Protokół nr XXVI/14 z dnia 4 lutego 2014 r.

Protokół nr XXVI/14

z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu 4 luty 2014 r. w godz. od 15.30 do 16.45   w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

XXVI Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych   w  sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy. 
Nieobecny radny: Lech Różyński.
W sesji brali udział także zaproszeni goście. 
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Do zaproponowanego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek, aby zamienić kolejność podpunktów w punkcie 7 w następujący sposób: „a) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania   w formie, posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem  wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, b) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.”

W związku z tym, że nie było uwag  Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie powyższe zmiany porządku obrad. Radni w głosowaniu jawnym powyższą zmianę przyjęli jednogłośnie.Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Informacja sporządzona według stanu na dzień 31.12.2013 r. z zastosowanych ulg należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w trybie uchwały nr IV/16/11 Rady Gminy Osie z dnia 29 marca 2011 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania   w formie, posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem  wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie  dożywiania” na lata 2014-2020,
b) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2014 r.
d) przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą: „Razem ku wiedzy i lepszej przyszłości – Szkoła miejscem optymalizacji szans edukacyjnych wiejskich dzieci” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
8. Sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności komisji stałych Rady Gminy Osie  za 2013 r.
9. Przedłożenie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Osie na 2014 r.
10. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Osie.
11. Wolne wnioski i dyskusja
12. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 3.
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 30.12.2013 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy i oświaty oraz na stronie internetowej BIP-u.
Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag.

Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do radnych czy na dzisiejszej sesji zgłaszają interpelacje.

Radny Janusz Porożyński – Prosił, aby podczas zaplanowanej w budżecie Gminy na 2014 r. przebudowy drogi w miejscowości Wałkowiska uwzględniono zamontowanie na odcinku ok. 150 m dwóch lamp (lub przynajmniej jednej) oświetleniowych przydrożnych. Chodzi o odcinek drogi od przystanku autobusowego przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr C-1225 w kierunku centrum wsi, przy którym rośnie las. Zamontowanie lamp wpłynie na poprawę bezpieczeństwa osób, które chodzą do przystanku autobusowego celem dojazdu do pracy lub szkoły.

Ad. 5. 
Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami. 

Pan Wójt nawiązał do interpelacji zgłoszonych na ostatniej sesji przez:
- Radnego Wojciecha Katera w sprawie :
1) zwrócenia się do Nadleśnictwa Trzebciny o wycięcie drzew lub konarów przy zmodernizowanym odcinku drogi powiatowej Tleń – Łążek. Wójt wyjaśnił, że ta interpelacja została przekazana do Powiatowego Zarządu Dróg.
2) zwrócenia się do Wojewódzkiego Zarządu Dróg o pokrycie asfaltem płyt betonowych na odcinku drogi wojewódzkiej Osie – Warlubie. Wójt Gminy Michał Grabski wyjaśnił, że pismo w tej sprawie zostało wysłane do Wojewódzkiego Zarządu Dróg ,  w odpowiedzi dyrekcja ZDW wyjaśniła, że widzą potrzebę modernizacji tej drogi, natomiast w 2014 roku nie będą mogli tego wykonać, ponieważ środki zostały już rozdysponowane. Planują modernizację drogi  w 2015 roku. 

- Radnego Dawida Warzyńskiego w sprawie   oświetlenia na nowo wybudowanym placu zabaw przy ul. Polnej w Osiu.  Wójt Gminy Osia wyjaśnił, że zwrócił się w tej sprawie do posterunku energetycznego w Osiu i uzgodnił, że dwie lampy (jedna oświetlająca wjazd do dawnej stacji Orlen i druga z miejscowości Stara Rzeka) zostaną zdjęte i zamontowane na istniejących już słupach przy placu zabaw.

Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych uwag .

Ad. 6. 
Pan Wójt  przedstawił  informację sporządzoną według stanu na dzień 31.12.2013 r. z zastosowanych ulg należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w trybie uchwały nr IV/16/11 Rady Gminy Osie z dnia 29 marca 2011 roku
Powyższa informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7.
W dalszym punkcie posiedzenia Rada Gminy przystąpiła do podjęcia następujących uchwał:
a) Uchwały nr XXVI/190/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania   w formie, posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem  wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
Przewodniczący Rady Gminy  Roman Waśkowski odczytał projekt powyższej uchwały oraz poddał  go pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

b) Uchwały nr XXVI/191/14 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 
Z treścią powyższej uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący posiedzenia.
Rada Gminy głosowała jednogłośnie za przyjęciem powyższej uchwały.

