Protokół nr III z sesji 26.02.2003

 

PROTOKÓŁ Nr III/03
 
z Sesji Rady Gminy  Osiu odbytej w dniu 26 lutego 2003  w godz.
 od 15:15 do  18:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu
 
 
III Sesję Rady Gminy w Osiu otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 15 radnych co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
W sesji brali udział także zaproszeni goście. Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
 
Porządek  obrad sesji:
1.     Otwarcie obrad sesji
2.     Stwierdzenie quorum
3.     Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji
4.     Informacja Wójta Gminy
5.     Informacja Przewodniczącego Rady Gminy
6.     Zgłaszanie interpelacji
7.     Uchwalenie Budżetu Gminy na 2003 rok:
a)     odczytanie projektu uchwały budżetowej
b)    odczytanie opinii komisji stałych , w tym Komisji Finansów
c)     głosowanie nad projektem uchwały
8.     Podjęcie uchwał w sprawach:
a)     przeznaczenia do sprzedaży działki nr 77/15 o pow. 4,91 ha KW Nr 32524 położonej w miejscowości Tleń, stanowiącej własność Gminy Osie
b)    przeznaczenia do dzierżawy na okres 10 lat (lub sprzedaży) działki nr 146 o pow. 0,77 ha  KW NR 31596 położonej w miejscowości Wierzchy
c)     przeznaczenia do sprzedaży działki 323/1 o pow. 0,76.92 ha  KW Nr 31589 położonej w miejscowości Osie – Stary Tartak
d)    przeznaczenia do sprzedaży działki nr 48/13 o pow. 0,92.74 ha KW Nr 34913 położonej w miejscowości Pruskie
e)     przeznaczenia do sprzedaży działki nr 113 o pow. 0,81 ha KW Nr 29115 położonej z miejscowości Miedzno
f)      zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
g)     gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
h)     ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami pracujących w placówkach oświatowych podległych Samorządowi
i)       ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osiu
j)       zatwierdzenia taryf
k)     odwołania Skarbnika Gminy
l)       powołania Skarbnika Gminy
9.   Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Gminy
10. Wolne wnioski i dyskusja
11. Zakończenie obrad sesji
 
Ad. 3
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 11.12.2002 r. Powyższe protokóły były wyłożone do publicznego wglądu w biurze insp. ds. obsługi rady gminy. Przedstawiony protokóły radni przyjęli jednogłośnie.
 
Ad 4  
W kolejnym punkcie posiedzenia Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał na ostatniej sesji. Następnie  złożył informację  z działań podejmowanych za okres między sesjami. Powyższe informacje stanowią załącznik do niniejszego protokołu. Radni nie wnieśli żadnych  uwag do przedstawionych informacji.
 
Ad. 5  
W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski –  Po informował, że brał udział w zebraniach sołeckich, odbiorze oczyszczalni. Zapoznał obecnych z nowymi przepisami dotycz. Składania oświadczeń majątkowych. W dalszej części posiedzenia ze względu na to, że radny Michał Dombrowski nie brał udziału w ostatniej Sesji Rady Gmin poprzedniej kadencji Przewodniczący Rady Gminy złożył mu podziękowanie za działalność społeczną i wręczył upominek książkowy.
 
Ad. 6
Radni zgłosili następujące interpelacje: Radny Krzysztof  Otlewski – mieszkańcy ul. Sportowej w Osiu wnioskują o położenie dwóch „garbów” na ulicy. W okresie letnim jest tam bardzo niebezpiecznie (stadion i Grzbek). Prosił także o modernizację  nawierzchni ul. Kochanowskiego w Osiu na odcinku przy ul. Nowy Świat
Radny Wojciech Kater – w sprawie
- naprawy ubytku asfaltu na drogach po okresie zimowym oraz zlikwidować  muldy na moście w Tleniu,
- naprawić wodościek przed mostem w Łążku prawa strona ulicy Szkolnej w kierunku Czerska oraz utwardzić pobocze za mostem,
- naprawić pobocze (utwardzić) na odcinku drogi w Szarłacie.
Poruszył sprawę planowanej likwidacji linii kolejowej , prosił, aby poczynić starania w sprawie odpowiedniej organizacji komunikacji środkami PKS dla mieszkańców Łążka (należy odpowiednio ją zgrać).
Radny Michał Dombrowski  – również poparł powyższą wypowiedź , dodał aby sprawę ta skutecznie załatwić. Prosił także, aby zwiększyć środki na akcję „zimową”, likwidację zlodowaceń.
Radny Wiesław Nikel - poruszył sprawę odpłatności za ścieki odprowadzane do oczyszczalni w Osiu , aby czynić starania w celu obniżenia taryf.

