zapoznał obecnych Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski.
b) Następnie   przewodniczący komisji stałych Rady Gminy zostali poproszeni o przedstawienie opinii o budżecie.
Przewodniczący Komisji Społecznej Jacek Bocian poinformował, że na wczorajszym posiedzeniu komisje obradowały nad projektem budżetu. Stwierdził, że budżet jest stabilny, uwzględniono              w nim realizację zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy. Komisja Społeczna podczas posiedzenia projekt budżetu przyjęła jednogłośnie.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Kozłowska poinformowała, że Komisja nie wniosła zastrzeżeń do budżetu i przyjęła go jednogłośnie.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Wojciech Kater odczytał pozytywną opinię dot. projektu budżetu na 2016 r. Komisje uznały, że realizacja planu zadań inwestycyjnych przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców naszej gminy. Projekt budżetu stwarza możliwość realnych działań dla rozwoju gminy.
Opinia Komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Opinia (463kB) pdf

Przewodniczący Rady Gminy Pan Roman Waśkowski poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2016 r., projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2020 oraz planowany deficyt w projekcie uchwały budżetowej.
Następnie Wójt Gminy  skrótowo omówił projekt budżetu, który szczegółowo był omawiany na posiedzeniach poszczególnych komisji. 
c) Po przedstawieniu opinii komisji stałych Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie Uchwały Nr X/65/15 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok.
Powyższa uchwała została przyjęta przez radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Ad. 7. 
W kolejnej części obrad Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
a) Uchwałę nr X/66/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2016 – 2020
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski odczytał projekt powyższej uchwały.                        Rada Gminy głosowała jednogłośnie za przyjęciem powyższej uchwały. 

b) Uchwałę nr X/67/15 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2015 rok
Powyższy projekt odczytał Przewodniczący Rady Gminy Osie, po czym poddał go pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższej uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

c) Uchwałę nr X/68/15 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok
Przewodniczący Rady Gminy  Roman Waśkowski zapoznał obecnych z treścią powyższej uchwały oraz poddał  ją pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższej uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

d) Uchwałę nr X/69/15 w sprawie przystąpienia Gminy Osie do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris”
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący posiedzenia, ponieważ nie było pytań poddał ją pod głosowanie. 
Za przyjęciem powyższej uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

Ad. 8.
W tym punkcie posiedzenia głos zabrał Pan Józef Malinowski – prezes Bractwa Czarnej Wody, który przedstawił informację z działalności stowarzyszenia dotyczącą m.in. celów Bractwa, wydawanych publikacji, liczby członków, realizacji zadań związanych z V Kongresem Kociewskim, realizowanych projektów i osiągnięć.
Powyższą informację Pan Malinowski przedstawił na prośbę Przewodniczącego Rady Gminy z okazji przypadającego jubileuszu 15-lecia działalności Bractwa.

Ad. 9. 
W tej części Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski w imieniu Rady Gminy podziękował za współpracę w minionym 2015 roku Panu Wójtowi, sołtysom, kierownikom i pracownikom Urzędu Gminy oraz radnym powiatowym. Przypomniał również o spotkaniu samorządowym świąteczno-noworocznym, które odbędzie się w dniu 6.01.2016 r. i życzył wszystkiego najlepszego na Nowy Rok 2016.

Ad. 10.
Ze względu na wyczerpanie tematyki Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył  X Sesję Rady Gminy Osie formułą „zamykam sesję Rady Gminy Osie”.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy 
(-) Roman Waśkowski

Protokołowała
(-) Michalina Wiśniewska

Do pobrania:
Protokół nr X/15 (1318kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michalina Wiśniewska (12 stycznia 2016)
Opublikował: Michalina Wiśniewska (12 stycznia 2016, 13:34:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 406