Protokół nr III/19 z dnia 21 lutego 2019 r.

Protokół nr III/19

z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu  21 lutego 2019 r. w godz. od 15.30 do 17.15 w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

III Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych  w sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
W sesji brali udział także zaproszeni goście.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Informacja sporządzona według stanu na dzień 31.12.2018 r. z zastosowanych ulg należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w trybie uchwały nr IV/16/11 Rady Gminy Osie z dnia 29 marca 2011 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2019-2023,
  b) dokonania zmian w  budżecie gminy Osie na 2019 rok,
  c) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osie w 2019 roku,
  d) funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020,
  e) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Osie,
  f) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy na Uchwałę Nr IX/57/15 Rady Gminy Osie z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
  g) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osie,
  h) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osie oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.,
  i) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dzieci do 7 roku życia i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu w ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  j) szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania,
  k) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
8. Przedłożenie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Osie na 2019 r.
9.  Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Osie za 2018 rok
10.  Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań i z zakresu zwalczania narkomanii w 2018 roku  
11. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie za 2018 r.
12. Wolne wnioski i dyskusja
13. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 3.

W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 20.12.2018 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze ds. obsługi rady gminy oraz na stronie internetowej BIP-u.
Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag.
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (231kB) pdf

Ad. 4.

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do radnych czy na dzisiejszej sesji zgłaszają interpelacje.
Radny Pan Krzysztof Różyński zwrócił się z prośbą o podjęcie działań mających na celu poprawę stanu ulicy Dolnej w Osiu.  Jakość ulicy ze względu na liczne ubytki i zapadnięcia stwarza niebezpieczeństwo   w ruchu i nie zadowala mieszkańców ulicy.

 Radna Pani Mariola Antoszewska wnioskowała o wycięcie przydrożnych krzewów oraz gałęzi drzew przy drodze gminnej od skrzyżowania Miedzno-Brzeziny w kierunku Jaszcza. Gałęzie drzew i krzewy utrudniają rolnikom przejazd dużego sprzętu rolniczego na pola.

Radny Pan Dawid Warzyński
w imieniu mieszkańców osady Starnie prosił o wyrównanie drogi biegnącej przez tą osadę. Po zimie droga jest nierówna, pełna kolein a miejscami prawie nieprzejezdna.

Radna Pani Ewa Czerwińska:
1)  w imieniu mieszkańców sołectwa Miedzno zwróciła się z prośbą o ustawienie tabliczek kierunkowych z numerami posesji. Tabliczki umożliwią służbom ratunkowym czy firmom kurierskim szybsze  i łatwiejsze dotarcie do posesji.
2)  na prośbę kierowcy dowożącego dzieci do szkół wnioskowała o utwardzenie pobocza lub o wykonanie oznakowania poziomego przy wiacie obok posesji Państwa Żurawskich w Miedznie
w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci wsiadających i wysiadających z pojazdu.

 Radny Pan Michał Recki w imieniu rodziców dzieci dojeżdżających do szkoły podstawowej przy ul. Szkolnej w Osiu wnioskował o ustawienie znaku zakazu wjazdu na teren szkoły przy posesji Pani Wesołowskiej. Ustawienie tego znaku usprawni wjazd i wyjazd na teren szkoły.

Ad. 5.

Wójt Gminy Pan Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Pan Wójt nawiązał do interpelacji zgłoszonych na ostatniej sesji przez:
- Radnego Pana Wojciecha Kater w sprawie naprawy poszycia dachowego na wiacie przystankowej przy ul. Czerskiej w Tleniu. Pan Wójt poinformował, że zadanie to zostało wykonane. Odnośnie kolejnej interpelacji dotyczącej ustawienia wiaty na przystanku autobusowym na rynku w Osiu (w kierunku Tleń - Łążek) Wójt Gminy odpowiedział, że zadanie jest w trakcie realizacji. W sprawie wymalowania linii krawędziowej na drodze powiatowej Szarłata – Łążek (od strony chodnika) lub krawężnika bądź zainstalowania na krawężnikach światełek odblaskowych – Pan Wójt poinformował, że Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu wyjaśnił, że w miejscach występowania krawężnika nie maluje się linii krawędziowych.
- Radnego Pana Mariusza Deinowskiego w sprawie umieszczenia lustra na ulicy Ks. Semraua w Osiu, Pan Wójt poinformował, że otrzymał pozytywną odpowiedź od Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu i lustro zostanie zamontowane do końca marca br.
- Radnego Pana Krzysztofa Różyńskiego w sprawie zainstalowania lampy ulicznej na końcu ulicy Dolnej w Osiu przy posesji Państwa Radtke Wójt Gminy wyjaśnił, że nie realizujemy takich pojedynczych zadań, jedynie przy okazji większych projektów można by wykonać to zadanie.

