Protokół nr IV/19 z dnia 9 maja 2019 r.

Protokół nr IV/19

z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu  9 maja 2019 r. w godz. od 15.30 do 17.10                             w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

IV Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych  w sesji bierze udział 13 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy. 
Nieobecni radni: Ewa Czerwińska i Daniel Siewert.
W sesji brali udział także zaproszeni goście. 
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przed obradami w godz. 14.30-15.30 radni udali się na objazd gminy w celu zapoznania się z prowadzonymi aktualnie inwestycjami.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2019-2023,
  b) dokonania zmian w  budżecie gminy Osie na 2019 rok,
  c) ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży  radnym  Rady Gminy Osie
  d) ustalenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej za udział  w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
  e) nadania nazwy ulicy w Tleniu
  f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 192/3, 193/1, 193/2, 194/2, 194/3, 194/4, 195/1, 195/2, 196/1, 196/2, 197/3 położonych w m. Osie, obręb ewidencyjny Osie, gm. Osie
  g) pozbawienia statusu pomnika przyrody
  h) przystąpienia gminy Osie jako członka zwyczajnego do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”
  i) obchodów 100-lecia odzyskania przez Osie niepodległości
7.  Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla  Gminy Osie
8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu
9. Wolne wnioski i dyskusja
10. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 3.

W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 21.02.2019 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze ds. obsługi rady gminy oraz na stronie internetowej BIP-u.
Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag. 
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (224kB) pdf

Ad. 4.

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do radnych czy na dzisiejszej sesji zgłaszają interpelacje.

Radny Pan Mariusz Deinowski :
1) zwrócił się z prośbą o wystąpienie do PKN Orlen – właściciela działki po byłej stacji paliw na ul. Dworcowej w Osiu, o uporządkowanie, ogrodzenie terenu i usunięcie zdewastowanego zagrażającego bezpieczeństwu budynku. W uzasadnieniu Pan Deinowski stwierdził, że miejsce to znajduje się na wjeździe do Osia przy bardzo uczęszczanej drodze powiatowej i psuje wizerunek naszej gminy, dodatkowo stwarza zagrożenie dla przebywających tam osób,
2)  wnioskował o naprawę lustra na skrzyżowaniu ulic Dolna – Nowy Świat w Osiu. Lustro uległo uszkodzeniu podczas silnych wiatrów występujących w ostatnim czasie na terenie Polski.

Radny Pan Włodzimierz Powierża:
1) wnioskował o uzupełnienie tłuczniem poboczy przy drodze powiatowej -skrzyżowaniu Brzeziny Wałkowiska w kierunki Wałkowisk,
2) prosił o usunięcie lub przycięcie 6 drzew przy drodze gminnej Żur – Elektrownia na wysokości posesji nr 15.

 Radna Pani Mariola Antoszewska wnioskowała o:
1) ustawienie dwóch koszy na śmieci przy przystankach autobusowych przy drodze powiatowejw miejscowości Grabowa Buchta,
2) wymianę tablicy informacyjnej w Grabowej Buchcie, która znajduje się przy przystanku autobusowym. Istniejąca tablica jest zniszczona,
3) ustawienie   jednego kosza na śmieci przy przystanku autobusowym przy drodze powiatowej Żur-Osie na skrzyżowaniu Brzeziny-Wałkowiska. Umieszczenie kosza przyczyni się do zmniejszenia zaśmiecania pobocza przy ścieżce rowerowej,
4) Wycięcie drzewa, które rośnie przy drodze gminnej Osie-Brzeziny, po prawej stronie jadąc od Osia za przejazdem kolejowym (2 drzewo). Pani Antoszewska poinformowała, że jej zdaniem drzewo to jest mocno spróchniałe od środka i stanowi zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego.


Ad. 5. 

Wójt Gminy Pan Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Pan Wójt nawiązał do interpelacji zgłoszonych na ostatniej sesji przez:
- Radnego Pana Krzysztofa Różyńskiego w sprawie poprawy stanu ulicy Dolnej w Osiu. Pan Wójt poinformował, że zostanie naprawiona poprzez uzupełnienie ubytków masą asfaltową.
- Radnej Pani Marioli Antoszewskiej w sprawie  wycięcia przydrożnych krzewów oraz gałęzi drzew przy drodze gminnej od skrzyżowania Miedzno-Brzeziny w kierunku Jaszcza. Wójt Gminy oznajmił, że gałęzie zostały obcięte.
- Radnego Pana Dawida Warzyńskiego w sprawie wyrównania drogi biegnącej przez Starnie. Pan Wójt poinformował, że droga została poprawiona.
- Radnej Pani Ewy Czerwińskiej w sprawie ustawienia tabliczek kierunkowych z numerami posesji w Miedznie – interpelacja ta jest w trakcie realizacji. Odnośnie utwardzenia pobocza lub wykonania oznakowania poziomego przy wiacie w Miedznie. Pan Wójt wyjaśnił, że należy się zastanowić nad zmianą organizacji ruchu.
- Radnego Pana Michała Reckiego w sprawie  ustawienia znaku zakazu wjazdu na teren szkoły w Osiu. Pan Wójt poinformował, że sprawa została przekazana do Wydziału Komunikacji i Dróg w Starostwie Powiatowym w Świeciu i podczas odbytej wizji terenowej stwierdzono, że jest to droga wewnętrzna i kwestia  należy do właścicieli gruntu. Wójt Gminy dodał, że można by zmienić ten wjazd przy okazji wymiany słupów elektrycznych.


