Obwieszczenie Starosty Świeckiego z dnia 10 lipca 2019 r.

Świecie, 10 lipca 2019 r.
AB.6740.2.O.1127.2019

O B W I E S Z C Z E N I E
S T A R O S T Y    Ś W I E C K I E G O          

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 tekst jednolity) oraz na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 j.t.) zawiadamiam
o wydaniu w dniu 9 lipca 2019 r. decyzji nr 6/2019
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Radańska”,
gmina Osie, województwo kujawsko-pomorskie.          

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest również decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości na potrzeby inwestycji.

Wnioskowana inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych podanych poniżej (przed nawiasem – działki przed podziałem, w nawiasach – numery działek po podziale, tłustym drukiem – działki przeznaczone pod budowę drogi): w obrębie ewidencyjnym Radańska, jednostce ewidencyjnej Osie:
działki bez podziału: 104 (ark. 1),
działki podzielone: 5163/4 (ark. 2) (5163/5, 207, 5163/6), 5193/1 (ark. 2) (208, 5193/2).
Ponadto wnioskowana inwestycja prowadzona będzie na terenie działki o nr 83 (ark. 1) w obrębie ewidencyjnym Radańska, jednostce ewidencyjnej Osie, z której korzystanie będzie ograniczone z uwagi na jej czasowe zajęcie w związku robotami drogowymi polegającymi na włączeniu projektowanej drogi do drogi gminnej nr 030110C.

Informuję, że strony postępowania oraz społeczeństwo mogą zapoznać się z wyżej wymienioną decyzją w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Świeciu przy ul. Hallera 9 w pokoju nr 219.

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, za pośrednictwem Starosty Świeckiego w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości: w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Świeciu i Urzędzie Gminy Osie, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Świeciu i Gminy Osie.

Z up. Starosty Świeckiego
Kierownik
Wydziału Architektury i Budownictwa
inż. Justyna Schmidt

metryczka


Wytworzył: Marek Lejk (12 lipca 2019)
Opublikował: Marek Lejk (12 lipca 2019, 08:05:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 232