Ad. 6.


Pan Wójt  przedstawił  informację sporządzoną według stanu na dzień 31.12.2018 r. z zastosowanych ulg należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w trybie uchwały nr IV/16/11 Rady Gminy Osie z dnia 29 marca 2011 roku.
Powyższa informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu pobierz>>> (25kB) pdf

Ad. 7.

W dalszym punkcie sesji Rada Gminy przystąpiła do podjęcia następujących uchwał:

a)    Uchwała nr III/17/19 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata
2019-2023

Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poinformował obecnych, że wszystkie projekty uchwał  były przedstawiane przez Wójta Gminy i szczegółowo omawiane na posiedzeniach Komisji.  Przewodniczący Komisji Gospodarczej Pan Dawid Warzyński i Społecznej – Pan Jacek Bocian poinformowali, że projekt uchwały został pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowany na posiedzeniach komisji.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Kater odczytał projekt powyższej uchwały, radni nie wnieśli uwag i  przyjęli ją  jednogłośnie.
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (247kB) pdf

b)    Uchwała nr III/18/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2019 rok.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Kater odczytał projekt powyższej uchwały. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Społecznej poinformowali, że projekt uchwały został pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowany na posiedzeniach komisji. Radni nie wnieśli uwag i  w głosowaniu jawnym przyjęli ją  jednogłośnie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (237kB) pdf

c)    Uchwała nr III/19/19 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osie w 2019 roku
Projekt powyższej uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Kater. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Społecznej poinformowali, że projekt uchwały został pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowany na posiedzeniach komisji.
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (253kB) pdf

d)    Uchwała nr III/20/19 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020

Wiceprzewodniczący Rady Gminy  zapoznał obecnych z treścią powyższej uchwały.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Społecznej poinformowali, że projekt uchwały został pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowany na posiedzeniach komisji.
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (233kB) pdf

e)    Uchwała nr III/21/19 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Osie
Wiceprzewodniczący Rady Gminy  zapoznał obecnych z treścią powyższej uchwały.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Społecznej poinformowali, że projekt uchwały został pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowany na posiedzeniach komisji.
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (240kB) pdf

f)  Uchwała nr III/22/19 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego    w Bydgoszczy skargi Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy na Uchwałę Nr IX/57/15 Rady Gminy Osie z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Kater przedstawił projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Społecznej poinformowali, że projekt uchwały został pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowany na posiedzeniach komisji.
Za przyjęciem powyższej uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu pobierz>>> (281kB) pdf

g) Uchwała nr III/23/19 w sprawie  ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osie
Z treścią powyższej uchwały zapoznał obecnych Wiceprzewodniczący Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Społecznej poinformowali, że projekt uchwały został pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowany na posiedzeniach komisji.
Za przyjęciem powyższej uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu pobierz>>> (252kB) pdf


h)  Uchwała nr III/24/19 w sprawie  ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osie oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
Projekt powyższej uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Kater. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Społecznej poinformowali, że projekt uchwały został pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowany na posiedzeniach komisji.
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (256kB) pdf

i)  Uchwała nr III/25/19 w sprawie  podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dzieci do 7 roku życia i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu w ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Wiceprzewodniczący Rady Gminy  zapoznał obecnych z treścią powyższej uchwały.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Społecznej poinformowali, że projekt uchwały przedstawiony przez Kierownik GOPS został pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowany na posiedzeniach komisji.
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (276kB) pdf

j)  Uchwała nr III/26/19 w sprawie  szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
Wiceprzewodniczący Rady Gminy  zapoznał obecnych z treścią powyższej uchwały.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Społecznej poinformowali, że projekt uchwały przedstawiony przez Kierownik GOPS został pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowany na posiedzeniach komisji.
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (277kB) pdf

k) Uchwała nr III/27/19 w sprawie  obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
Projekt powyższej uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Kater. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Społecznej poinformowali, że projekt uchwały został pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowany na posiedzeniach komisji.
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (241kB) pdf

Ad. 8.