Ad. 7  
W tym punkcie obrad Rada Gminy przystąpiła do uchwalenia Budżetu Gminy na 2002 r.
a)     Z treścią projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok obecnych zapoznał Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski. Natomiast Wójt Gminy  przedstawił również zmiany do  wcześniejszej wersji projektu Budżetu Gminy na 2002 rok, które były omawiane na wszystkich posiedzeniach Komisji Rady Gminy , odczytał również treść Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o projekcie budżetu.
b)    Następnie wyjaśnił, że wszystkie Komisje Rady przeanalizowały powyższy projekt budżetu i swoje opinie na jego temat przekazały Komisji Budżetu i Finansów.
W związku z powyższym Przewodniczący Komisji  Finansów i Rozwoju Gospodarczego Halina Malinowska poinformował, że wszystkie Komisje wymieniony projekt Budżetu zaopiniował pozytywnie bez uwag. Dodała, że komisje analizowały budżet w oparciu o wyliczenia m.in. stawek podatku . Uważa, że projekt budżetu jest dobry.
Radni nie zgłosili wniosków do projektu budżetu.
c) Ponieważ nie było więcej uwag Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poddał pod głosowanie przyjęcie Uchwały Nr III/12/03 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.
Radni w głosowaniu jawnym powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.
 
Ad. 8
W dalszej części posiedzenia radni przyjęli następujące uchwały:
 
a)     Uchwała Nr III/13/03 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 77/15 o pow. 4,91 ha KW Nr 32524 położonej w miejscowości Tleń, stanowiącej własność Gminy Osie
b)    Uchwała NR III/14/03 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do 10 lat  działki nr 146 o pow. 0,77 ha  KW NR 31596 położonej w miejscowości Wierzchy, stanowiącej własność Gminy Osie
W tym punkcie przewodniczący poszczególnych Komisji przedstawili opinie na temat wydzierżawienia lub sprzedaży kąpieliska:
Komisja Rewizyjna była za wydzierżawieniem, Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego była za wydzierżawieniem,
Komisja Ochrony Środowiska, Ekologii, Rolnictwa i Leśnictwa była za sprzedażą, Komisja  Kultury, Sportu i Porządku Publicznego była za wydzierżawieniem,
Komisja Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych była za wydzierżawieniem.
W związku z tym, że większość Komisji była za wydzierżawieniem kąpieliska Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia kąpieliska na okres do 10 lat.
Za powyższą uchwałą głosowało 10 radnych, 3 było przeciw, 2 radnych się wstrzymało.
c)     Uchwała Nr III/15/03 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki 323/1 o pow. 0,76.92 ha  KW Nr 31589 położonej w miejscowości Osie – Stary Tartak, stanowiącej własność Gminy Osie
Radni i Komisje Rady Gminy nie wniosły żadnych zmian do projektu uchwały.
Przedstawioną uchwałę radni przyjęli jednogłośnie.
d)    Uchwała Nr III/16/03 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 48/13 o pow. 0,92.74 ha KW Nr 34913 położonej w miejscowości Pruskie, stanowiącej własność Gminy Osie
Komisje Radny Gminy nie wniosły żadnych uwag.  Powyższą uchwał Rada Gminy przyjęła jednogłośnie e)     Uchwała NR III/17/03 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 113 o pow. 0,81 ha KW Nr 29115 położonej z miejscowości Miedzno, stanowiącej własność Gminy Osie
Następnie radni przyjęli w/w uchwałę bez zmian - jednogłośnie
f)      Uchwała Nr III/18/03 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli go jednogłośnie.
g)    Uchwała Nr III/19/03 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Także Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
h)    Uchwała Nr III/20/03 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami pracujących w placówkach oświatowych podległych Samorządowi
Do powyższego projektu uchwały nie wniesiono uwag i przyjęto go jednogłosnie.
i)       Uchwała Nr III/21/03 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osiu
Również tą uchwałę radni przyjęli jednogłosnie.
j)      Uchwała Nr III/22/03 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków
Radny Wiesław Nikel – zwrócił się do Przewodniczącego Spółki Wodno – Ściekowej w Osiu z pytaniem czy istnieje możliwość obniżenia kosztów odbioru ścieków na oczyszczalni. Zaproponował, aby w tym celu zamontować licznik dostarczanych ścieków.
Przewodniczący SW-Ś Stanisław Tylicki – przedstawił, jak przedstawiały się koszty z ostatniego półrocza. Rozruch nastąpił w czerwcu, ale faktyczna praca oczyszczalni rozpoczęła się od miesiąca listopada ubr. Przedstawił tryb pracy oczyszczalni oraz   wyniki badań . Stwierdził, że zakłady dają najwięcej ładunków. Dodał, że licznik może będzie zamontowany do końca br.
W związku z tym, że nie było więcej głosów dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały Nr III/22/03.
Za przyjęciem głosowało 13 radnych, 2 radnych było przeciw, głosów wstrzymujących nie było.
k)    Uchwała Nr III/23/03 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy
Następnie na wniosek Skarbnika Gminy Barbary Krasuckiej Rada Gminy przystąpiła do odwołania jej ze stanowiska.
Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciw nie było, 2 radnych się wstrzymało.
l)       Uchwała Nr III/24/03 w sprawie powołania Skarbnika Gminy
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił wniosek Wójta Gminy Osie  o powołanie na stanowisko Skarbnika Gminy Pana Andrzeja Sitkiewicz.
Jednocześnie poinformował, że zgłoszeń na to stanowisko z terenu gminy Osie nie było.
Następnie kandydat na Skarbnika Gminy Pan Andrzeja Sitkiewicz  - przedstawił przebieg swojej pracy zawodowej, społecznej oraz swój stan rodzinny.
Dodał, że jeżeli zostanie powołany na stanowisko Skarbnika Gminy to będzie się starał swoje obowiązki wykonywać dokładnie i obowiązkowo , prosi o kredyt zaufania.
Radny Wojciech Kater – prosił o przedstawienie swoich osiągnięci zawodowych na stanowisku Wójta.
Pan Andrzej Sitkiewicz – stwierdził, że za jego kadencji na stanowisku Wójta Gminy wybudowano 120 km  linii wodociągowej , wysypisko śmieci , rozbudowano sieć kanalizacyjną w Przysiersku, opracowano dokumentację kanalizacyjną m. Bukowiec (skanalizowano 50 % miejscowości , a nie była nic).
Przy realizacji inwestycji b. dużo środków pozyskiwano z zewnątrz. W tym okresie rozwiązano b trudne sprawy, do których należały spr. Oświatowe.(rozbudowano szkołę w Korytowie, rozbudowano salę gimnastyczną przy Gimnazjum).
W związku z tym, że nie było więcej pytań Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy.
Za głosowało 13 radnych, 1 radny był przeciw, 1 radny się wstrzymał.
W tym miejscu Wójt Gminy złożył podziękowanie Pani Barbarze Krasuckie za dotychczasową pracę oraz złożył gratulacje nowo powołanemu Skarbnikowi.
Pan Andrzej Sitkiewicz – podziękował Radzie za udzielony kredyt zaufania i stwierdził, że wykorzysta go należycie. Podziękował również Pani Barbarze Krasuckiej za dotychczasową pracę i prosił o dalszą współpracę.
 
