Protokół Nr XIX/08 z dnia 30.12.2008r.

P r o t o k ó ł      Nr  XIX/08

z Sesji Rady Gminy Osie odbytej w dniu  30 grudnia  2008r.  w godz. od 11 00  do 12 00 w sali posiedzeń Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu.

XIX Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
Nieobecny  radny : Wiesław Nikel .
W sesji brali udział także zaproszeni goście.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Porządek  obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Uchwalenie Budżetu Gminy na 2009 rok:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b) odczytanie opinii Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, w tym komisji stałych
c) Głosowanie nad projektem uchwały
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie na 2009r.,
b. zatwierdzenia „Planu rozwoju miejscowości Tleń”
c. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu
d. zmian w dochodach i wydatkach w budżecie gminy.

8. Wolne wnioski i dyskusji
9. Zakończenie obrad sesji


Ad. 3
W tej części obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 9.12.2008 r.
Powyższy protokół był wyłożony do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy i oświaty oraz na stronie internetowej BIP-u.
Przedstawiony protokół radni przyjęli jednogłośnie.


Ad. 4
Radni  zgłosili następujące  interpelacje:
Radny Wojciech Kater- odnośnie drogi Osie-Łążek, aby zwrócić się do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu, w sprawie naprawy poboczy na tej drodze.
Radny Michał Dombrowski – skierował zapytanie czy byłaby możliwość wyrównania ścieżki łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Kościuszki.

Ad. 5
Następnie Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał     i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz  złożył informację  z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych  uwag .


Ad. 6                                                                                                                        W dalszym punkcie posiedzenia Rada Gminy przystąpiła do uchwalenia Budżetu Gminy na 2009r.
a) Z treścią projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009r. obecnych zapoznał Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski. Przedstawił także Uchwałę Składu Orzekającego RIO w Bydgoszczy. Kolejno głos zabrał Wójt Gminy Michał Grabski, który poinformował Radnych o drobnych korektach w projekcie budżetu na 2009r., omówił także planowane inwestycje.
b) Następnie Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego- Radna Halina Spychalska – przedstawiła pozytywną opinię  na temat powyższego projektu budżetu. Opinia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Indywidualnie radni nie zgłosili wniosków i zmian do projektu budżetu.
c)  Ponieważ nie było uwag Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie Uchwały Nr XIX/109/08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok.
Radni w głosowaniu jawnym powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.

Ad. 7

W kolejnym punkcie posiedzenia Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

a. Uchwała Nr XIX/110/08 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie na 2009r.

Radni powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.

b. Uchwała Nr XIX/111/08 w sprawie zatwierdzenia „Planu rozwoju miejscowości Tleń”
Wyjaśnień do projektu powyższej uchwały udzielił Wójt Gminy. Przedstawił sprawę pozyskania funduszy z programu „Odnowa wsi”; aby otrzymać dotację wniosek musi być zgodny z planem rozwoju miejscowości. W związku z tym został utworzony taki plan rozwoju miejscowości Tleń. Poinformował, iż zostało to przedstawione na zebraniu wiejskim w Tleniu i podjęte uchwałą sołecką
Ponieważ nie było pytań Przewodniczący posiedzenia Roman Waśkowski odczytał projekt powyższej uchwały oraz poddał pod głosowanie.  Rada Gminy w/w uchwałę przyjęła jednogłośnie.

c. Uchwała Nr XIX/112/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu.
W/w projekt uchwały odczytał oraz poddał pod głosowanie radnym Przewodniczący Rady Roman Waśkowski. Radni powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie bez uwag.

d. Uchwała Nr XIX/113/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2008r.
Powyższy projekt odczytał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski, ponieważ nie było pytań poddał pod głosowanie.  Rada Gminy w/w uchwałę przyjęła jednogłośnie.

Ad. 8

 W tym punkcie posiedzenia -Dyrektor WPK Stefan Łysek – w ramach przeprosin za spóźnienie rozdał obecnym widokówki o tematyce Wdeckiego Parku Krajobrazowego.

Ad.9

Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji Przewodniczący Roman Waśkowski zakończył XIX Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.

 Przewodniczący Rady Gminy

 (-)  Roman Waśkowski

Protokółowała

Michalina Krasucka

Do pobrania:

Protokół Nr XIX/08 pobierz>>> (111kB) pdf

 

metryczka


Wytworzył: Michalina Krasucka (19 stycznia 2009)
Opublikował: Michalina Krasucka (19 stycznia 2009, 14:51:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1521