c) Uchwały nr XXVI/192/14 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2014 r.
Powyższy projekt odczytał Przewodniczący Rady Gminy Osie, po czym poddał go pod głosowanie. 
Radny Łukasz Sowiński zapytał czy nie powinien być wyjaśniony zapis "bieżące w wysokości 17.704.076,00 zł ". Pan Przewodniczący Roman Waśkowski wyjaśnił, że taki zapis jest poprawny,  bo dalsza treść nie ulega zmianie.
Za przyjęciem w/w uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.             

d) Uchwały nr XXVI/193/14 w sprawie  przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą: „Razem ku wiedzy i lepszej przyszłości – Szkoła miejscem optymalizacji szans edukacyjnych wiejskich dzieci” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 Z treścią powyższej uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący posiedzenia. 
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli go  jednogłośnie.

Ad. 8.
W tym punkcie sesji Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poprosił Przewodniczących poszczególnych Komisji  o przedstawienie sprawozdania z działalności za 2013 r.
Do przedłożonych sprawozdań radni nie wnieśli zastrzeżeń.
Sprawozdania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 9.
W kolejnym punkcie obrad Rada Gminy przyjęła plany pracy Komisji Rady Gminy na 2014 rok. Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady Gminy Osie kolejno przedstawili plany pracy. 
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli je jednogłośnie.
Plany pracy Komisji Rewizyjnej, Komisji Społecznej i Komisji Gospodarczej stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad. 10.
W następnym punkcie posiedzenia Wójt  Gminy Osie  przedstawił sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Osie.
Powyższe sprawozdanie  stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do przedstawionego sprawozdania radni nie wnieśli żadnych  uwag.

Ad. 11.
W tym punkcie obrad głos zabrał Pan Roman Chamier – Ciemiński Prezes Fundacji Gospodarczej Pro Europa, który przedstawił działalność Fundacji. W ramach projektu ma ona pomóc intelektualnie i finansowo powstającym w naszym regionie spółdzielniom socjalnym. Fundacja ma po 320 tys. zł. na założenie spółdzielni, wsparcie pomostowe dla osób fizycznych zakładających spółdzielnię 1500 zł przez 12 miesięcy, ponad 100 tys. zł. na doradztwo i usługi księgowe, prawne, marketingowe dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej, ponad 200 tys. zł. na szkolenia dla chcących przystąpić do spółdzielni, zwroty za udział w targach, mentoring biznesowy, prowadzenie platformy internetowej podmiotów ekonomii społecznej.

Radny Porożyński zapytał od kiedy istnieje fundacja i czy w związku ze swoim działaniem ma jakieś sukcesy na swoim koncie?
Prezes wyjaśnia, że fundacja istnieje od 12 lat i  jest podmiotem ekonomii społecznej prowadzącym działalność gospodarczą. Zgodnie ze statutem 50 % zysku ma obowiązek reinwestować w działalność statutową tj. projekty unijne , szkolenia, warsztaty dla osób, które chcą podwyższyć swoje kwalifikacje. W fundacji jest zatrudnionych 21 osób na umowę o pracę oraz współpracuje z ponad 300 osobami na umowę zlecenie i umowę o dzieło, działa na terenie całego kraju. Dofinansowanie na osobę wynosi ok 20 tys. zł. Jeżeli spółdzielnia utrzyma się minimum rok dotacja nie musi być zwrócona.
P. Sowiński zapytał czy członkami spółdzielni mogą być jedynie osoby bezrobotne? Pan prezes potwierdził, dodając, że mogą być one bezrobotne choćby dwa dni. 
P. Sowiński zapytał czy osoby prawne mogą również założyć spółdzielnie? P. Prezes wyjaśnia, że fundacja pomoże w usługach księgowych, tworzeniu statutu, ale nie otrzymają oni dotacji, ponieważ jest ona przeznaczona tylko dla osób fizycznych. 
Pan Roman Chamier – Ciemińsk dodał, że w naszym województwie jest ok. 15 działających spółdzielni socjalnych.


Ad. 12.
Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad  Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XXVI Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.


   Protokołowała:                                                             Przewodniczący Rady Gminy 
     (-) Magdalena Orłowska                                                                   (-) Roman WaśkowskiProtokół nr XXVI/14 (158kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Orłowska (4 lutego 2014)
Opublikował: Magdalena Orłowska (11 lutego 2014, 14:17:06)

Ostatnia zmiana: Magdalena Orłowska (11 lutego 2014, 14:45:04)
Zmieniono: załączenie wersji pdf

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1153