Protokół nr IV z sesji 30.04.2003

 

PROTOKÓŁ Nr IV/03
 
z Sesji Rady Gminy Osie odbytej w dniu 30 kwietnia 2003  w godz.
 od 15:15 do  18:30 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu
 
 
IV Sesję Rady Gminy w Osiu otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
Nieobecny radny: Henryk Jędryczka
W sesji brali udział także zaproszeni goście. Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
 
Porządek  obrad sesji:
1.     Otwarcie obrad sesji
2.     Stwierdzenie quorum
3.     Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji
4.     Informacja Wójta Gminy
5.     Informacja Przewodniczącego Rady Gminy
6.     Zgłaszanie interpelacji
7.     Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok
a)     dyskusja
b)    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu
8.     Podjęcie uchwał w sprawach:
a)     uchwalenia Statutu Gminy Osie
b)    dokonania zmian dochodów i wydatków budżetu gminy
c)     wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie Gminy Osie obowiązku ustalania osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu
d)    wyrażenia opinii dot. zmniejszenia ilości i rodzajów usług świadczonych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świeciu
e)     wynagrodzenia Wójta Gminy
9.   Informacja Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu
10. Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu
11. Wolne wnioski i dyskusja
12. Zakończenie obrad sesji

Ad. 3
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 26.02.2003 r.
Powyższe protokóły były wyłożone do publicznego wglądu w biurze insp. ds. obsługi rady gminy.
Przedstawiony protokóły radni przyjęli jednogłośnie.
 
Ad 4  
W kolejnym punkcie posiedzenia Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał na ostatniej sesji.
Następnie  złożył informację  z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Radni nie wnieśli żadnych  uwag do przedstawionych informacji.
 
Ad. 5  
W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski – Po informował, że brał udział:
- w spotkaniu przewodniczących rad powiatu świeckiego,
- w spotkaniach na terenie gminy
Otrzymał następujące pisma:
- Komendy Powiatowej Policji w sprawie ewidencji skupu złomu metali kolorowych,
- Szkolenia przewodniczących rad gmin i komisji rewizyjnych
 
Ad. 6  
Radni nie zgłosili żadnych interpelacji.
 
Ad. 7  
W tym punkcie posiedzenia Rada Gminy przystąpiła do udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy .
a)     Przed podjęciem uchwały w powyższej sprawie Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za 2002 rok wszyscy radni otrzymali z odpowiednim wyprzedzeniem. Przed obecną sesją wszystkie Komisje Rady Gminy odbyły posiedzenia, na których rozpatrzyły powyższe sprawozdanie  i wydały pozytywne opinie w przedmiotowej sprawie.
      Dodał, że Komisja   Rewizyjna  w dniu 25 marca 2003 r. przyjęła wniosek o udzielenie absolutorium , który   następnie przekazał Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy do  zaopiniowania . W związku z powyższym zapoznał obecnych z uchwałami   Składu Orzekającego Nr 2:
     Uchwałą Nr 33 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta       
     sprawozdaniu za 2002 r. z wykonania budżetu gminy oraz wykonania innych
     planów finansowych
     Uchwałą Nr 33A dotyczącą zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w
     sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2002.
    
     Następnie Wójt Gminy Michał Grabski skrócie przypomniał dane zawarte
     w sprawozdaniu .
     Przedstawił największe problemy w realizacji  dochodów i wydatków.
     Podziękował również byłym członkom Zarządu Gminy za pracę w      Zarządzie podkreślając, że to ich udział także przyczynił się do tego, że
     obecnie Komisje wydały pozytywne opinie w sprawie wykonania budżetu.
b)    W związku z tym, że nie było więcej  uwag przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie Uchwały Nr IV/25/03 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osie.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym powyższą uchwałę przyjęła jednogłośnie.
W tym miejscu Przewodniczący Rady złożył podziękowanie w imieniu swoim i całej Rady Gminy Wójtowi Gminy i członkom Zarządu Gminy poprzedniej kadencji za dotychczasową pracę i życzył dalszych sukcesów w pracy zawodowej.
 
Ad. 8
 
W tym punkcie obrad Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
 
a)    Uchwała Nr IV/26/03 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osie
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że obecna zmiana Statutu jest związana z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustaw. Projekt Statutu był uzgadniany z radcą prawnym.
Do przedstawionego projektu nie wniesiono uwag.
Za przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny się wstrzymał.
 
b)    Uchwała Nr IV/27/03 w sprawi dokonania zmian dochodów i wydatków budżetu gminy
Skarbnik Gminy Andrzej Sitkiewicz – wyjaśnił, czego dotyczą poszczególne zmiany w dochodach i wydatkach.
Radni w głosowaniu jawnym w/w uchwałę przyjęli jednogłośnie.
 
c)     Uchwała Nr IV/28/03 w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie Gminy Osie obowiązku ustalania osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu
 
Do przedstawionego projektu uchwały nie było uwag i radni w głosowaniu jawnym przyjęli ją jednogłośnie.
 
d)    Uchwała Nr IV/29/03 w sprawie wyrażenia opinii dot. zmniejszenia ilości i rodzajów usług świadczonych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świeciu
 
