Protokół nr X/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Protokół nr X/11


z sesji Rady Gminy Osie odbytej w dniu 29 grudnia 2011 r. w godz. 15.15 do  16.35  w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu


X Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy. Nieobecny radny: Łukasz Sowiński,
W sesji brali udział także zaproszeni goście. 
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Uchwalenie budżetu gminy Osie  na 2012 rok:
    a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
    b) odczytanie opinii Komisji Gospodarczej, w tym komisji stałych,
    c) głosowanie nad projektem uchwały.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2012-2016,
    b) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2011-2016,
    c) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2011 rok,
    d) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r.
    e) zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Świecie a Gminą Miasto 
      Chełmno, Gminą Jeżewo, Gminą Osie i Gminą Pruszcz dotyczącego wspólnej realizacji  
      zadania pn. „Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów             
      Komunalnych dla powiatów świeckiego i chełmińskiego w Sulnówku”,
     f) zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Gminnego Zakładu Komunalnego          w  Osiu z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Osie.
8. Przedłożenie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Osie na 2012 r.
9. Informacja Dyrektora Wdeckiego Parku Krajobrazowego
10. Wolne wnioski i dyskusja
11. Zakończenie obrad sesji.
Ad. 3.
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 22.11.2011 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy i oświaty oraz na stronie internetowej BIP-u.
Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag.

Ad. 4.
Radni nie zgłosili żadnych interpelacji.

Ad. 5.
Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał  i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz złożył informację z działań podejmowanych  za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych uwag .

Ad. 6.
W dalszym punkcie posiedzenia Rada Gminy przystąpiła do uchwalenia Budżetu Gminy na 2012 rok.
a) Z treścią projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r. zapoznał obecnych Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski.
b) Następnie przewodniczący obrad poprosił o przedstawienie opinii przewodniczących komisji stałych Rady Gminy.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Kozłowska stwierdziła, że budżet jest zrównoważony     i Komisja nie wniosła do niego zastrzeżeń. Przewodniczący Komisji Społecznej Jacek Bocian poinformował, że jego Komisja stwierdziła, że wydatki i dochody są zaplanowane racjonalnie, zawarty jest szereg różnych inwestycji. Komisja projekt przyjęła jednogłośnie.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Pan Wojciech Kater odczytał pozytywną opinię dot. projektu budżetu na 2012 r. Opinia ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.    
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski odczytał informacje zawarte w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy do projektu budżetu Gminy Osie na 2012 r. Poinformował, że uwagi te były już zawarte w autopoprawce, którą radni otrzymali wraz  z materiałami na sesję.
Wójt Gminy Michał Grabski pokrótce zobrazował zaplanowany na 2012 rok budżet Gminy Osie. Stwierdził, że jest on zrównoważony i nie ma deficytu.                                      
c) Ponieważ nie było uwag Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie Uchwały Nr X/61/11  w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osie na 2012 rok.
Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osie na rok 2012 została przyjęta przez radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Ad. 7.
W dalszym punkcie posiedzenia Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
a) Uchwała Nr X/62/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2012-2016
Przewodniczący Rady Gminy  Roman Waśkowski odczytał projekt powyższej uchwały oraz poddał  go pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

b) Uchwała Nr X/63/11 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2011-2016
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski.
Radni powyższą uchwałę przyjęli   jednogłośnie.

c) Uchwała Nr X/64/11 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2011 rok
Powyższy projekt odczytał Przewodniczący Rady Gminy Osie, po czym poddał go pod głosowanie. Za przyjęciem w/w uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

d) Uchwała Nr X/65/11 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r.
Przewodniczący posiedzenia  Roman Waśkowski odczytał projekt powyższej uchwały oraz poddał  go pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

e) Uchwała nr X/66/11 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Świecie a Gminą Miasto Chełmno, Gminą Jeżewo, Gminą Osie i Gminą Pruszcz dotyczącego wspólnej realizacji zadania pn. „Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla  powiatów świeckiego  i chełmińskiego w Sulnówku”
Przewodniczący Rady Gminy odczytał oraz poddał pod głosowanie przyjęcie w/w projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie.

f) Uchwała nr X/67/11 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Gminnego Zakładu Komunalnego w  Osiu z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Osie.
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski.
 Za przyjęciem uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

Ad.8.
W kolejnym punkcie sesji Rada Gminy przyjęła plany pracy Komisji Rady Gminy na 2012 rok. Przewodniczący poszczególnych Komisji stałych Rady Gminy Osie kolejno przedstawili plany pracy. Radni w głosowaniu jawnym przyjęli je jednogłośnie.
Plany pracy Komisji Rewizyjnej, Komisji Społecznej i Komisji Gospodarczej stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad. 9.
W kolejnej części obrad  głos zajął Pan Stefan Łysek – Dyrektor Wdeckiego Parku Krajobrazowego w Osiu.
Pan Stefan Łysek przedstawił krótką prezentację na temat  funkcjonowania WPK.
Wypowiedź Dyrektora WPK dotyczyła:
- monitoringu na Zalewie Żurskim
- populacji nietoperzy, zimorodków oraz porostów
- współpracy z Polskim Związkiem Wędkarskim, Policją, Służbą Leśną
-  promocji parku poprzez współpracę z mediami
- filmu promocyjnego, wydawanych książek, pocztówek i  map
- edukacji ekologicznej
- leśnej ścieżki dydaktycznej ZATOKI
- planowanego utworzenia wodnej ścieżki dydaktycznej łącznie z łodzią
Przewodniczący posiedzenia Roman Waśkowski podziękował za wypowiedź.

Ad. 10.
Przewodniczący Rady Gminy  przypomniał obecnym o spotkaniu noworocznym, które odbędzie się 6 stycznia 2012 r. w GOK-u. Tym osobom, których nie będzie na spotkaniu Pan Roman Waśkowski życzył wszystkiego najlepszego na Nowy 2012 Rok.

Ad. 11.
Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad Przewodniczący Rady Roman Waśkowski zakończył X Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy 
(-)  Roman Waśkowski

Protokołowała
(-) Michalina Krasucka

Do pobrania:
pobierz>>> (150kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michalina Krasucka (30 stycznia 2012)
Opublikował: Michalina Krasucka (30 stycznia 2012, 13:42:26)

Ostatnia zmiana: Michalina Krasucka (7 lutego 2012, 11:17:50)
Zmieniono: literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1447