Protokół nr XX/17 z dnia 28 marca 2017 r.

Protokół nr XX/17

z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu  28 marca 2017 r. w godz. od 15.30 do 16.25  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

XX Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski. Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 14 radnych w sesji bierze udział 12 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy. 
Nieobecni radni: Pani Katarzyna Górecka, Pan Daniel Siewert.
W sesji brali udział także zaproszeni goście. 
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2017 rok,
  b)  zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2017-2022,
  c) powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Osie,
  d) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na obszarze Gminy Osie,
  e) określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osie,
  f) ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wspomagających w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Osie,
  g) funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2018,
  h) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Osie w 2017 roku,
  i) ustalenia opłaty za zajęcie pasa drogowego,
  j) pozbawienia statusu pomnika przyrody,
  k) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Osie.
7. Sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu współpracy z organizacjami   pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie za 2016 r.
8. Wolne wnioski i dyskusja
9. Zakończenie obrad sesji

Ad. 3.

W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 22.02.2017 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy i oświaty oraz na stronie internetowej BIP-u.
Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag.


Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do radnych czy na dzisiejszej sesji zgłaszają interpelacje.
Radny Robert Bocian – zwrócił się z prośbą o złożenie wniosku do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu w sprawie zamontowania luster na drodze powiatowej nr 1213C (Osie-Drzycim) naprzeciwko wyjazdu ze stacji paliw Eko-Tank (obok wjazdu do marketu Dino). Według Radnego lustra powinny być tak ustawione, aby ułatwić wyjazd ze stacji. Drzewa rosnące po stronie stacji paliw skutecznie utrudniają widoczność, co obniża poziom bezpieczeństwa.

Radny Wojciech Kater wnioskował o:
1) wystąpienie do operatorów telefonii komórkowych o wzmocnienie sygnału w rejonie Łążka,
2) umieszczenie informacji na stronie internetowej gminy o wysokości dotacji dla stowarzyszeń i na jakie zadania otrzymały one środki finansowe

Radny Dawid Warzyński:
1) prosił o podjęcie próby skanalizowania spływu wód deszczowych z budynku Gminnej Przychodni w stronę ul. Mickiewicza na tereny wolne od zabudowań w Osiu.
2) wnioskował o podjęcie rozmów z głównymi pracodawcami naszej gminy zatrudniających obywateli Ukrainy w kwestii pomocy tłumacza w przychodni gminnej i innych instytucjach oraz ich statusu na terenie Gminy Osie.


Ad. 5. 
Wójt Gminy Pan Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 
Pan Wójt nawiązał do interpelacji zgłoszonych na ostatniej sesji przez:
- Radnego Pana Michała Reckiego, który wnioskował  o usunięcie zakrzaczenia oraz poszerzenie poboczy na drodze powiatowej z Osia do Starej Rzeki. Wójt Gminy poinformował, że zakrzaczenia zostały wycięte a w sprawie poszerzenia poboczy otrzymał informację               z Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu, że do końca kwietnia zostanie to wykonane.
- Przewodniczącego Rady Gminy, w sprawie wycięcia ośmiu sosen rosnących przy ul. Tucholskiej 33 a i 33b w Tleniu w obrębie drogi gminnej – został złożony wniosek do Starostwa Powiatowego w Świeciu.

Ad. 6. 

W tym punkcie sesji Rada Gminy przystąpiła do podjęcia następujących uchwał: 

a) Uchwała nr XX/142/17 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2017 rok

Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poinformował obecnych, że wszystkie projekty uchwał  były przedstawiane przez Wójta Gminy i szczegółowo omawiane na posiedzeniach Komisji. Następnie odczytał projekt powyższej uchwały, radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

b) Uchwała nr XX/143/17 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2017-2022

