Protokół nr XXIX/14 z dnia 24 czerwca 2014 r.

Protokół nr XXIX/14

z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu 24 czerwca 2014 r. w godz. od 15.15 do 16.25   w sali  widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

XXIX Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w  sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy. 
Nieobecny radny - Różyński Krzysztof.
W sesji brali udział także zaproszeni goście. 
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy Osie
6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego:
    a) Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Osiu,
    b) Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu.
7. Sprawozdanie z działalności finansowej Gminy za 2013 r. i rozpatrzenie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu:
    1) Odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Osie sprawozdaniu  z wykonania budżetu za 2013 rok
    2) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Osie
    3)  Odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osie w sprawie udzielenia absolutorium 
    4)  Dyskusja
    5)  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Osie za 2013 rok
6) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2014-2019,
    b) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2014 rok,
    c) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu,
    d) aktualizacji podziału gminy Osie na okręgi wyborcze,
    e) zawarcia porozumienia pomiędzy gminą Osie i Powiatem Świeckim dotyczącego przekazania zarządzania drogą powiatową, 
    f) wyrażenia woli współtworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Lokalnej grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”,
    g) wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Osie porozumienia na rzecz Obszaru Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Świeckiego.
9. Informacja z działalności Wdeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
10. Wolne wnioski i dyskusja
11. Zakończenie obrad sesji.


Ad. 3.
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 20.05.2014 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy i oświaty oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Osie.
Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag.

Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do radnych czy na dzisiejszej sesji zgłaszają interpelacje.

Radny Henryk Jędryczka - wnioskował w sprawie oczyszczenia głównego kolektora ściekowego, biegnącego pomiędzy ul. Dolną a Kopernika. W związku z jego zabrudzeniem podczas intensywnych opadów deszczu woda wydostaje się na zewnątrz, co grozi podtopieniem niektórych posesji.

Radny Janusz Porożyński–  zgłosił dwie interpelacje :
1) ponowił interpelację z dnia 4 lutego 2014 r. dotyczącą zamontowania lamp przydrożnych podczas przebudowy drogi w miejscowości Wałkowiska. Powyższa interpelacja w dniu 7 lutego 2014 r. została przesłana przez Wójta Gminy Osie do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu. W odpowiedzi – pismo z dnia 26 maja 2014 r. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu poinformował, że oświetlenie uliczne leży w gestii Gminy Osie. Wobec powyższego, mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa na wymienionej drodze Radny uważa za zasadne i konieczne ponowne rozpatrzenie przedmiotowej sprawy. 
2) prosił o wyrównanie drogi gruntowej prowadzącej z miejscowości Brzeziny- centrum na tzw. Brzeziny – Piaski (aż do drogi powiatowej przy stawach z hodowlą pstrąga). Na drodze występują miejscami tak duże koleiny, że samochody haczą podwoziem, co grozi uszkodzeniem pojazdu.

Ad. 5. 
Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Pan Wójt Michał Grabski nawiązał do interpelacji zgłoszonych na ostatniej sesji przez Radnego Wojciecha Katera w sprawie:
1) ponowienia wniosku o zaasfaltowanie odcinka drogi wojewódzkiej Osie – Warlubie pokrytej płytami betonowymi. Wyjaśnił, że pismo w tej sprawie zostało wysłane do Wojewódzkiego Zarządu Dróg ,  w odpowiedzi dyrekcja ZDW wyjaśniła, że widzą potrzebę modernizacji tej drogi, natomiast w bieżącym roku nie będą mogli tego wykonać, ponieważ środki zostały już rozdysponowane.
2) ustawienie znaku kierującego do wjazdu na autostradę przy drodze wojewódzkiej Osie – Warlubie w miejscowości Płochocim i dalej przy skrzyżowaniu dróg 238 i 214. Wójt Gminy Michał Grabski wyjaśnił, że interpelacja została uwzględniona i w najbliższym miesiącu znaki zostaną postawione.

Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych uwag .
Ad. 6. 
W tym punkcie obrad Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

a) Uchwałę nr XXIX/212/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Osiu za 2013 r.
Przewodniczący posiedzenia odczytał oraz poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały Nr XXIX/212/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Osiu za 2013 r. Poinformował, że projekt uchwały jak wszystkie pozostałe projekty uchwał był przedstawiany przez Wójta Gminy na posiedzeniach komisji stałych.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym powyższą uchwałę przyjęła jednogłośnie.

b) Uchwałę nr XXIX/213/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu za 2013 r.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski przedstawił projekt w/w uchwały oraz poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały Nr XXIX/213/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu za 2013 r.
Rada Gminy powyższą uchwałę przyjęła jednogłośnie.

Ad. 7
W kolejnym punkcie Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski zapoznał obecnych    z niżej wymienionymi dokumentami:

1) Uchwałą Nr 10/S/2014 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Osie sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.
W powyższej uchwale Skład Orzekający zaopiniował pozytywnie z uwagami sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Osie za 2013 rok a także ocenił sprawozdanie za zgodne z wymogami ustawy o finansach publicznych.
2)  Wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osie z dnia 24 kwietnia 2014 r. o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Osie.
3) Uchwałą Nr 5/Kr/2014 Składu Orzekającego Nr 2  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Osie za 2013 rok. W uchwale tej Skład Orzekający uznał wniosek Komisji Rewizyjnej jako prawidłowy oraz stwierdził, że  jest  spełnieniem podstawowego wymogu dotyczącego wniosku w sprawie absolutorium, wynikającego z art. 18 a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. 
4) Po zapoznaniu zebranych z w/w opiniami i wnioskiem komisji rewizyjnej Przewodniczący posiedzenia zwrócił się do Radnych czy mają uwagi, zastrzeżenia bądź zapytania. Nad przedstawionymi dokumentami dyskusji nie zanotowano. 
5) W związku z tym, że nie było uwag Przewodniczący posiedzenia poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały nr XXIX/214/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Osie za 2013 rok.
Rada Gminy powyższą uchwałę przyjęła jednogłośnie.
6) Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski odczytał projekt uchwały absolutoryjnej oraz poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały Nr XXIX/215/14 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym powyższą uchwałę przyjęła jednogłośnie.
W tym miejscu Przewodniczący Rady złożył podziękowanie w imieniu swoim i całej Rady Gminy -  Wójtowi Gminy za osobiste zaangażowanie się w wykonanie budżetu oraz za współpracę.


Ad.8

W dalszym punkcie posiedzenia Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

a) Uchwałę nr XXIX/216/14 zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2014-2019 
Do przedstawionego przez Przewodniczącego Rady Gminy projektu uchwały radni nie wnieśli uwag.
Za przyjęciem w/w uchwały  głosowało 11 radnych, głosów przeciw nie było,  3 radnych się wstrzymało.


b) Uchwałę nr XXIX/217/14 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2014 rok
Z treścią powyższej uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący posiedzenia. 
Za przyjęciem w/w uchwały  głosowało 11 radnych, głosów przeciw nie było,  3 radnych się wstrzymało.

c) Uchwałę nr XXIX/218/14  zmieniająca uchwałę w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi  Świeckiemu
Powyższy projekt odczytał Przewodniczący Rady Roman Waśkowski, ponieważ nie było pytań poddał go pod głosowanie. 
Za przyjęciem w/w uchwały  głosowało 11 radnych, głosów przeciw nie było,  3 radnych się wstrzymało.

d) Uchwałę nr XXIX/219/14 w sprawie aktualizacji podziału gminy Osie na okręgi wyborcze
Projekt w/w uchwały przedstawił i poddał pod głosowanie Przewodniczący obrad Roman Waśkowski . 
Radni do projektu nie wnieśli uwag i powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.