W kolejnym punkcie sesji Rada Gminy przyjęła plany pracy na 2018 r., które przedstawili przewodniczący poszczególnych Komisji stałych Rady Gminy Osie. Radni w głosowaniu jawnym przyjęli je jednogłośnie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu.
Plany pracy Komisji Rewizyjnej, Komisji Społecznej i Komisji Gospodarczej stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Plan pracy Komisji Gospodarczej (101kB) pdf
Plan pracy Komisji Społecznej (358kB) pdf
Plan pracy Komisji Rewizyjnej (302kB) pdf


Ad. 9.

W następnym punkcie posiedzenia Wójt  Gminy Osie  przedstawił sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Osie za 2018 rok.
Do przedstawionego sprawozdania radni nie wnieśli żadnych  uwag.
Powyższe sprawozdanie  stanowi załącznik do niniejszego protokołu pobierz>>> (356kB) pdf

Ad. 10.

W tym punkcie posiedzenia Wójt  Gminy Osie  przedstawił sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań i raportu z zakresu zwalczania narkomanii w 2018 roku.
Do  przedstawionego sprawozdania również nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń.
Powyższe sprawozdanie  stanowi załącznik do niniejszego protokołu. pobierz>>> (1063kB) pdf

Ad. 11.

W dalszym punkcie sesji Wójt Gminy przystąpił do omówienia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie za 2018 r.  Do przedstawionego sprawozdania radni nie wnieśli żadnych  uwag .
W/w sprawozdanie  stanowi załącznik do niniejszego protokołu. pobierz>>> (180kB) pdf

Ad. 12.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że pierwszy raz gościmy na sesji Pana Jacka Chmarzyńskiego - radnego wojewódzkiego.  Wyraził nadzieję, na owocną współpracę.
Głos zabrał Pan Jacek Chmarzyński, który w pierwszej kolejności podziękował za obdarzenie go zaufaniem. Obiecał dobrze  reprezentować naszą gminę i jak najwięcej zrobi dla naszej społeczności i regionu. Poinformował, że   został wybrany na wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jako radny chciałby zająć się nową strategią rozwoju dla rolnictwa. Nawiązał do tematu zdrowej żywności.
Przewodniczący posiedzenia podziękował Panu Chmarzyńskiemu za wypowiedź i liczy na bliską współpracę.
Następnie głos zabrał Pan Andrzej Kowalski – radny powiatu, który swoją wypowiedź rozpoczął od podziękowań za oddane głosy w wyborach. Poinformował, że wchodzi w skład Komisji Infrastruktury.
Uznał, że z perspektywy powiatu Gmina Osie jest jedną z lepiej skomunikowanych gmin. Podjął temat przebudowy drogi Lniano-Brzemiona, jakości usług Nowego Szpitala w Świeciu i szkół ponadgimnazjalnych w Świeciu.

Ad. 13.

Ze względu na wyczerpanie tematyki Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył III Sesję Rady Gminy Osie formułą „zamykam III sesję Rady Gminy Osie”.

Na tym protokół zakończono.

Do pobrania:

Protokół nr III/19 (2672kB) pdf

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Roman Waśkowski 

Protokołowała
(-) Michalina Wiśniewska


metryczka


Wytworzył: Michalina Wiśniewska (6 marca 2019)
Opublikował: Michalina Wiśniewska (6 marca 2019, 12:10:42)

Ostatnia zmiana: Michalina Wiśniewska (8 marca 2019, 11:18:34)
Zmieniono: dodanie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 350