Informacja Wójta Gminy Osie z dnia 21 października 2011 r.

 INFORMACJA

WÓJTA GMINY OSIE
 z dnia 21 października 2011 r.

w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Osie

                  Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.1 )  informuję że:

§ 1 . 1 . Wykonanie dochodów budżetu Gminy Osie za III kwartał 2011 wynosiło:
              
             - dochody ogółem                    -   13.980.130,83 zł,    tj. 72,67 %                
    
                  w tym dochody bieżące      -   12.976.878,39 zł,    tj. 78,51 % (kwota 124.125,50 zł
                  stanowi dotacja ze środków unijnych)

        2 . Wykonanie wydatków budżetu Gminy Osie za III kwartał 2011 r. wynosiło:
              
             - wydatki ogółem                      -     12.827.014,46 zł,    tj. 65,32 %  w tym:          
            
             1 - wydatki bieżące                  -     10.631.765,37 zł,     tj. 73,68 % (kwota 67.962,07 zł
              stanowi wydatki na realizację programów z udziałem środków unijnych)

             2 - wydatki majątkowe            -      2.195.249,09 zł (kwota 1.395.000,00 stanowią
             wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych)
 
        3 . Wynik wykonania budżetu na dzień 30 września 2011 r. - 1.153.116,37 zł nadwyżki.
           
§ 2.  Na dzień 30 września 2011 r. zobowiązania Gmina Osie z tytułu zaciągniętych pożyczek i
        kredytów wynoszą 2.420.100,00 zł.

            W 2011 r. Gmina Osie dokonała spłaty następujących zobowiązań:

                 -  pożyczki z WFOŚ i GW  425.500,00 zł
                 -  uzyskała umorzenie pożyczki 120.000,00 zł.

§ 3. 1. W III kw. 2011 r. Gmina Osie otrzymała z Powiatu Świeckiego dotację na dofinansowanie
           zadania inwestycyjnego – „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Miedzno i Osie” w kwocie
           748.910,91 zł

       2. W III kw. 2011 r. Gmina Osie przekazała do Powiatu Świeckiego dotację na
           dofinansowanie zadania inwestycyjnego – „Przebudowa drogi powiatowej Osie –
           Krąplewice” w kwocie 600.00,00 zł.

§ 4. Gmina Osie  w III kwartale br. nie dokonywała umorzeń nieopodatkowanych  należności    
       budżetowych.

§ 5.  Informacja podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 


                                                                                                       Wójt Gminy Osie
                                                                                                      (-) Michał Grabski
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.  z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726

metryczka


Wytworzył: Andrzej Sitkiewicz (21 października 2011)
Opublikował: Ewa Słomska (8 listopada 2011, 10:28:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1330