e) Uchwałę nr XXIX/220/14 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy gminą Osie i Powiatem Świeckim dotyczącego przekazania zarządzania droga powiatową
Do przedstawionego przez Przewodniczącego posiedzenia projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

f) Uchwałę nr XXIX/221/14 w sprawie wyrażenia woli współtworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Lokalnej grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”
Z treścią powyższej uchwały zapoznał Przewodniczący obrad.
Za przyjęciem uchwały radni głosowali jednogłośnie.

g) Uchwałę nr XXIX/222/14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Osie porozumienia na rzecz Obszaru Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Świeckiego.
Projekt w/w uchwały przedstawił i poddał pod głosowanie Przewodniczący posiedzenia Roman Waśkowski . 
Radni do projektu nie wnieśli uwag i powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.

Ad. 9.
W tym punkcie obrad głos zabrał Pan Witold Guber – Prezes Wdeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Przedstawił informację z działalności organizacji. Wdeckie WOPR działa na plaży  w Tleniu już 6 rok. W ramach swojej pracy stowarzyszenie organizuje m.in. coroczny „Dzień Dziecka”– w tym roku wzięło w nim udział ponad tysiąc osób, zawody sportowe o puchar Przewodniczącego Rady Gminy, turniej piłki plażowej o puchar Wójta Gminy Osie, spływy kajakowe (zimowy i wiosenny), naukę pływania dla dzieci klas II-V Szkoły Podstawowej  a także kursy ratownika I, II i III stopnia. Wdeckie WOPR działa również na jeziorach w Stelchnie i w Nowem. Pan Witold Guber dodał, że starają się o zgodę na zabezpieczenia wód powiatu świeckiego – dzięki czemu mogą uzyskać dotację w kwocie 5.000 zł. - 20.000 zł. 
Radny Sowiński poruszył temat plaży w Grzybku. Zasugerował, że mimo iż jest to plaża dzika warto byłoby zwiększyć patrole z wody, ponieważ jest to miejsce atrakcyjne i często odwiedzane przez turystów i  naszych mieszkańców.

Radny Janusz Porożyński podziękował za trud i zaangażowanie ratowników Wdeckiego WOPR dodając, że jest to praca bardzo trudna i wykonywana przez większość z nich nieodpłatnie. 
Przewodniczący Rady Gminy również podziękował całej załodze za społeczne zaangażowanie.

Ad. 10.
W dyskusji i wolnych wnioskach głos zabrali:
Dyrektor Wdeckiego Parku Krajobrazowego Daniel Siewert, który na ręce Radnych Rady Gminy Osie przekazał publikacje będące efektem projektów unijnych realizowanych przez Park.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzezinach – Bogusław Wiśniewski  – zwrócił uwagę na zamknięcie drogi powiatowej Plewno - Różanna. Dodał, że problem ten drogi dotyczy pośrednio mieszkańców naszej Gminy, którzy jadąc do Bydgoszczy muszą nadrabiać kilometry jadąc przez Bukowiec. Zwrócił tez uwagę, na brak znaku mówiącym o zamknięciu drogi na skrzyżowaniu. 
Rady Powiatowy Andrzej Kowalski – wyjaśnił, że działka należy do kolei. Po zakończeniu prac na tej drodze doszło do wypadku, w którym samochód uszkodził wiadukt. Dodał, że taka sytuacja może potrwać  nawet 1,5 roku.

Ad. 11.
Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad  Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XXIX Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.


         Protokołowała:                                                         Przewodniczący Rady Gminy 

  (-) Magdalena Orłowska                                                           (-)   Roman WaśkowskiProtokół nr XXIX/14 (175kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Orłowska (24 czerwca 2014)
Opublikował: Magdalena Orłowska (4 lipca 2014, 13:50:54)

Ostatnia zmiana: Magdalena Orłowska (18 lipca 2014, 08:45:08)
Zmieniono: literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 912