Protokół Nr X/07 z dn. 28.12.2007 r.

Protokół Nr X/07 z dnia 28.12.2007r.
z Sesji Rady Gminy Osie odbytej w dniu 28 grudnia 2007 r. o godz. 15.15 do 17.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

X Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 12 radnych w sesji bierze udział 12 radnych co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
Nieobecni radni : Mariusz Deinowski, Halina Malinowska, Jerzy Spychalski
W sesji brali udział także zaproszeni goście.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Do zaproponowanego porządku obrad w punkcie 7 lit. f .Wójt Gminy zgłosił wniosek o rozszerzenie go o podjęcie uchwały w sprawie odwołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu , który był omawiany na posiedzeniach Komisji Rady Gminy przed obecną sesją.
W związku z tym, że nie było uwag radnych Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie w/w zmiany porządku obrad.
Radni w głosowaniu jawnym powyższą zmianę porządku obrad przyjęli jednogłośnie.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Uchwalenie Budżetu Gminy na 2008 rok:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej
b) odczytanie opinii Komisji Finansów, w tym komisji stałych
c) głosowanie nad projektem uchwały
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie na 2008 r. ,
b. zatwierdzenia „Planu rozwoju miejscowości Osie”
c. gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ,
d. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część działki nr 11 w obrębie Wierzchy, w gminie Osie,
e. zmian w dochodach i wydatkach w budżecie gminy
f. odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu

8. Wolne wnioski i dyskusja
9. Zakończenie obrad sesji

Ad. 3

W dalszej części obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 26.11.2007 r.
Powyższy protokół był wyłożony do publicznego wglądu w biurze insp. ds. obsługi rady gminy.
Przedstawiony protokóły radni przyjęli jednogłośnie.

Ad. 4

Podczas obrad zgłoszono jedną interpelację:
Radny Wojciech Kater – prosił o rozgraniczenie działek w Łążku na ul. Szkolnej przy posesji Państwa Poraj ( na zakręcie w str. Tlenie) i za mostem w stronę Czerska przy posesji Państwa Lorbieckich, ponieważ jest tam bardzo wąska ulica .

Ad. 5

Następnie Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji.
Następnie złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych uwag .

Ad. 6
W tym punkcie obrad Rada Gminy przystąpiła do uchwalenia Budżetu Gminy na 2008 r.
a) Z treścią projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok obecnych zapoznał Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski, dodał, że na posiedzeniach wszystkich komisji zostały przedstawione i przeanalizowane autopoprawki Wójta Gminy do projektu budżetu na 2008 r.
Zapoznał również obecnych z Uchwałą Składu Orzekającego RIO w Bydgoszczy dotyczącą opinii o projekcie budżetu gminy Osie na 2008 r.
Następnie poszczególni Przewodniczący Komisji Rady Gminy przedstawili opinie na temat powyższego projekt budżetu , wszystkie opinie były pozytywne bez uwag (nie wniosły żadnych zmian).Natomiast w imieniu Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego opinię wyraził w zastępstwie Przewodniczącej Komisji Radny Wojciech Kater. Opinia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Indywidualnie radni nie zgłosili wniosków i zmian do projektu budżetu.
c) Ponieważ nie było uwag Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poddał pod głosowanie przyjęcie Uchwały Nr X/60/07 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.
Radni w głosowaniu jawnym powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.

Ad. 7

W tym punkcie posiedzenia Rada Gminy podjęła następujące uchwały :
a. Uchwała Nr X/61/07 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie na 2008 r,
Radni powyższą uchwałę przejęli jednogłośnie.

b. Uchwała Nr X/62/07 zatwierdzania „Planu rozwoju miejscowości Osie”

Wyjaśnień do projektu powyższej uchwały udzielił Wójt Gminy .
W związku z tym, że nie było pytań Przewodniczący Rady poddał pod glosowanie przyjęcie powyższej uchwały.
Radni powyższą uchwałę przejęli jednogłośnie.

c. Uchwała Nr X/63/07 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

Podobnie jak do poprzedniego projektu uchwały wyjaśnień udzielił Wójt Gminy.
Rada Gminy wymienioną uchwałę przyjęła jednogłośnie.
d. Uchwała Nr X/64/07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część działki nr 11 w obrębie Wierzchy, w gminie Osie
Powyższy projekt odczytał Przewodniczący Rady Roman Waśkowski, ponieważ nie było pytań poddał go pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym wymienioną uchwałe przyjęli ją jednogłośnie.
e. Uchwała Nr X/65/07 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach w budżecie gminy
Projekt w/w uchwały przedstawił i poddał pod głosowanie Przewodniczący Rady Roman Waśkowski
Radni do projektu nie wnieśli uwag i powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.

f. Uchwała Nr X/66/07 w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu

Projekt w/w uchwały radnym przedstawił Przewodniczący Rady Gminy dodając, że Pani Alicja Kania odchodzi na emeryturę. W tym miejscu w imieniu całej Rady Gminy złożył jej podziękowanie za dotychczasową prace w Urzędzie Gminy Osie jednocześnie życząc jej powodzenia i zdrowia na emeryturze. Równocześnie wraz z Wójtem wręczył Pani Alicji Kania pamiątkowy grawerton i kwiaty.

Ad. 8
W tym punkcie obrad Pan Wiśniewski Bogusław – zwrócił uwagę , że na ul. Targowej w Osiu znak ustąp pierwszeństwa przejazdu jest powieszony odwrotnie.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski zaprosił wszystkich obecnych na spotkanie w dniu 31.12.2007 r. z okazji Nowego Roku, a jeśli kogoś nie będzie na spotkaniu to już dzisiaj życzył szczęśliwego Nowego Roku 2008 .

Ad. 8
Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył X Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.

Protokółowała:
Beata Jagła

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Waśkowski


Do pobrania:
Protokół Nr X/07 z dn. 28.12.2007 r. pobierz >>> (115kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Beata Jagła (25 marca 2008)
Opublikował: Marek Lejk (25 marca 2008, 15:01:30)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (2 kwietnia 2008, 08:54:50)
Zmieniono: poprawa literówki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2035