Przewodniczący Rady  Roman Waśkowski – stwierdził, że jest to  problem b. trudny i był analizowany przez wszystkie Komisje Rady Gminy, które w większości poztywnie.  
e)      Uchwała Nr IV/30/03 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że obecna zmiana uchwały jest głównie związana z koniecznością ustalenia dodatku specjalnego dla Wójta w wysokości od 20% do 40 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Powyższy projekt uchwały analizowały wszystkie Komisje Rady i w związku z tym zaproponowano:
Przewodniczący Rady Gminy zgodnie z projektem uchwały:
a)  wynagrodzenie zasadnicze     -  3.454,00 zł.
b) dodatek za wysługę lat          - 587,18 zł.
c) dodatek funkcyjny                - 1.000,00 zł.
d) dodatek specjalny  20 %        - 890,80 z
Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego:
Wynagrodzenie zasadnicze : 3.500,00 zł.
Komisja Ochrony Środowiska, Ekologii, Rolnictwa i Leśnictwa
Zgodnie z projektem uchwały,
Komisja Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych
Wynagrodzenie zasadnicze: 3.500,00 zł.
Komisja Kultury, Sportu i Porządku Publicznego
Wynagrodzenie zasadnicze: 3.454,00 zł.
Dodatek specjalny 25 %
W związku z powyższym, że było kilka propozycji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie następujących zmian:
-         wynagrodzenie zasadnicze 3.500,00 zł.
za głosowało 3 radnych,
-         dodatek specjalny w wysokości 25 % wynagrodzenia zasadniczego.
za glosowało 8 radnych,
-         pozostawić bez zmian zgodnie z projektem uchwały
za głosowało 3 radnych.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały z naniesioną poprawką.
Radni w głosowaniu jawnym powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.
 
Ad. 9  
W dalszej części obrad  Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu  Mirosława Pietryka przedstawiła informację o stanie bezrobocia w powiecie świeckim z wyszczególnieniem gminy Osie. Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radna Halina Malinowska – zwróciła się z zapytaniem, czy pracownik PUP może raz w miesiącu przyjechać do Osia.
Pani Mirosława Pietryka – stwierdziła, że do Świecia rza w miesiącu przyjeżdżają osoby, które mają prawo do zasiłku, w PUP brakuje etatów Organizacyjnie nie są wstanie tego wykonać.
Radna Malinowska Halina – następnie zwróciła się z pytaniem, czy pracownik urzędu gminy może obsłużyć tych bezrobotnych ?
Pani Mirosława Pietrtyka – stwierdził, że nie chce oceniać pracy pracowników urzędów gminy, ale jak kontrolują to wyniki tej kontroli są różne.
Sprawę przyjazdu pracowników jeszcze przemyśli, ale jest to sprawa b. trudna, chyba, że wszystkie osoby stawią się do podpisu w ciągu godziny.
Postawi ten problem na Radzie zatrudnienia.
Przewodniczący Rady Gminy – dodał, że dla tych osób będzie  dużo łatwiej przyjechać do Osia na konkretną godzinę.
Radny Krzysztof Otlewski – stwierdził, że pracownik PUP będzie mógł w ciągu 1 dnia załatwić więcej gmin.
Pani Mirosława Pietryka – stwierdziła, że przemyśli to i  uzgodni z Wójtem.
Radny Wojciech Kater – w sprawie rzetelności pracowników urzędów gmin to nie widzi problemu.
Radny Krzysztof Otlewski – dodał,  że oni dokładnie znają poszczególne osoby.
Radny Michał Dombrowski – zwrócił się z pytaniem, czy PUP przesyła do gmin informacje o wolnych miejscach pracy ?
Pani Mirosława Pietryka – stwierdziła, że praktycznie nie ma wolnych miejsc pracy. Jak są 3-4 oferty pracy to jest dużo. Osoby mobilne b. szybko znajdą pracę.
Obecnie likwiduje się zasiłki przedemerytalne a w ich miejsce można zatrudnić absolwentów.
Radny Michał Dombrowski – dodał, że nić się nie zmieni dopóki nie obniży się podatków i nie stworzy się ułatwień dla przedsiębiorców np. zmiana przepisów. Prosił, aby Pani Kier. PUP naciskała na Ministerstwo o uproszczenie przepisów.

Ad. 10  
Następnie Pani Felczykowska Mirosława Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu złożyła informację z pracy podległego jej ośrodka.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionej informacji.
Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 11  
Radny Powiatowy Zimniak Paweł – wyjaśnił , że odnośnie ograniczenia usług świadczonych przez SPZOP w Świeciu sprawa ta będzie rozpatrywana przez Radę Powiatu na sesji w maju , ponieważ dwie rady nie dostarczyły opinii. Jest nadzieja, że pielęgniarki utworzą spółkę i przejmą te usługi. Zapewnia wszystkich, że jako Rada Powiatu napewno poważnie podejdą do sprawy i dojdzie do kompromisu. Sprawa jest b. trudna, ponieważ szpital jest b. zadłużony.
Radny Wojciech Kater – prosił, aby powiadomić cały powiat jak wygląda sytuacja finansowa szpitala przy pomocy pracy, ponieważ mieszkańcy nie orientują się w sytuacji.
Radny Powiatowy Andrzej Kowalski – dodał, że zadłużenie szpitala wynosi 2/3 jego budżetu.
Przewodniczący Rady Roman Waśkowski – poinformował, że Proboszcz Parafii w Łążku w miesiącu listopadzie odprawi uroczystą mszę na, którą zapracz samorząd gminny.
 
Ad. 12  
Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji  Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył IV Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.
 
 
Protokółowała:                                                   Przewodniczący
Beata Jagła                                                       Rady Gminy Osie
                                                                  Mgr. Roman Waśkowski 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Beata Piotrowska (14 lutego 2005)
Opublikował: Dominik Ziółkowski (14 lutego 2005, 09:15:45)

Ostatnia zmiana: Dominik Ziółkowski (15 lutego 2005, 08:11:24)
Zmieniono: poprawka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2107