Protokół nr XXVI z sesji 29.12.2005

Protokół  Nr XXVI/05
 
z Sesji Rady Gminy Osie odbytej w dniu 29 grudnia  2005 r.  w godz. od   10:15 do 11:00 w sali posiedzeń  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu
 
XXVI Sesję Rady Gminy w Osiu otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 13 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
Nieobecni radni: Mirosława Gzella, Wiesław Nikel.
W sesji brali udział także zaproszeni goście. Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
 
 
Porządek  obrad sesji:
 
1.     Otwarcie obrad sesji
2.     Stwierdzenie quorum
3.     Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji
4.     Informacja Wójta Gminy
5.     Zgłaszanie interpelacji przez radnych
6.     Podjęcie uchwał w sprawach:
a)     odwołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
b)    dokonania zmiany w budżecie Gminy Osie na 2005 r.
7. Wolne wnioski i dyskusja
8 .Zakończenie obrad sesji
 
Ad. 3  
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 9.12.2005 r.
Powyższy protokół był wyłożony do publicznego wglądu w biurze insp. ds. obsługi rady gminy.
Przedstawiony protokóły radni przyjęli jednogłośnie.
 
Ad. 4  
W kolejnym punkcie posiedzenia Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał  na ostatniej sesji.
Następnie  złożył informację  z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych  uwag .
 
Ad. 5  
Radni nie zgłosili żadnych interpelacji.
 
Ad. 6  
W tym punkcie posiedzenia Rada Gminy podjęła następujące uchwały :
a)    Uchwała Nr XXVI/145/05 w sprawie odwołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  ,
Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski  informując jednocześnie, że powodem odwołania Pani Wandy Osińskiej jest jej przejście na emeryturę.
Radni w głosowaniu jawnym powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.
Następnie Wójt Gminy Michał Grabski złożył podziękowanie Pani Wandzie Osińskiej za lat wspólnej pracy, na stanowisku Kierownika USC pracowała 35 lat. Przyjeżdżała jak była taka potrzeba  w soboty, a nawet w niedziele udzielała ślubów i nikomu nie odmawiała Wyjaśnił także, że na jej miejsce nie będzie zatrudniał nowego kierownika, będzie ją zastępowała obecna Pani zastępca kierownika USC Alicja Kania.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Roman Wałkowski odczytał pismo jaki skierowała do Pani Wandy Osińskiej pracowniczka Urzędu Wojewódzkiego która z nią współpracowała. Na koniec złożył podziękowania i kwiaty na ręce Pani W. Osińskiej w imieniu samorządu gminy Osie.
Natomiast Pani Wanda Osińska złożyła podziękowanie za długoletnią współpracę z radnymi i sołtysami.
W dalszej kolejności obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały Nr XXVI/145/05. Radni w głosowaniu jawnym przyjęli ją jednogłośnie.
 
b)    Uchwala Nr XXV/146/05 w sprawie dokonania zmiany w budżecie Gminy Osie na 2005 r.
Szczegółowych wyjaśnień czego dotyczą poszczególne zmiany dochodów i wydatków budżetu gminy Osie udzielił Wójt Gminy Michał Grabski.
Projekt powyższej uchwał przedstawił Przewodniczący Rady Gminy, ponieważ nie było pytań poddał ją pod głosowanie.
Rada Gminy przedstawioną uchwałę przyjęła jednogłośnie.
 
Ad. 7
W dyskusji i wolnych wnioskach głos zabrali:
Wójt Gminy Michał Grabski – zaproponował, aby wszyscy chętni mogli skorzystać z kalendarza Wdeckiego Parku Krajobrazowego w Osiu, który był finansowany ze środków GFOŚiGW . Jest to reklama naszego krajobrazu i regionu.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski – złożył  podziękowania za miniony roku i życzył powodzenia w przyszłym 2006 roku wszystkim obecnym na sesji.
 
Ad. 8  
Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji  Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XXVI Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.


Protokółowała:                                          Przewodniczący Rady Gminy 
  BeataJagła                                                   (Roman Waśkowski)   
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Beata Jagła (28 lutego 2006)
Opublikował: Dominik Ziółkowski (28 lutego 2006, 09:40:49)

Ostatnia zmiana: Dominik Ziółkowski (9 sierpnia 2006, 13:24:16)
Zmieniono: poprawka nazwy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2444