Ad. 6. 

W dalszym punkcie sesji Rada Gminy przystąpiła do podjęcia następujących uchwał: 

a) Uchwała nr IV/28/19 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 
2019-2023
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poinformował obecnych, że wszystkie projekty uchwał  były przedstawiane przez Wójta Gminy i szczegółowo omawiane na posiedzeniach Komisji.  
Następnie Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Irena Kozłowska odczytała projekt powyższej uchwały, radni nie wnieśli uwag i  przyjęli ją  jednogłośnie.
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (229kB) pdf

b) Uchwała nr IV/29/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2019 rok.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Irena Kozłowska odczytała projekt powyższej uchwały.
Radni nie wnieśli uwag i  w głosowaniu jawnym przyjęli ją  jednogłośnie. 
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (233kB) pdf

c) Uchwała nr IV/30/19 w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży  radnym  Rady Gminy Osie
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Irena Kozłowska.
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (240kB) pdf

d) Uchwała nr IV/31/19 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej za udział  w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy  zapoznała obecnych z treścią powyższej uchwały.
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.
 Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (254kB) pdf

e) Uchwała nr VI/32/19 w sprawie nadania nazwy ulicy w Tleniu
Przewodniczący Rady Gminy Pan Roman Waśkowski poinformował, że właściciele drogi i rada sołecka Tlenia zaproponowali nazwę zawartą w projekcie uchwały. 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Irena Kozłowska przedstawiła projekt uchwały.
Za przyjęciem powyższej uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.
 Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu pobierz>>> (229kB) pdf

f) Uchwała nr IV/33/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 192/3, 193/1, 193/2, 194/2, 194/3, 194/4, 195/1, 195/2, 196/1, 196/2, 197/3 położonych w m. Osie, obręb ewidencyjny Osie, gm. Osie

Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Irena Kozłowska.
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (260kB) pdf

g) Uchwała nr IV/34/19 w sprawie  pozbawienia statusu pomnika przyrody

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy  zapoznała obecnych z treścią powyższej uchwały.
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.
 Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (232kB) pdf

h) Uchwała nr IV/35/19 w sprawie  przystąpienia gminy Osie jako członka zwyczajnego do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”

Projekt powyższej uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Irena Kozłowska.
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (242kB) pdf

i) Uchwała nr IV/36/19 w sprawie  obchodów 100-lecia odzyskania przez Osie niepodległości

Przewodniczący posiedzenia Pan Roman Waśkowski poinformował, że z inicjatywy Prezesa Bractwa Czarnej Wody Pana Józefa Malinowskiego i Pana Marka Miesała padła propozycja, aby w szczególny sposób uczcić  100-lecie odzyskania przez Osie niepodległości, które przypada w styczniu 2020 r.  Podjęcie powyższej uchwały będzie pierwszym krokiem, aby powołać Komitet organizacyjny, który będzie miał za zadanie przygotowanie programu w/w obchodów. 
Następnie Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Irena Kozłowska odczytała projekt powyższej uchwały, radni nie wnieśli uwag i  przyjęli ją  jednogłośnie.
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (231kB) pdf

Ad. 7. 

W tej części obrad Przewodniczący Rady Gminy Pan Roman Waśkowski poinformował, że ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla  Gminy Osie była szczegółowo omawiana przez Panią Mirosławę Felczykowską – Kierownika GOPS-u na posiedzeniu Komisji Społecznej.
 Do omówionej oceny zasobów pomocy społecznej Radni nie mieli uwag i zastrzeżeń.
Ocena zasobów (1601kB) pdf

Ad. 8.

W tym punkcie posiedzenia Pani Mirosława Felczykowska przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu za 2018 rok.
Rada Gminy w/w sprawozdanie przyjęła bez zastrzeżeń w głosowaniu jawnym – jednogłośnie.
Sprawozdanie oraz głosowanie imienne stanowią załączniki do protokołu.
Sprawozdanie G.O.P.S. (187kB) pdf
Imienne głosowanie radnych (235kB) pdf

Ad. 9.

Pan Roman Waśkowski przedstawił frekwencje podczas odbytych zebrań wiejskich. Poinformował o zmianach w składach rad sołeckich oraz o zmianie sołtysa Pruskich – nowym sołtysem została Pani Marzena Malec. Podziękował radnym za obecność i reprezentowanie samorządu na zebraniach wiejskich.

Ad. 10.

Ze względu na wyczerpanie tematyki Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył IV Sesję Rady Gminy Osie formułą „zamykam IV sesję Rady Gminy Osie”.

Na tym protokół zakończono.

Do pobrania:
Protokół nr IV/19 (204kB) pdf


Przewodniczący Rady Gminy 
(-)   Roman Waśkowski  
       
Protokołowała    
(-)  Michalina Wiśniewska                                                                        

metryczka


Wytworzył: Michalina Wiśniewska (29 maja 2019)
Opublikował: Michalina Wiśniewska (29 maja 2019, 14:37:28)

Ostatnia zmiana: Michalina Wiśniewska (3 lipca 2019, 09:59:24)
Zmieniono: dodanie pdf

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 336