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt powyższej uchwały.   
Radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

c) Uchwała nr XX/144/17 w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Osie
Przewodniczący obrad poinformował, że na posiedzeniach komisji padła propozycja, aby Pan Mariusz Deinowski został przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Radny Deinowski wyraził zgodę na kandydowanie. Rada Gminy głosowała jednogłośnie za powyższą kandydaturą.
Pan Mariusz Deinowski poinformował, że wraz z pozostałymi członkami Komisji Rewizyjnej zadecydowali, aby radna Pani Katarzyna Górecka pełniła funkcję zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący posiedzenia Pan Roman Waśkowski zapoznał obecnych z treścią powyższej uchwały z wprowadzonymi kandydatami oraz poddał  ją pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

d) Uchwała nr XX/145/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na obszarze Gminy Osie
Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący obrad Pan Roman Waśkowski.  
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

e) Uchwała nr XX/146/17 w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osie

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt powyższej uchwały.   
Radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

f) Uchwała nr XX/147/17 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wspomagających w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Osie
 
Przewodniczący posiedzenia zapoznał obecnych z treścią powyższej uchwały. Pani Aleksandra Kater-Dyrektor Zespołu Szkół w Osiu zwróciła uwagę na zapis dotyczący wejścia uchwały w życie, według niej wymusiłoby to zmiany zawartych umów z nauczycielami w trakcie roku szkolnego. Radny Pan Wojciech Kater zaproponował, aby w §3 wprowadzić następujący zapis „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2017 r.”.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały z wprowadzoną zmianą.  Za przyjęciem uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

g) Uchwała nr XX/148/17 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2018
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Irena Kozłowska poinformowała, że na spotkaniu w którym brało udział 9 sołtysów zadecydowano, aby nie wyodrębniać funduszu sołeckiego.
W związku z powyższym Rada Gminy przystąpiła do głosowania i jednogłośnie podjęła uchwałę o nie wyodrębnianiu funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2018.

h) Uchwała nr XX/149/17 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Osie w 2017 roku
Przewodniczący obrad zapoznał obecnych z treścią powyższej uchwały oraz poddał  ją pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

i) Uchwała nr XX/150/17 w sprawie ustalenia opłaty za zajęcie pasa drogowego
Przewodniczący Komisji Społecznej Pan Jacek Bocian przedstawił propozycję członków Komisji, aby w §2 ust.1 zmienić wysokość stawek w następujący sposób:
„1) jezdni do 50% szerokości - 10 zł;
2) zajęcie jezdni o szerokości powyżej 50 %- 15 zł;
3) zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego - 5 zł”.
Pan Marek Lejk – Kierownik Referatu ROŚBiGK w Urzędzie Gminy  Osie poinformował, że zgodnie 
z przepisami maksymalna stawka może wynosić 10 zł.
Wójt Gminy wyjaśnił, że chodziło głównie o zmianę rozpiętości pomiędzy stawką w pkt 1 i pkt2. Po czym przedstawił propozycję wysokości stawek: 1) 7zł, 2) 10 zł, 3) 5 zł.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projektu w/w uchwały w wprowadzonymi zmianami w §2 ust.1.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 radnych, 1 radny głosował przeciw.
 
j) Uchwała nr XX/151/17 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
Przewodniczący obrad zapoznał obecnych z treścią powyższej uchwały oraz poddał  ją pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

k) Uchwała nr XX/152/17 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Osie
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący Rady Gminy, ponieważ nie było pytań poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy głosowała jednogłośnie za przyjęciem powyższej uchwały.


Ad. 7.

W tym punkcie posiedzenia Wójt Gminy przystąpił do omówienia sprawozdania z realizacji wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie za 2016 r. Do przedstawionego sprawozdania radni nie wnieśli żadnych  uwag .
W/w sprawozdanie  stanowi załącznik do niniejszego protokołu >>> (397kB) pdf

Ad. 8.

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego do końca kwietnia br.

Ad. 9. 

Ze względu na wyczerpanie tematyki Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XX Sesję Rady Gminy Osie formułą „zamykam sesję Rady Gminy Osie”.
Na tym protokół zakończono. Przewodniczący Rady Gminy 
  (-) Roman Waśkowski

   Protokołowała   
   (-) Michalina Wiśniewska  

Do pobrania:
Protokół nr XX/17 (1925kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michalina Wiśniewska (18 kwietnia 2017)
Opublikował: Michalina Wiśniewska (18 kwietnia 2017, 14:35:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 357