Ad.9  
W tym punkcie obrad poszczególni Przewodniczący Komisji Stałych Rady Gminy przedstawili plany pracy swoich komisji do zatwierdzenia.
Plany pracy stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Radni w głosowaniu jawnym powyższe plany przyjęli jednogłośnie.
 
Ad. 10
Radny Henryk Jędryczka – poruszył sprawę ograniczenia prędkości w Osiu przy Barze Pana Trzeciak.
Wójt Gminy Michał Grabski – wyjaśnił, że teoretycznie powinno wystarczyć ograniczenie do 40 km na godz. Jednak ostatnio w tym miejscu zdarzył się wypadek, i stwierdzono, że samochód ciężarowy miał mniejszą prędkość mniejszą niż 20 km/godz.
Wystąpimy do Powiatu o  ograniczenie prędkości i o zwiększenie częstotliwości posypywania tego odcinka ulicy.
Radna Malinowska Halina – dodała, że na tym zakręcie jest śnieg. Należy go wyczyścić.
Radny Wiesław Nikel – zwrócił się z pytaniem, w jakim okresie Wójt poszuka dzierżawcy kąpieliska ?
Wójt Gminy – wyjaśnił, że musi ogłosić warunki przetargu, opracować umowę z radcą prawnym. Nie gwarantuje, że znajdzie się dzierżawca.
 
 
Ad. 11
Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji  Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył III Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.
 
 
Protokółowała:                                                   Przewodniczący
Beata Jagła                                                       Rady Gminy Osie
                                                                  Mgr. Roman Waśkowski 
 

metryczka


Wytworzył: Beata Jagła (14 lutego 2005)
Opublikował: Dominik Ziółkowski (14 lutego 2005, 08:57:05)

Ostatnia zmiana: Dominik Ziółkowski (15 lutego 2005, 08:09:25)
Zmieniono: poprrawka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2395