Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 17.09.2020 r.

Osie, dnia 17.09.2020 r.
OGŁOSZENIE
WÓJTA  GMINY  OSIE
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

I. Nazwa i adres jednostki : URZĄD  GMINY OSIE, 86-150 OSIE,  UL. DWORCOWA 6

II. Określenie stanowiska :   ds. księgowości i rozliczania opłat za odpady komunalne

III. Wymagania związanych ze stanowiskiem
Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:
1. niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:
1) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
2) znajomość przepisów prawa : Ordynacji podatkowej, ustawy o rachunkowości, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego,  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia                     18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych.
2. dodatkowe – pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:
1) wykształcenie wyższe, preferowane specjalności: administracja lub ekonomia,
2) doświadczenie w pracy na pokrewnych stanowiskach,
3) wiedza na temat zadań i funkcjonowania samorządu gminnego,
4) umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność sprawnej organizacji pracy, odpowiedzialność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych i pod presją czasu, samodzielność,
5) znajomość zasad funkcjonowania administracji samorządowej,
6) umiejętność obsługi urządzeń biurowych
7) posiadanie prawo jazdy kat. B

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
1. Prowadzenie spraw dotyczących rozliczania opłat za odpady komunalne:
a) prowadzenie ewidencji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przy pomocy programu RAD i rozliczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
b) prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie poboru opłat za gospodarowanie odpadami w tym wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych,
c) sporządzanie zaświadczeń o niezaleganiu w opłatach bądź stwierdzających stan zaległości,
d) współpraca w przygotowywaniu odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań i informacji dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi,
e) analiza stanu kont w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
f) sporządzanie kwartalnych zestawień należności, zaległości i nadpłat na potrzeby sprawozdawczości,
g) współpraca w wykonywaniu niezbędnych sprawozdań finansowych,
h) współpraca z pracownikiem prowadzącym sprawy gospodarki odpadami,
i) przygotowanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami z tytułu opłaty za odpady,
2. Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, w szczególności:
a) prowadzenie obsługi księgowej, sporządzanie przelewów w uzgodnieniu ze Skarbnikiem Gminy,
b) dekretowanie i prowadzenie ksiąg rachunkowych dot. kształcenia pracowników młodocianych, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i depozytów wniesionych w formie gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek w programie FKB+,
c) dokonywanie okresowej weryfikacji operacji dokonywanych na kontach depozytów, kształcenia pracowników młodocianych i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
d) wystawianie not księgowych i prowadzenie ich ewidencji,
e) sporządzanie not korygujących i ich ewidencjonowanie,
f) wystawianie faktur i faktur korygujących w programie FAKTURA+,
g) dokonywanie inwentaryzacji środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz weryfikacji stanu księgowego kont księgowych,
3. Zastępstwo na stanowisku ds. gospodarki odpadami i drogownictwa oraz na stanowisku    ds. księgowości budżetowej podczas nieobecności danego pracownika.
4. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta Gminy, Sekretarza Gminy oraz Skarbnika Gminy.

V. Warunki pracy na stanowisku:
- praca w pełnym wymiarze czasu pracy, z wykorzystaniem sprzętu komputerowego,
- praca ma charakter biurowy, wymaga częstego kontaktu z interesantami,
- praca przeważnie siedząca, jednakże wymagająca wyjazdów w teren,
- konieczność koordynowania wielu spraw jednocześnie,
- pierwsza umowa o pracę może zostać zawarta na czas określony, z możliwością zawarcia w przyszłości umowy o pracę na czas nieokreślony,
- zatrudniona osoba, o której mowa w art.16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem,
- wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania Urzędu Gminy Osie,
- praca wykonywana będzie w Urzędzie Gminy Osie, ul. Dworcowa 6,  I piętro.

VI. W miesiącu poprzedzającym ogłoszenie, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Gminy Osie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

VII.     Wykaz wymaganych dokumentów:
a) list motywacyjny,
b) życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
e) dokumenty potwierdzające staż pracy (mogą być kserokopie),
f) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (mogą być kserokopie),
g) podpisane własnoręcznie przez kandydata oświadczenia o spełnieniu wymagań określonych w art. 6 ust. 1 pkt 1-2, ust. 3 pkt 2-3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2019 r. poz.  1282).

Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów
Wymagane dokumenty  należy składać  w siedzibie Urzędu Gminy Osie, 86-150 Osie, ul. Dworcowa 6, pok. nr 10  lub za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach z dopiskiem:“ Nabór  na  stanowisko ds. księgowości i rozliczania opłat za odpady komunalne” w terminie do 28 września 2020 r. godz. 12 00 .
Za datę złożenia dokumentów uważa się datę wpływu do tut. Urzędu Gminy.
Dokumenty złożone po terminie  nie będą rozpatrywane.

IX. Inne informacje
Po upływie terminu składania dokumentów, określonych w ogłoszeniu o naborze oraz po wstępnej selekcji, w BIP zostanie umieszczona lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni do następnego etapu naboru.  
Selekcja końcowa może się odbyć poprzez przeprowadzenie: testu kwalifikacyjnego lub rozmowy kwalifikacyjnej lub testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.
O terminie i miejscu przeprowadzenia selekcji końcowej kandydaci spełniający wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostaną poinformowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy lub telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.osie.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Osie, ul. Dworcowa 6.


                                                                                                   Wójt Gminy Osie
                                                                                                 /-/ Michał Grabski

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie_o_naborze (1268kB) pdf

Kwestionariusz_osobowy (55kB) plik

Klauzula_informacyjna_RODO (119kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Osie (17 września 2020)
Opublikował: Joanna Troka (17 września 2020, 14:12:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 658