Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 9 grudnia 2019 r.

Osie, dnia 9.12.2019 r.

OGŁOSZENIE
WÓJTA  GMINY  OSIE
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
 
I. Nazwa i adres jednostki : URZĄD  GMINY OSIE, 86-150 OSIE,  UL. DWORCOWA 6
 
II. Określenie stanowiska :   - ds. księgowości jednostki i rozliczania opłat za odpady komunalne
 
III. Wymagania związanych ze stanowiskiem
 
Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

1. niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:
1)      spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
2)      znajomość przepisów prawa : Ordynacji podatkowej, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego,  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych.

2.  dodatkowe – pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:
1)      wykształcenie wyższe, preferowane specjalności: administracja lub ekonomia,
2)      doświadczenie w pracy na pokrewnych stanowiskach,
3)      wiedza na temat zadań i funkcjonowania samorządu gminnego,
4)      umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność sprawnej organizacji pracy, odpowiedzialność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych i pod presją czasu, samodzielność,
5)      znajomość zasad funkcjonowania administracji samorządowej,
6)      umiejętność obsługi urządzeń biurowych
7)       posiadanie prawo jazdy kat. B
 
IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
 
1. Prowadzenie spraw dotyczących rozliczania opłat za odpady komunalne:
a)      prowadzenie ewidencji i rozliczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
b)      prowadzenie ewidencji opłat przy pomocy oprogramowania komputerowego,
c)      prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie poboru opłat za  gospodarowanie odpadami w tym wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych,
d)      wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w opłatach bądź stwierdzających stan zaległości,
e)      współpraca w przygotowywaniu odpowiednim organom przewidzianych  prawem sprawozdań i informacji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi,
f)       analiza stanu kont w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
g)      współpraca w wykonywaniu niezbędnych  sprawozdań finansowych,
h)      współpraca z pracownikiem prowadzącym sprawy gospodarki odpadami,
i)       przygotowanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami z tytułu opłat za odpady
2. Księgowanie jednostki Urzędu Gminy Osie.
3. Zastępstwo na stanowisku ds. gospodarki odpadami i drogownictwa.
4. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta Gminy, Sekretarza Gminy oraz Skarbnika Gminy.

V. Warunki pracy na stanowisku:
- praca w pełnym wymiarze czasu pracy, z wykorzystaniem sprzętu komputerowego,
- praca ma charakter biurowy, wymaga częstego kontaktu z interesantami,
- praca przeważnie siedząca, jednakże wymagająca wyjazdów w teren,
- konieczność koordynowania wielu spraw jednocześnie,
- pierwsza umowa o pracę może zostać zawarta na czas określony, z możliwością zawarcia                         w przyszłości umowy o pracę na czas nieokreślony,
- zatrudniona osoba, o której mowa w art.16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem,
- wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania Urzędu Gminy Osie,
-  praca wykonywana będzie w Urzędzie Gminy Osie, ul. Dworcowa 6,  I piętro.

VI. W miesiącu poprzedzającym ogłoszenie, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Osie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

VII.     Wykaz wymaganych dokumentów:
a) list motywacyjny,
b) życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
e) dokumenty potwierdzające staż pracy (mogą być kserokopie),
f) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (mogą być kserokopie),
g) podpisane własnoręcznie przez kandydata oświadczenia:
- o spełnieniu wymagań określonych w art. 6 ust. 1 pkt 1-2, ust. 3 pkt 2-3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2019 r. poz.  1282 z późn. zm.).
h) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów
Wymagane dokumenty  należy składać  w siedzibie Urzędu Gminy Osie, 86-150 Osie,
ul. Dworcowa 6, pok. Nr 10  lub za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach z dopiskiem: “ Nabór  na  stanowisko ds. księgowości jednostki i rozliczania opłat za odpady komunalne ” w terminie do  20 grudnia  2019 r. godz. 13:00 .

Za datę złożenia dokumentów uważa się datę wpływu do tut. Urzędu Gminy.
Dokumenty złożone po terminie  nie będą rozpatrywane.

IX. Inne informacje
Po upływie terminu składania dokumentów, określonych w ogłoszeniu o naborze oraz po wstępnej selekcji, w BIP zostanie umieszczona lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni do następnego etapu naboru. 
Selekcja końcowa może się odbyć poprzez przeprowadzenie: testu kwalifikacyjnego lub rozmowy kwalifikacyjnej lub testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

O terminie i miejscu przeprowadzenia selekcji końcowej kandydaci spełniający wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostaną poinformowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy lub telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.osie.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Osie, ul. Dworcowa 6.


ogłoszenie (123kB) pdf

kwestionariusz_osobowy (55kB) plik

klauzula informacyjna RODO.pdf (130kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Osie (9 grudnia 2019)
Opublikował: Łukasz Porożyński (9 grudnia 2019, 12:23:48)

Ostatnia zmiana: Łukasz Porożyński (11 grudnia 2019, 08:07:01)
Zmieniono: aktualizacja kwestionariusza osobowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 778