Ogłoszenie o wyborach na ławników

W związku z upływem kadencji ławników do sądów okręgowych i rejonowych podejmuje się przygotowania do przeprowadzenia wyborów ławników na nową kadencję 2012 - 2015. Zgodnie z art. 162 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych do dnia 30 czerwca 2011 r. kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru. 

Z naszej gminy Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy określił liczbę 2 ławników do Sądu Rejonowego w Świeciu na kadencję 2012-2015. Niezbędne formularze można pobrać nieodpłatnie w Urzędzie Gminy Osie i za pośrednictwem Internetu na stronach internetowych www.osie.pl oraz www.bip.osie.pl

Dokładne informacje można uzyskać i zgłaszać kandydatury w Urzędzie Gminy w Osiu, ul. Dworcowa 6, pokój nr 10.OGŁOSZENIE

W związku z upływem kadencji ławników do sądów okręgowych i rejonowych podejmuje się przygotowania do przeprowadzenia wyborów ławników na nową kadencję 2012 - 2015.

Zgodnie z art. 162 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych do dnia 30 czerwca 2011 r. kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin : prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5) nie przekroczył 70 lat,

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.


Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6) duchowni,

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8) funkcjonariusze Służby Więziennej,

9) radni gminy, powiatu i województwa.


Tryb zgłaszania kandydatów na ławników

I. Zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia.

II. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dołącza się następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

6) do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji ( opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia).

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

7) do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez

obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.


Z naszej gminy Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy określił liczbę 2 ławników do Sądu Rejonowego w Świeciu na kadencję 2012-2015

Niezbędne formularze można pobrać nieodpłatnie w Urzędzie Gminy Osie

i za pośrednictwem Internetu na stronach oznaczonych www.osie.pl oraz www.bip.osie.pl

Dokładne informacje można uzyskać i zgłaszać kandydatury w Urzędzie Gminy w Osiu, ul. Dworcowa 6, pokój nr 10.


Wójt Gminy

Michał Grabski

------------------------------------------------------------------------

Dokumenty i formularze do pobrania znajdują się tutaj Pobierz >>>

metryczka


Wytworzył: Beata Jagła (14 czerwca 2011)
Opublikował: Marek Lejk (14 czerwca 2011, 16:34:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1949