Protokół nr XXVII/18 z dnia 6 marca 2018 r.

Protokół nr XXVII/18

z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu  6 marca 2018 r. w godz. od 15:30 do 16:15 w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

XXVII Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
W sesji brali udział także zaproszeni goście.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Wójt Gminy Osie Pan Michał Grabski zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad  o podjęcie dodatkowej uchwały -  dodanie w punkcie 6 lit. l - w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Integracja społeczna- przyszłością w Gminie Osie” o numerze RPKP.09.03.02-04-0053/17
W związku  z tym, że nie było uwag radnych Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie powyższą zmianę porządku obrad. Radni w głosowaniu jawnym  zmianę porządku obrad przyjęli jednogłośnie.


Porządek  obrad sesji:


1.  Otwarcie obrad sesji
2.  Stwierdzenie quorum
3.  Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4.  Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5.  Informacja Wójta Gminy
6.  Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2023,
   b) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na  2018 rok,
   c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu,
   d) udzielenia dotacji celowej dla Gminnej Przychodni w Osiu,
   e) funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2019,
   f) podziału gminy Osie  na okręgi wyborcze,
   g) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osie w 2018 roku
   h) określenia zasad udzielenia dotacji celowej w latach 218-2020 z budżetu gminy Osie, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia na pokrycie części kosztu zakupu, montażu i uruchomienia proekologicznych źródeł ciepła,
   i) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Osie,
   j) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Osie,
   k) pozbawienia statusu pomnika przyrody.
   l) przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Integracja społeczna- przyszłością w Gminie Osie” o numerze RPKP.09.03.02-04-0053/17
7.  Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami   pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie za 2017 r.
8.  Wolne wnioski i dyskusja
9.  Zakończenie obrad sesji

Ad. 3.
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 6.02.2018 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze ds. obsługi rady gminy oraz na stronie internetowej BIP-u.
Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag.

Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do radnych czy na dzisiejszej sesji zgłaszają interpelacje.
Radny Pan Wojciech Kater – wnioskuje o zwrócenie się do powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu z wnioskiem o zmianę ograniczenia prędkości z 60 km/h na 70 km/h na drodze powiatowej Osie – Warlubie na odcinku Rybno – Płochocin.

Ad. 5
Wójt Gminy Pan Michał Grabski przedstawił informację z działań podejmowanych za okres między sesjami oraz z realizacji podjętych uchwał na ostatniej sesji. Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Pan Wójt nawiązał do interpelacji zgłoszonej na ostatniej sesji przez pana Roberta Bociana, który wnioskował o ustawienie tabliczek z numerami porządkowymi domów przy głównej ulicy w Brzezinach. Realizacja interpelacji jest w toku, odbyły się już pierwsze rozmowy z Panią sołtys Brzezin na temat rozmieszczenia tabliczek.
Następnie Pan Wójt udzielił odpowiedzi na zgłoszą interpelację Pana Wojtka Katera w sprawie zamontowania barierek w miejscowości Łążek, iż sprawa ta została przekazana do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu, ale do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
Ostatnią interpelacją jaka została zgłoszona na poprzedniej sesji była sprawa pana Deinowskiego na temat przeglądów progów zwalniających w miejscowości Osie. Pan Wójt odpowiedział, iż uszkodzone progi zostały naprawione, ale całkowity przegląd wszystkich progów zostanie wykonany dopiero gdy się ociepli.


Ad. 6.
W dalszym punkcie sesji Rada Gminy przystąpiła do podjęcia następujących uchwał:

a) Uchwała nr XXVII/199/18 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2018-2023
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski odczytał projekt powyższej uchwały. Radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

b) Uchwała nr XXVII/200/18 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2018 rok
Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski.  
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

c) Uchwała nr XXVII/201/18 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu
Przewodniczący posiedzenia zapoznał obecnych z treścią powyższej uchwały oraz poddał  ją pod głosowanie. Za przyjęciem powyższej uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

d) Uchwała nr XXVII/202/18 udzielenia dotacji celowej dla Gminnej Przychodni w Osiu
Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski.  
Za przyjęciem uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

e) Uchwała nr XXVII/203/18 funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2019
Przewodniczący posiedzenia zapoznał obecnych z treścią uchwały oraz poddał  ją pod głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały radni głosowali jednogłośnie.

f) Uchwała nr XXVII/204/18 podziału gminy Osie na okręgi wyborcze
Przed odczytaniem projektu uchwały Przewodniczący poinformował, iż na komisjach rady, które odbyły się dzień przed sesją, szczegółowo omówiony został wniosek Wójta gminy do Rady gminy w sprawie podziału gminy Osie na okręgi wyborcze. Wniosek ten stanowi załącznik do protokołu. pobierz >>> (1027kB) pdf
Następnie Przewodniczący obrad zapoznał obecnych z treścią powyższej uchwały oraz poddał  ją pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższej uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

g) Uchwała nr XXVII/205/18 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osie w 2018 roku
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący posiedzenia, ponieważ nie było pytań poddał ją pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższej uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

h) Uchwała nr XXVII/206/18 określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Osie, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia na pokrycie części kosztów zakupu, montażu i uruchomienia proekologicznych źródeł ciepła
Powyższy projekt odczytał Przewodniczący Rady Gminy,  informując jednocześnie, iż komisje odbyły  posiedzenia, na których powyższy projekt był szczegółowo analizowany. Za przyjęciem powyższej uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

i) Uchwała nr XXVII/207/18 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Osie
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący Rady Gminy, ponieważ nie było pytań poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy głosowała jednogłośnie za przyjęciem powyższej uchwały.

j) Uchwała nr XXVII/208/18 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Osie
Powyższy projekt uchwały odczytał Przewodniczący posiedzenia Roman Waśkowski, ponieważ nie było pytań poddał go pod głosowanie. Za przyjęciem w/w uchwały radni głosowali jednogłośnie.


k) Uchwała nr XXVII/209/18 pozbawienia statusu pomnika przyrody
Przewodniczący obrad zapoznał obecnych z treścią powyższej uchwały oraz poddał  ją pod głosowanie. Za przyjęciem powyższej uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

l) Uchwała nr XXVII/210/18 przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Integracja społeczna- przyszłością w Gminie Osie” o numerze RPKP.09.03.02-04-0053/17
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący Rady Gminy, ponieważ nie było pytań poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy głosowała jednogłośnie za przyjęciem powyższej uchwały.

Ad. 7.

W tym punkcie posiedzenia Wójt Gminy przystąpił do omówienia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie za 2017 r. Do przedstawionego sprawozdania radni nie wnieśli żadnych  uwag .
W/w sprawozdanie  stanowi załącznik do niniejszego protokołu pobierz >>> (531kB) pdf

Ad. 8.
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego do końca kwietnia br.
Wolnych wniosków i dyskusji nie było.

Ad. 9.
Ze względu na wyczerpanie tematyki Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XXVII Sesję Rady Gminy Osie formułą „zamykam XXVII sesję Rady Gminy Osie”.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy
(-)Roman Waśkowski

Protokołowała                                                                       
(-) Agnieszka  Nowak  

Do pobrania:
Protokół Nr XXVII/18 Protokół_27_18.pdf (1645kB) pdf                                                                           

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Nowak (12 marca 2018)
Opublikował: Agnieszka Nowak (14 marca 2018, 08:10:24)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Nowak (6 kwietnia 2018, 09:52:58)
Zmieniono: literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 407